دانلود پایان نامه : پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

دانلود پایان نامه : پروژه  شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

تعداد صفحات: 96

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 569 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 می 2016

به روز رسانی در: 29 می 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : پروژه  شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                 

هدف

مقدمه                                                                                                      1

بخش اول

شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني

جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور                                                   3

دستورالعمل كنترل اماكن                                                                                         4

دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن                                                                    6

اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن                                                            7

كليات اجراي طرح                                                                                     9

فعاليتهاي كنترل اماكن                                                                                  10

تهيه روش كنترل اماكن                                                                                 15

كدگذاري                                                                                                 17

تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات                                                                                21

بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي                                                  

دستورالعمل نصب صحيح انشعابات                                                                  24

ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين                                                                  34

بخش سوم

روشهاي كاهش پرت فيزيكي                                                               

بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن                                                               40

تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن                                                                  41

حوضچه هاي شيرآلات                                                                                   44

شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها                                                   45

 

 

بخش چهارم

مدلسازي شبكه توزيع آب                                                                                     

تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي                                          52

بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب                                                      54

تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج                                                                      60

تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي                                                              62

شبيه سازي سيستم توزيع                                                                                         65

هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن                                                                   67

محدوديت هاي مدلسازي                                                                                          70

تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب                                                                    72

تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب                                                            76

جمع آوري و سازماندهي اطلاعات                                                                   79

تهيه مدل اوليه                                                                                             87

كد گذاري عوارض                                                                                     89

چكيده مطالب و ارائه راهكار                                                                          96     

منابع ومئاخذ                                                                                           98

 

 

هدف :

شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است بصورت نشت آب و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود كه با مشكلات فراواني توليـــــــد و در بعضي از شهرها تصفيه مي شود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد و در بيشتر موارد 60-40 درصد آب توليد شده براي شرب شهري بصورت تلفات هدر ميرود كه رقم بسيار بالايي است .

بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن شكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد.

 

تعريف آب به حساب نيامده : (پرت شبكه  يا تلفات شبكه)

 

تلفات آب در شبكه آبرساني شهري به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فيزيكي آب.

ب : تلفات غير فيزيكي .

 

تلفات فيزيكي:

 آب بصورت نشت از مخازن ذخيره آب ،نشت ازلوله ها و شير فلكه ها و تلفات آب ناسي از اتفاقات و شكستگي لوله هاي اصلي و فرعي و نيز انشعابات .

تلفات غير فيزيكي آب :

عدم كاركرد صحيح كنتور هاي حجمي موجود دروروي و خروجي مخازن ذخيره آب كه ممكن است مقدار حجمي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي نشان دهد

 عدم كاركرد صحيح  كنتور هاي مشتركين

 كنتور هاي خراب ،كنتور هاي معكوس ،كنتور هاي دست كاري شده توسط مشترك يا افراد غير مجاز ديگر

انشعابات غير فني و غير اصولي

عدم وجود كد بندي و پلاك كوبي اماكن

خطاي انساني

 

بنابراين اتلاف آب در شبكه ها ممكن است به يكي از صورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي صورت گرفته باشد . براي كاهش ميزان تلفات آب بايد عوامل ايجاد تلفات در شبكه شناسايي شود و بعد از شناسايي راههاي جلوگيري از ايجاد تلفات بررسي شود .  [1]

 

 

بخش اول :

 

 شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آب رساني

 

 

شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب (آب به حساب نيامده)

الف‌: شناسايي عوامل ايجاد تلفات غير فيزيكي:

 

براي شناسايي عوامل ايجاد تلفات غير فيزيكي به يكي از روشهاي زير استفاده ميشود.

1)جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور .

2)انجام عمليات كنترل و مميزي اماكن .

 

جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنترل : (روش اول )

با تغيير در فرم كامپيوتري قرائت كنتور مي توان در هر دوره تمام يا بخشي ازاطلاعات مورد نيازاز وضعيت انشعابات در شبكه را به دست اورد و ليستي از انشعابات نامناسب را تهيه كرد .[10]

پس از تهيه ليست انشعابات نامناسب ، اين ليست در اختيار اكيپ اجرائي قرار داده شده و به روشهايي كه قبلا  توضيح داده شده است اصلاح خواهد شد.

