دانلود پایان نامه : آناتومی وفیزیولوژی بافتهاي گیاهی- کشاورزي 3900 تومان

دانلود پایان نامه : آناتومی وفیزیولوژی بافتهاي گیاهی- کشاورزي

  مقدمه از مجموع چند بافت یک اندام پدید می‌آید. در گیاهان دانه‌دار اندامهای رویشی و زایشی وجود دارند. اندامهای رویشی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و اندامهای زایشی شامل گل ، میوه و دانه است. ریشه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه :بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف  باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N 3000 تومان

دانلود پایان نامه :بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک [...]

مشاهده و خرید