دانلود پایان نامه : پایان نامه فرآيندهاي حالت ناپايدار و انبوه

دانلود پایان نامه : پایان نامه فرآيندهاي حالت ناپايدار و انبوه

تعداد صفحات: 173

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 6600 تومان

تعداد نمایش: 318 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 آوریل 2016

به روز رسانی در: 17 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6600 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : پایان نامه فرآيندهاي حالت ناپايدار و انبوه  

 

مقدمه:

روابط فصل هاي قبل فقط در حالت پايدار به كار مي روند كه در آن جريان گرما و دماي منبع با زمان ثابت بودند. فرآيندهاي حالت ناپايدار آنهايي هستند كه در آنها جريان گرما، دما و يا هر دو در يك نقطة ثابت با زمان تغيير مي كنند. فرآيندهاي انتقال حرارت انبوه فرآيندهاي حالت ناپايدار نمونه اي هستند كه در آنها تغييرات حرارت ناپيوسته اي رخ مي دهند همراه با مقادير خاصي از ماده در هنگام گرم كردن مقدار داده شده اي از مايع در يك تانك يا در هنگامي كه يك كورة سرد به كار افتاده است.

همچنين مسائل رايج ديگري نيز وجود دارند كه مثلاً شامل مي شوند بر نرخي كه حرارت از ميان يك ماده به روشي رسانايي انتقال مي يابد در حالي كه دماي منبع گرما تغيير مي كند. تغييرات متناوب روزانة حرارت خورشيد بر اشياء مختلف يا سرد كردن فولاد در يك حمام روغن نمونه راههايي از فرآيند اخير هستند. ساير تجهيزاتي كه بر اساس روي خصوصيات حالتي ناپايدار ساخته شده اند شامل كوره هاي دوباره به وجود آورنده(اصلاحي) كه در صنعت فولاد استفاده مي شوند، گرم كنندة دانه اي(ريگي) و تجهيزاتي كه در فرآيندهاي بكار گيرندة كاتاليست دماي ثابت يا متغير به كار مي روند هستند.

در فرآيندهاي كلان براي گرم كردن مايعات نيازمنديهاي زماني براي انتقال حرارت معمولاً مي توانند بوسيلة افزايش چرخة سيال كلان و يا واسطة انتقال حرارت و يا هر دو  اصلاح شوند.

دلايل به كار گرفتن يك فرآيند كلان به جاي به كارگيري ديگ عمليات انتقال حرارت پيوسته بوسيلة عوامل زيادي ديكته مي شوند:

بعضي از دلايل رايج عبارتند از 1) مايعي كه مورد فرآيند قرار مي گيرد به صورت پيوسته در دسترس نيست 2) واسط گرم كردن يا سرد كردن به طور پيوسته در دسترس نيست 3)نيازمنديهاي زمان واكنش يا زمان عملكرد متوقف شدن را ضروري مي سازد 4) مسائل اقتصادي مربوط به مورد فرآيند قرار دادن متناوب يك حجم وسيع، ذخيره يك جريان كوچك پيوسته را توجيه مي كند 5)تميز كردن و يا دوباره راه‌اندازي كردن يك بخش براي دورة كاري است و 6)عملكرد سادة بيشتر فرآيندهاي كلان سودمند و خوب است.

به منظور مطالعه كردن منظم و با قاعدة رايج ترين كابردهاي فرآيندهاي انتقال حرارت حالت ناپايدار و كلان ترجيح داده مي شود كه فرآيندها را به دسته هاي (aمايع (سيال) گرما دهنده يا خنك كننده و  b) جامد خنك كننده يا گرم كننده تقسيم كنيم.

رايج ترين نمونه ها در ذيل آورده شده اند:

1)مايعات سرد كننده و گرم كننده

  1. a) مايعات كلان b)تقطير كلان

2)جامدات خنك كننده يا گرم كننده

a)دماي واسط ثابت        

b)دماي متغير دوره اي  c)دوباره توليد كننده ها(ژنراتورها)

d)مواد دانه اي در بسته ها

 

مايعات سرد كننده و گرم كننده

1) دماي مايع انبوه

مقدمه

بومي، مولر و ناگل رابطه اي براي زمان مورد نياز را براي گرم كردن يك تودة تكان داده شده بوسيلة غوطه ورسازي يك كويل گرم كننده بدست آورده اند كه براي زمان است كه اختلاف دما معادل LMTD (اختلاف دماي مياني لگاريتمي) براي جريان روبه رو داده شده باشد.