 

در مورد روش دوم ،نحوه كار بدين ترتيب بوده كه با انجام فعاليت كنترل اماكن كليه اماكن مورذد بازديد  قرار گرفته و وضعيت انشعاب آنها قابل شناسايي مي باشد. با استفاده از نتايج به دست آمده از عمليات كنترل اماكن ليست كليه انشعابهاي نامناسب به تفكيك در يك فرم تهيه شده، ليست مزبور در اختيار اكيپ اجرايي مربوطه قرار داده مي شود .[1]

 

 

دستورالعمل كنترل اماكن :

در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، از جمله فعاليت هاي مثبت تعريف شده،فعاليت مربوط به كنترل و مميزي اماكن سطح شهر است . اين فعاليت به طور كلي به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركين و توزيع  آب(شامل كليه مشتركين و غير مشتركين )، اگاهي از مسائل و كمبود هاي مرتبط با آن و همچنين بررسي و شناخت نواقص و ايراداتي كه از اين جهت به سيستم توزيع آب تحميل مي گردد،گرديده است .[1]

ازآنجايي كه در انجام اين فعاليت هزينه هاي قابل ملاحظه اي صرف ميگردد،لذا ضروري است اين هزينه ها منتج به نتايج مناسبي  گردد و از لحاظ  فني و اقتصادي مقرون به صرفه باشد ، با توجه به اين امر ،اين فعاليت يك فعاليت مهندسي بوده كه مي بايست با در نظر گرفتن شرايط محلي و فني اقتصادي با يك برنامه ريزي دقيق و سازمان دهي شده اقدام به انجام آن گردد .[10]

در اين راستا بنا بر مطالب فوق ،در دستور العمل حاضر سعي گرديده كليه جوانب امر مورد بررسي قرارگيرد و روش مناسب اين فعاليت ارائه گردد ، به طوركلي در دستور العمل حاضرنحوه انجام اين فعاليت از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و به عنوان راهنمايي جهت كنترل اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ارائه گرديده است

بطور كلي فعاليت هاي مورد نظر به شرح زير است :[10]

– تهيه نقشه ها

– تهيه روش كنترل اماكن با توجه به شرايط محلي

– جذب ،سازماندهي و آموزش گروههاي پيمايش محلي

– پيمايش محلي و برداشت اطلاعات

– مقايسه اطلاعات جمع آوري شده در حين عمليات پيمايش با اطلاعات پرونده اي مشترك به منظورتعيين تغييرات و مغايرتها

– تهيه برناممه كاربردي كنترل اماكن ( نرم افزار كنترل اماكن) به منظور ثبت ، بازيافت و اخذ گزارشات

– ورود اطلاعات جمع آوري شده به نرم افزار كنترل اماكن

– اخذ گزارشات و انجام پردازشهاي لازم

 

(در مورد سه بند آخر ميتوان به صورت دستي نيز ليستي از انشعابات مورد نظر تهيه كرد) .

در اين خصوص، در دستورالعمل كنترل اماكن ابتدا دلايل نياز به اين فعاليت، اهداف انجام فعاليت كنترل اماكن ، كاربرد ها، و قابليت هاي قابل حصول و كليات اجراي طرح تشريح گرديده و متعاقب آن روش انجام ، نحوه جمع آوري ثبت ، بازيافت و پردازش اطلاعات تحت فعاليتهاي فوق الاشاره مورد بحث قرار گرفته است.[10]

 

1- كليات

  • دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن

از جمله دلايل نياز بهانجام چنين فعاليتي در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، موارد زير قابل اشاره است .

