دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان 5700 تومان

دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

دانلود مقاله : تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان   دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : آناتومی وفیزیولوژی بافتهاي گیاهی- کشاورزي 3900 تومان

دانلود پایان نامه : آناتومی وفیزیولوژی بافتهاي گیاهی- کشاورزي

  مقدمه از مجموع چند بافت یک اندام پدید می‌آید. در گیاهان دانه‌دار اندامهای رویشی و زایشی وجود دارند. اندامهای رویشی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و اندامهای زایشی شامل گل ، میوه و دانه است. ریشه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و RS 5000 تومان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری عنوان بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.sc)جغرافیای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه :بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف  باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N 3000 تومان

دانلود پایان نامه :بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک [...]

مشاهده و خرید