فيشر محاسبات انبوه را گسترش داده است براي شامل شدن يك جدول خارجي جريان مقابل، چادوك و سادرنر حجم هاي تكان داده شده را مورد بررسي قرار داده اند كه با مبدل هاي خارجي جريان مقابل همراه با اضافه سازي پيوستة مايع به تانك گرم شده اند همچنين به ميزان حرارت در اين راه حل پرداخته اند.

بعضي از روابطي كه به دنبال مي آيند براي كويل ها در تانك ها و محفظه هاي پوشانده شده به كار مي روند. اگرچه روش بدست آوردن ضرائب انتقال حرارت براي اين اجزاء تا فصل 20 به تعويق انداخته شده است.

تشخيص دادن حضور يا عدم حضور تكان در يك مايع كلان هميشه امكانپذير نيست. گرچه دو مقدمة فوق منجر به نيازمنديهاي متفاوتي براي نائل شدن به يك تغيير دماي كلان در يك دورة زماني داده شده مي شوند.

زماني كه يك محرك مكانيكي در يك تانك يا محفظه همانند شكل 1.‌18 نصب مي‌شود نيازي به اين پرسش كه سيال تانك تكان داده شده يا نه نيست.

 

زماني كه محرك مكانيكي وجود ندارد ولي سيال به طور پيوسته در حال گردش است ما نتيجة اين كه حجم تكان داده شده است يك نوع احتياط و دورانديشي است.

در بدست آوردن معادلات كلان در ذيل T به مايع داغ انبوه يا واسط گرم كردن اشاره مي كند. t به مايع سرد انبوه يا واسط خنك سازي اشاره دارد. موارد ذيل در اين جا مورد بررسي قرار مي گيرند.

حجم هاي خنك سازي يا گرم سازي متلاطم جريان متقابل

  • كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط ايزوترمال
  • كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط غير ايزوترمال
  • مبدل خارجي، واسط ايزوترمال
  • مبدل خارجي، واسط غير ايزوترمال
  • مبدل خارجي مايع پيوسته اضافه شده به تانك، واسط ايزوترمال
  • مبدل خارجي مايع پيوسته اضافه شده به تانك، واسط غير ايزوترمال

حجم هاي خنك ساز يا گرم كننده متلاطم، جريان متقابل موازي

مبدل 2-1 خارجي

مبدل 2-1 خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك

مبدل 4-2 خارجي

مبدل 4-2 خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك

حجم هاي گرم ساز و خنك كننده بدون تكان دهي

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط ايزوترمال

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط غير ايزوترمال

مبدل  2-1 خارجي

مبدل  4-2 خارجي

 

حجم هاي تكان داده  شده خنك ساز و گرم كن

چندين راه براي در نظر گرفتن فرآيندهاي انتقال حرارت كلان وجود دارد. اگر تكميل كردن يك عملكرد معين در زمان داده شده مطلوب باشد، سطح مورد نياز معمولاً مجهول است. اگر سطح انتقال حرارت معلوم است، مانند نصب فعلي زمان مورد نياز براي تكميل كردن عملكرد معمولاً نامعين است و يك حالت سوم زمان پيش مي آيد كه زمان و سطح هر دو معلوم هستند ولي دما در پايان زمان مورد نظر مجهول است. فرضيات زيرين در بدست آوردن معادلات 1/18 تا 23/18 در نظر گرفته شده اند:

1)براي فرآيند و تمام سطح ثابت است

2)نرخهاي جريان مايع ثابت هستند

3)گرماهاي ويژه براي فرآيند ثابت هستند

4)واسط گرم سازي يا خنك سازي يك دماي ورودي ثابت دارد

5)تكان دهنده يك دماي سيال انبوه  يكسان و يكنواخت فراهم مي كند.

