دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 5700 تومان

دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان   دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن [...]

مشاهده و خرید