دانلود پایان نامه : وجود تفاوت و شباهت در سیاست رضا شاه و کمال پاشا در قبال مذهب 5600 تومان

دانلود پایان نامه : وجود تفاوت و شباهت در سیاست رضا شاه و کمال پاشا در قبال مذهب

دانلود پایان نامه : وجود تفاوت و شباهت در سیاست رضا شاه و کمال پاشا در قبال مذهب   فصل دوم : دیدگاه های نظری   ۱-۲) تعریف نوسازی   هر یک از رشته های علوم  اجتماعی به  یکی از جنبه های جریان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی 5700 تومان

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. ۱ ۱-۱-کلیات… ۲ ۱-۲- فرضیه ها ۲ ۱-۳- روش کار. ۲ ۱-۴- سابقه [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو 6000 تومان

دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو

دانلود تحقیق : زندگینامه ناصر خسرو   میان اثرهای در نثر ایجاد شده «سفرنامه» متفکر چه از روی موضوع و چه از نگاه کاربرد زبان تاجیکی دری و فارسی موقع جداگانه دارد. ا از سودمندی «سفرنامه» در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی 6000 تومان

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

دانلود پایان نامه ارشد ادبیات : غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی   فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. ۱ ۱-۱-کلیات… ۲ ۱-۲- فرضیه ها ۲ ۱-۳- روش کار. ۲ ۱-۴- [...]

مشاهده و خرید