6)هيچ گونه تغيير فاز جزيي رخ نمي دهد

7)تلفات گرمايي قابل اغماض هستند.

 

حجم هاي تكان داده شدة خنك ساز يا گرم كنندة جريان متقابل

  • كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده واسط گرم كننده ايزوترمال

ترتيب نشان داده شده در شكل 1/18 را در نظر بگيريد، شامل يك محفظة تكان داده شده شامل M پوند از مايع با گرماي ويژة c و دماي اولية  كه بوسيلة يك سيال متراكم شوندة با دماي  گرم مي شود. دماي batch،  در هر زمان  بوسيلة تعادل گرمايي ديفرانسيلي داده مي شود. اگر  مقدار كل btu انتقال يافته است در اين صورت به ازاي واحد زمان

18/4                                           

با انتگرال گيري از  تا  در هنگامي كه زمان اثر به  مي رسد،

18/5                                           

كاربرد يك رابطه مانند 5/18 نيازمند محاسبة مستقل V براي كويل يا محفظة پوشانده شده همانند فصل 20 است فصل 20 است. با Q و A ثابت بوسيلة شرايط فرآيند زمان گرم سازي مورد نياز مي تواند محاسبه شود.

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسطه خنك سازي ايزوترمال

مسائل اين نوع معمولاً در فرآيند دماي پايين رخ مي دهد كه در آنها واسط خنك كننده يك مبرد است كه به جزء خشك سازي در دماي جوش ايزوترمالش تغذيه مي‌شود. مطابق با همان ترتيب نشان داده شده در شكل 1/18 شامل M پوند از مايع با گرماي ويژة C و دماي اولية  كه با يك واسط بخار شونده با دماي  خنك مي شود اگر  دماي توده در هر زمان باشد.

.

.

 

فصل دوم

 

محاسبات كوره

 

نوشتة جان. بي. داير

 

مقدمه:

مهم ترين كاربردهاي تجاري محاسبات مربوط به انتقال حرارت تابشي در بويلرهاي توليد  بخار و كوره هاي پالايش نفت پيش مي آيند. از آنجايي كه هنر ساخت اين تجهيزات قبل از تئوري آنها گسترش يافت، روشهاي تجربي براي محاسبات مربوط به انتقال حرارت تابشي در چنين كوره هايي شكل گرفت. منابع متنوعي در مورد مسائل عمومي يا تخصصي اين موضوع دقت بيشتري در طراحي كوه ها را فراهم كرده‌اند كه يكي از آنها كارهاي اچ.سي. هاتل است. در حال حاضر چندين روش نيمه تئوري براي محاسبات مربوط به انتقال حرارت تابشي در كوره ها در دسترس هستند. اغلب اين روشها براي يافتن سريع راه حل مسائل پيش آمده در كوره ها، اجاق ها، كوره‌هاي شيميايي در مجاور گرما، و تجهيزات گوناگوني كه در آنها انتقال حرارت تابشي با اهميت است، قابل قبول هستند. هدف از اين فصل ارائه دادن تعدادي از روشهاي تجربي و نيمه تئوري براي محاسبات كوره هاي انتقال حرارت تابشي همچنين اطلاعات مورد استفادة آنها و مثالهايي از كاربرد تئوريهاي گفته شده مي باشد. محدوديت هاي اين روشها خاطر نشان شده اند و به انطباق پذيري آنها با مسائل گوناگون انتقال حرارت اشاره شده است كه شامل شرح مختصري از چند نوع بويلر و گرم كنندة روغن رايج و مورد استفاده مي شود. بحثي از جنبه هاي نظري تشعشع از گازهاي غير درخشان براي روشن ساختن جنبة كلي قضيه ارائه شده است، و ساده سازيها و فرضيات استفاده شده براي كاهش تئوريها براي عملي ساختن آنها نيز خاطر نشان شده اند. در حالي كه محاسبه كردن جريان انتقال حرارت تابشي به منظور طراحي يك كوره الزامي است، عوامل بي شماري ديگري نيز تركيب اجزاي كوره را تحت تأثير قرار مي دهند، مانند جريان مجاز تحت شرايط گوناگون و تأثير و اندازه و جنس لولة بويلر روي كارايي سطح. احتياطاتي كه براي پرهيز از ته نشين شدن زغال در گرم كن هاي روغن يا كوره هاي بخار ساز بايد مورد توجه قرار بگيرند تأثير واضحي روي طراحي واقعي كوره هاي پالايشي دارند در حقيقت طراحي كوره، اغلب بسيار فراتر از اهميت محاسبات صرف است.