– شركتهاي در گير در امر خدمات رساني آب و فاضلاب با توجه به روند توسعه شاهد توليد اطلاعات بسياري از  جمله اطلاعات مربوط به مشتركين بوده كه اغلب به دليل عدم وجود يك روند و نظام سازمان يافته ، بسياري از اين اطلاعات توليد شده در زمان كوتاهي بدون هيچ گونه شناختي حذف يا از دقت آنها كاسته شده است بدين لحاظ عليرغم اهميت خاص و با ارزش كه اين اطلاعات دارا مي باشند ، اغلب نقش مؤثري در برنامه ريزي ها ايفا نمي نمايند . همچنين در روند كنوني در طول زمان كوتاهي اطلات كارايي لازم خود را از دست داده و بازيافت آنها نيز نيازمند صرف هزينه در زمان زيادي است .در اين بين با توجه به تغييرات و تحولاتي كه در چندين سال اخير در مديريت بخش تأمين و توزيع آب صورت گرفته( انتقال خدمات از شهرداري هاو ادارات آب به شركتهاي آب و فاضلاب) بسياري از اطلاعات حذف يا نابود گرديده است.از اين رو ، انجام چنين فعاليتي ، كمك مؤثري به جمع آوري و نظام دادن اطلاعات مرتبط با اين بخش خواهد نمود . ذكر اين نكته ضروري است اكثرشركتهاي آب و فاضلاب از اين قاعده مستثني نبوده و اين امر به عنوان مشكل در آنها همواره مطرح بوده است.[1]

– آمار و اطلاعات مشتركين مربوط به سالهاي قبل ، به ويژه قبل از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب بسيار محدود و عمدتاً از دقت و كيفيت لازم برخوردار نمي باشد . با توجه به اين امر اقدا م جهت تهيه آمار و اطلاعات به روز از وضعيت اماكن و مشتركين ضروري است . [10]

 

– مديريت مؤثر در بخش مشتركين و همچنين ساير بخشها همواره نيازمند اطلا عات همه جانبه از اماكن و به ويژه از مشتركين است . به اين لحاظ كه تعيين و تحليل سياستهاي مورد نظر بستگي خاصي به وجود اطلاعات داشته و جامع و قابل دردسترس بودن آن براي مديران و برنامه ريزان به منظور حمايت از تحليلهاي لازم ضروري است .[10]

 

– در حال حاضر بسياري از درآمد هاي قانوني در ارتباط با مشتركين كه رقم قابل ملاحظه اي را نيز به خود اختصاص مي دهد، بصورت بالقوه بوده ، كه با توجه به روند فعلي بالفعل نمودن آن تقريباً مقدور نمي باشد . ولي در صورت اجراي چنين فعاليتي اينگونه در آمد ها به راحتي و با دقت تمام بالفعل خواهد گرديد ( از قبيل در آمد هاي حاصل از كاربري ، وضيت انشعابات ، شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم قرائت و بسياري موارد ديگر)

– از دلايل ديگر انجام اين فعاليت اين بوده كه امروزه تنها سازمانها و شركتهايي در فعاليتهاي خود موفق خواهند بود ، كه بتوانند به طور مؤثر و كارا از اطلاعات توليد شده استفاده نمايند . به عبارتي تحليل و اجراي مؤثر برنامه هاي بهينه سازي سيستم به تشخيص اقدامات مناسب و تحقيق در ارتباط به ميزان تأثير اين برنامه ها ، نيازمند داشتن اطلاعا ت كافي در بخشهاي مختلف ازجمله بخش مشتركين است .  [10]

 

1-2- اهداف ، كاربرد ها و قابليت ها

در صورت اجراي فعاليت كنترل و مميز اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ، امكان استفاده از اطلاعات جامع و به روز مشتركين سطح شهر ، به منظور به كار گيري و استفاده در بخشهاي مختلف مديريتي ، فني و اجرايي فراهم خواهد گرديد . ازجمله مواردي كه با اجراي اين فعاليت قابل حصول ميباشد يا به عبارتي اهداف قابل انتظار از اجراي چنين فعاليتي ، عبارتند از :[1]

 

-شناسايي وضعيت يكايك اماكن و تهيه اطلاعات به روز از آنهادر جنبه هاي مختلف

– ايجاد هما هنگي در ساختار اطلاعاتي و محتواي منابع اطلاعاتي مشتركين از شركتهاي آب و فاضلاب و به روز نگه داشتن آن

– تهيه و استقرار سيستم مكانيزه  اطلاعاتي مورد نياز امور مشتركين و ساير بخشها در ارتباط با مشتركين و به روز نمودن اطلاعات بدون صرف دوباره كاريها .

