دانلود پروژه : DSS & CDSS 3900 تومان

دانلود پروژه : DSS & CDSS

دانلود پروژه : DSS & CDSS   دانشگاه امیر کبیر دانشکده مهندسی پزشکی   فهرست: l    مقدمه l    تصمیم گیری چیست؟ l    انواع تصمیم و مراحل تصمیم گیری l    سیستم پشتیبان تصمیم گیری چیست؟ [...]

مشاهده و خرید