 

بويلرهاي بخارساز

دو نوع عمده از بويلرهاي بخارساز وجود دارند، بويلر لولة آتش و بويلر لولة آب، اين مورد اخير شامل يك محفظة استوانه اي داراي لوله هاي سراسري است كه در هر انتهاي محفظه به دو بخش انتهايي متصل هستند. گروه لوله ها معمولاً افقي هستند و بخش بالايي محفظه لوله كشي شده نيست. گازهاي حاصل از احتراق از ميان لوله ها عبور مي كنند و سطحي از آب به منظور فرو بردن كامل لوله ها در آب به درون محفظه برده مي شود كه همزمان فضاي بين سطح آب و بخش بالايي محفظه را آزاد مي كند. در موارد محدود آرايش عمودي لوله ها در اين نوع بويلر، لوله ها بايد براي آن بخش از طول نشان كه نياز به كاهش مؤثر دما گازها را دارند در آب فرو برده شوند تا از زياد گرم شدن بخش بالايي خنك نشدة لوله ها جلوگيري شود. بعضي از بخشهاي با آب سرد شده مانند پوسته يا ورقة لوله ها مي توانند در معرض تابش از گازهاي احتراق قرار بگيرند، به خاطر اينكه اين بخشها ممكن است بخشي از حصار محفظة احتراق را تشكيل دهند. مكانيزم اصلي انتقال حرارت از گازها به لوله ها جا به جايي است. بويلرهاي لولة آتش به ندرت از 8 فوت در قطر تجاوز مي كنند، فشار معمولاً از 100 تا 150 psig محدود شده است. بويلرهاي لولة آتش براي ظرفيتهاي پايين بين 15000 تا 20000 پوند بر ساعت از بخار توليد شده براي استفاده خانگي، صنعتي، فرآيندهاي گرمايي توليد نيرو در مقياس توليدي كم در لوكوموتيوها و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

سوخت مورد استفاده مي تواند زغال سنگ، نفت، گاز و در بعضي موارد، مواد سوختي بومي قابل احتراق مثل چوب، لجن و غيره باشد.

بويلرهاي لولة آب همان طور كه اسمشان نشان مي دهد، در لوله هايشان آب دارند. احتراق زغال سنگ نرم شده و كربن يا گاز يا سوختهاي نفتي تابشي به لوله هاي بويلر را فراهم مي كند و انتقال حرارت بيشتر با فراهم كردن جرياني از گازهاي داغ از روي لوله ها براي فراهم كردن انتقال حرارت جابه جايي بدست مي آيد. سه نوع طبقه بندي مهم براي بويلرهاي لولة آب وجود دارند: استوانة طولي، لولة مقطع استوانه اي مستقيم، لولة مقطع استوانه اي خم شده، سومي مهم ترين اين سه نوع است و در اين جا مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. اطلاعات انواع ديگر مي توانند در گرافت پيدا شوند.

شكل 1-19 يك نمونة بويلر فشار كم را نشان مي دهد كه براي توليد 20000 پوند بر ساعت از بخار در 235 psig و  طراحي شده است. از آنجا كه دماي اشباع در اين فشار فقط  است،  فوق داغ كردن مورد نياز است. از آنجا كه سهم فوق داغ كردن تنها 5 درصد از فشار كاري كلي بويلر است، فوق داغ كن كوچكي مورد نياز است.