– تهيه و در اختيار قرار گرفتن نقشه هاي به روز كد گذاري شده امور مشتركين

– افزايش راندومان و قابليت هاي تكنولوژيكي شركت با توجه به ايجاد توانايي هاي آناليزي بهبود يافته و جديدي كه فراهم گرديده است .

– فراهم آمدن امكان تحقيق و انجام بررسي هاي مستمر در ارتباط با مشتركين

-فراهم آ‌مدن زمينه جهت ارائه و به كارگيري راهكارهاي عملي و علمي سازمان يافته در ارتباط با نگهداري ، اصلاح و بهينه سازي انشعاب آب …

.

.

بطور كلي انواع فشار در شبكه هاي  آب رساني عبارتنداز :

 

-فشار استاتيكي شبكه كه با صفرفرض نمودن جريان در لوله ها و در نظر گرفتن بلند ترين سطح آب در مخزن به دست مي آيد . حداكثر فشار استاتيكي ، نبايستي از حداكثر فشار مجاز در شبكه ، افزون تر گردد .

-فشار ديناميكي شبكه كه در هر نقطه از شبكه ، با كاستن افت فشارها از فشار كلي ، به دست مي آيد . حد اقل فشار ديناميكي بايستي از حداقل فشار مورد نياز در شبكه بيشتر باشد .[4]

 

ب) وضعيت توپوگرافي

بررسي وضعيت توپو گرافي و مورفولوژي شهر به دليل تأثير آن بر روي پارامتر هاي هيدروليكي جريان و نحوه تأمين فشار شبكه توزيع از مسائل مهم و قابل تامل در انتخاب محلهاي نصب فشار سنج به شمار مي آيد .

كه با توجه به نقشه هاي توپوگرافي و بازديد محلي انجام مي گردد .[1]

 

تهيه نقشه نقاط نصب فشار سنج

همانطور كه اشاره شد پراكندگي فشار سنج هاي نصب شده بر روي سيستم توزيع آب بايد بگونه اي باشد كه بتوان با قرائت آنها وضعيت فشار سيستم را در كليه نقاط با دقت قابل قبول برآورد و تعيين نمود ،از آنجا كه اين امر منوط به انتخاب صحيح نقاط فشار سنجي مي باشد از اينرو دقت در انتخاب نقاط نصب فشار سنج از اهميت ويژه اي برخوردار است .

بطور كلي مواردي كه در انتخاب تعداد ونقاط نصب فشارسنج موثر واقع گردند عبارتنداز :[5]

-وضعيت شبكه توزيع آب از نظر تأمين فشار سيستم .

-تنوع سيستم هاي تأمين فشاردر شبكه توزيع آب .

-وضعيت تو پوگرافي منطقه .

-تراكم لوله گذاري در شبكه توزيع آب .

-تنوع اتصالات و ارتباطات لوله ها (نحوه لوپ بندي ).

در ابتدا وضعيت شبكه آب از جنبه هاي مختلف از نظر نحوه تأمين فشار سيستم ، نوع و تراكم لوله گذاري و وضعيت توپو گرافي  وساير موارد مطرح در تعيين نقاط نصب فشارسنجي مورد بررسي قرار گرفت . بر اين اساس با توجه به بررسي هاي صورت گرفته ، نقاط نصب فشارسنج ها انتخاب مي گردند .[5]

 

تهيه فرمهاي ثبت قرائت فشارسنجها

به منظور اندازه گيري ميزان فشارجريان فرم قرائت فشارسنج ها مطابق فرم شماره 1 طراحي و تهيه گرديده است .

در اين راستا لازم است براي كليه فشارسنجهاي موجود در شبكه توزيع آب فرم مزبور تهيه و تكميل گردد . نحوه تكميل فرم قرائت فشار به شرح زير است :[1]

كد فشار سنج

در اين رديف براساس كد هاي درج شده در نقشه نقاط نصب فشار سنج يا شناسنامه ايستگاه فشار سنجي كد هر يك از فشار سنجها درج مي گردد .

مختصات محل نصب

مختصات جغرافيايي  محل نصب كه شامل طول و عرض جغرافيايي و رقوم ارتفاعي گره محل نصب مي باشد در اين رديف درج مي گردد . مختصات محل نصب فشار سنج و شناسنامه هاي فشارسنجي موجود است .[1]

آدرس

در اين قسمت آدرس محل نصب فشار سنج درج مي گردد .[1]

 

مشخصات قرائت فشارسنج

فشارسنجهاي نصب شده در شبكه توزيع بايد بر اساس برنامه  قرائت فشار تهيه شده قرائت  شوند . از اين رو در اين بخش تاريخ قرائت ، ميزان فشار درج مي گردد [1]

فرم شماره 1   (مطالعات كاهش آب بحساب نيامده )

كاربرگ قرائت فشارسنج

كد فشارسنج:                            مختصات محل نصب:                                  ماه:

نشاني :

تاريخ ساعت ودقيقه ميزان فشار تاريخ ساعت ودقيقه ميزان فشار
           
           
           

 

تعاريف و اصطلاحات رايج در مدل سازي

همانند ساير علوم، درعلم مدل سازي اصطلاحات تخصصي خاصي رايج بوده كه در ادامه برخي از آنها تشريح گرديده است .

 

 

سيستم system           

به شبكه اي از اجزاي به هم پيوسته كه قادر به پاسخ گويي به يك يا چند محرك مي باشند ، اصطلاحاً سيستم اطلاق مي شود ، مانند سيستم انتقال و توزيع ، سيستم جمع آوري فاضلاب و امثالهم.[5]

 

مدل MODEL

مدل آن چيزي است كه سيستم را با غير از خود سيستم تشريح مي كند ، يا به عبارتي، هر روش يا روند سازمان يافته اي كه به منظور آناليز مسائل و پيش‌بيني‌رفتار سيستم به كارگرفته مي شود ، مدل نام دارد .مدل ها بر اساس ساختار و نحوه عملكرد به چند دسته به شرح زير تقسيم گرديده اند .[5]

 

الف)مدل رياضي(MATHEMATICAL    MODEL )

در صورتي كه يك مدل با استفاده از روابط و الگو ريتمهاي رياضي ، سيستم را تعريف و تشريح نمايد ، به آن مدل رياضي گفته مي شود ،بر اين اساس مدلهاي مختلفي به شرح زير تعريف گرديده است .[5]

 

الف-1)مدل قطعي ( DETERMINISTIC MODEL )

مدلي كه به منظور توليد برونداد يا پاسخهاي سيستم به محرك يا ورودي هاي مكاني و زماني ،، بر اساس يك سري معادلات و روشهاي پذيرفته شده رياضي پايه ريزي شده است را مدل رياضي قطعي مي گويند .اغلب مدلهاي تجاري مدلهاي سيستم هاي توزيع آب در اين دسته  قراردارند . [5]

 

 

 

الف-2)مدل استوكستيك STOCHASTIC MODEL)     )

مدل استوكستيك مدلي است كه در آن به منظور توليد يكسري پاسخ هاي تصادفي بر اساس خصوصيات و سوابـق آماري پاسخ هاي سيستم ،از روابط آماري جهت پيش بيني وضعيت حال و آينده سيستم ، در حالات مختلف استفاده مي شود .در كاربرد مدل استوكستيك موارد زير مطرح است .[5]

-معمولاً نياز به مانيتور كردن بررسي سيستم در يك محدوده وسيعي از حالات متصوره است .

-معمولاً براي كاربرد خاص و يك سيستم معين تهيه مي گردد از اين رو نمي توان مدل استوكستيك تهيه شده براي يك سيستم را در سيستم ديگر مورد استفاده قرار داد .

-روشهاي آماري مورد استفاده جهت تهيه مدل استوكستيك يك سيستم را مي توان جهت ديگر سيستم ها مورد استفاده قرار داد .

 

الف-3)مدل تخصصي يا نظام يافته RULIR EXPERT  MODEL   ) در اين مدل نيز از روابط رياضي استفاده مي شود .نكات قابل ذكر در اين مدل به شرح زير است :

-از اين مدل اغلب در كنترل سيستم يا سيستم كسب و كنترل داده ها (SCADA) استفاده مي شود.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد

پاسخ دهید