لوله هاي بويلر تابشي تمام ديوار و سطح سقف را مي پوشانند و يك ديوار آب تشكيل مي دهند كه با استفاده از آن دماي ديوارهاي نسوز پايين نگه داشته مي شود، و به همين ترتيب هزينة نگهداري آنها كاهش مي يابد. اغلب، لوله هاي آب در ديوارها به صورت توكار قرار داده مي شوند. ديواهاي كورة تابشي گاهي اوقات بوسيلة گردش دادن هوا در بيرون آنها از گرم شدن بيش از حد حفاظت مي شوند. در كورة نشان داده شده، آب به كمك جاذبه از استوانه هاي بالايي به سرهاي انتهاي لوله هاي ديوار آب روي هر چهار ديوار تابشي مي ريزد. گردشي داخل اين لوله ها رو به بالاست، بخار از آب در استوانه هاي بالايي آزاد مي شود و سپس از ميان جداساز بخار قبل از فوق داغ شدن عبور مي كند. در يك بويلر فشار پايين، لوله هاي جا به جايي به طور مؤثر دماي گاز دودكشي را كه مستقيماً به پيش گرم كن هوا رفته اند را كاهش مي دهند. كه نياز به يك صرفه جوساز(پيش گرم كن آب تغذيه شده) را مرتفع مي سازند.

اين لوله ها جا به جايي لوله هاي خم شده اي هستند كه از استوانه هاي بالا به استوانه پاييني ادامه دارند. گردش در اين لوله ها به طور كلي رو به محفظة پايين و سمت چپ (خنك كننده) است و رو به بالا به سوي محفظة داغ تر است.

يك بويلر بخارساز نمونه در شكل 2/19 نشان داده شده است كه ظرفيت  را براي بخار psig900 در دماي  دارد. از آنجا كه دماي اشباع در psig900 معادل  است، بار كاري فوق داغ كردن قابل ملاحظه اي مورد نياز است. صفحة جابه جاي خيلي كوچك بويلر مي تواند بين بويلر تابشي و فوق گرم كن قرار گيرد، به خاطر اينكه گازهاي احتراق با دماي بالا بايد براي فراهم كردن سطح دماي فوق داغ مورد نياز همراه با مقدار منطقي سطح لولة فوق داغ كن، مورد استفاده قرار بگيرد. از آنجا كه آب تغذيه شده بايد قبل از رفتن به محفظة بويلر، ضرورتاً تا دماي اشباع آورده شود، گرماي قابل ملاحظه اي در بخش بازيافت جذب مي شود، جاي كه آب مورد پيش گرم سازي قرار مي گيرد. و بازدة حرارتي واحد بوسيلة پيش گرم سازي هواي احتراق بوسيلة گازهاي دودكش و قبل از رفتن آنها به مخزن، بسيار بالا مي رود.

 

كوره هاي پالايش نفت

در تقطير خلاء يا اتمسفري، حرارتي و فرآيندهاي مدرن دما بالاي گازي، كورة لوله اي آتش مستقيم عامل اساسي در واحد پالايش است.

كوره ها همچنين به طور وسيعي در سرويسهاي مختلف گرمايي و يا بخارسازي مورد استفاده قرار مي گيرند. كوره هاي پالايشي از انواع مختلف براي كار كردن با سيالهايي در دماي به اندازة  و در دماي تركيبي و فشاري مانند  و psig1800 مورد نياز هستند.

سوختهاي نفتي يا گازي منحصر به فردي در اين كوره ها استفاده مي شوند، گرچه در آيندة نزديك نيازمنديها باعث گسترش استفاده از كربن نفتي توليد شده در امر پالايش خواهند شد به طور عمده بازدة حرارتي كوره هاي پالايشي به طور قابل ملاحظه اي كمتر از بويلرهاي بزرگ است. زيرا در بسياري موارد سوخت در پالايشگاه قيمت زيادي ندارد. با تمايلي در جهت استفاده از درصد بيشتري از نفت خام توليد شده، سوخت در حال ناياب تر و گران قيمت تر شدن است، و از پالايشگرها انتظار مي رود كه كارايي و بازدة حرارتي بيشتري داشته باشند. انتظار مي رود كه طيف بازده هاي حرارتي از 65 تا 70 درصد به كار رفته در گذشته به 75 تا 80 درصد در آينده خواهد رسيد.

مانند بويلرها، كوره هاي پالايشي معمولاً شامل هر دوي سطوح تابنده و انتقال حرارت جا به جايي هستند و به طور نادر، سطوح صرفاً تابنده براي كوره هاي ظرفيت خيلي پاييني با بار كاري حداكثر تا  مورد استفاده قرار مي گيرند. به خاطر كارايي سوخت نسبتاً بي اهميت پيش گرمكن هاي هوا در حي خيلي محدود مورد استفاده هستند، اگرچه حتي در قيمت هاي متوسط سوخت استفادة از آنها اقتصادي نشان مي دهد. در شكل 3.‌19 يك كورة جعبه اي شكل از سمت ديوارهاي انتهاي بخش تابان نشان داده شده است. كوره هاي اين نوع ممكن است ظرفيتي بين  تا  گرماي ورودي به نفت را داشته باشند، لوله هاي تابان سطوح ديوارهاي كناري، سقف و ديوار رابط (ديوار داخلي بين بخش تابان و جا به جايي) را مي پوشانند. نفت در رديف هاي پاييني و بالايي محفظة جا به جايي پيش گرم مي شود، سپس از ميان لوله هاي تابان عبور مي كند. بعد از رسيدن به يك دماي افزايش يافت ( تا ) از ميان تعداد زيادي لوله هاي جا به جايي عبور مي‌كند كه براي مدت كافي در يك دماي بالا نگه داشته شود تا ميزات مطلوب از تجزيه بدست آيد. اين لوله هاي جابه جايي بخش مكنده ناميده مي شوند. كورة ويژة نشان داده شده از گردش دوبارة گاز دودكش به منظور بالا بردن بار كاري بخش جا به جايي و كاهش بار كاري بخش تابنده استفاده مي كند. مقدار گاز دودكش دوباره گردنده به دو عامل بستگي دارد 1)محدوديت جريان تابشي براي جلوگيري از بيش از حد گرم شدن لوله‌ها و گرفتن كربن داخل آنها و 2)كنترل كردن دماي سطح كويل مكندة جا به جايي.

دماي نفت براي يك دماي خروجي داده شده تقريباً ثابت نگه داشته مي شود. دماي بيشتر براي عامل مكنده و حد تجزيه كردن خواهد بود. البته موضوع اين را مطرح مي‌كند كه دماي خروجي بالاترين دما است. دماي دروني واكنش تجزيه ممكن است تحت شرايطي بدست آيد كه دماي نفت از دماي ورودي مكنده به دماي خروجي كاهش مي يابد. چنين افت دمايي خلاف مصالح است، مخصوصاً در تجزية فاز بخار، زيرا پلميرهاي تشكيل شده در بخار ممكن است ري ديوارها متراكم شوند و تجزية بيشتري را در كربن توليدي به وجود آورند.

شكل 4.‌19 يك كورة نوع دفلوزر را نشان مي دهد كه سطح مقطعش دايره اي است و از لوله هاي افقي استفاده مي كند تمام لوله هاي تابشي از مشعلها به يك فاصله اند، كه شرايط توزيع دماي دايره اي خوب را تضمين مي كنند، ولي جريان ممكن است به طور قابل ملاحظه اي از عمق تا بالاي لوله ها تغيير كند. اين كوره از پايين روشن مي شود و همچنين يك سطح جابه جايي كوچك دارد كه يك پيش گرمساز هوا براي فراهم كردن بازدة حرارتي خوب نيز نصب شده است. شكل 5/19 يك كورة جعبه اي با دو بخش تابشي را نشان مي دهد. لوله هاي بخش جابه جايي و آنهايي كه در بخش تابشي هستند براي يك منظور به كار رفته اند، در حالي كه بخش تابشي ديگر مستقلاً براي انجام كار ديگري كنترل مي شود. در شكل 6/19 يك كورة جعبه اي با محفظة جابه‌جايي با مخزني تعبيه شده در بالاي محفظة جابه جايي ديده مي شود. چنين تركيب بندي كار كانال كشي و مخزن مورد نياز قابل قياس با يك تركيب محفظة جابهجايي پاييني را در شكل 3.‌19 و 5.‌19 نشان داده شده مرتفع مي كند. شكل 7.‌19 كوره اي به شكل  را نشان مي دهد كه به طور ذاتي از تركيب ساختماني فولاد سخت به منظور كاهش هزينة فولاد استفاده مي كند.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید