دانلود پایان نامه : مطالعات زمین شناسی در طرح های آبخیزداری

دانلود پایان نامه : مطالعات زمین شناسی در طرح های آبخیزداری

تعداد صفحات: 72

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 5600 تومان

تعداد نمایش: 545 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 2 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5600 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : مطالعات زمین شناسی در طرح های آبخیزداری

مقدمه و هدف

پيشينه مطالعاتي

متدولوژي و روش كار

خلاصه و چكيده گزارش

موقعيت و شرايط جغرافيايي

زمين شناسي عمومي

فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي

چينه شناسي و سنگ شناسي

آميزه رنگين CM

نهشته هاي كواترنري Q

بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي

بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه

بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي)

بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي چينه سنگي و ارائه نقشه مربوطه

بررسي منشأ نهشته هاي رسوبي و عوامل جابجائي آنها

بررسي خصوصيات هيدروديناميكي نفوذپذيري و سيل خيزي سازندها و ارائه نقشه هاي مربوطه

بررسي كيفي واحدهاي چينه سنگي از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفيل زمين شناسي آبراهه هاي اصلي

بررسي موارد خاص تاثير گذار در حوزه

ژئومورفولوژي

واحدهاي ژئومورفولوژيكي

تيپ هاي ژئومورفولوژيكي

رخساره هاي ژئومورفولوژيكي

پهنه هاي لغزشي _ ريزشي

پيشنهادات اجرائي آبخيز داري از ديدگاه  زمين شناسي

منابع و مآخذ

 • مقدمه و هدف

مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي بعنوان مطالعات پايه نقش اساسي را در طرحهاي آبخيزداري دارد زيرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخيص داده شده در اين مطالعات ضمن هدايت گروههاي ساير بخش ها طراحان وبرنامه ريزان را براي اتخاذ راهبردها و تصميم هاي مبتني بر شناخت صحيح و حقيقي از عوامل موجود در عرصه آبخيز رهنمون مي سازد .

اين مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرايط اقليمي ، زمين شناسي ، زمين ساخت و زمين ريخت شناسي و … حاكم بر زير حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزيابي و بررسي استعداد هاي طبيعي حوزه  و تعيين اولويت بندي هر يك از زير حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشكلات عارض بر آنها نظير فرسايش ، سيل خيزي ، تخريب پوشش گياهي و كم آبي و … مي پردازد .

از طرفي ديگر عوامل زمين شناسي نظير جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاري ، روند و نوع شكستگيها ، فاصله داري و بازشدگي درزه ها ، موقعيت گسلهاي فعال ، امكان لرزه خيزي منطقه و… نقش اساسي را در تعيين موقعيت مكاني سازه هاي آبخيزداري دارد .

عوامل زمين شناسي سبب ايجاد منابع قرضه سنگي و خرده سنگي در حوزه مي شوند كه شناسايي موقعيت مكاني و كيفيت آنها امري اساسي در تعيين نوع سازه ها و اجراي اقتصادي آنهاست .

نظر به اولويت مناطق روستايي و محروميت زدائي از آنها و به منظور كنترل سيل و فرسايش و رسوب وذخيره سازي بهينه منابع آب و خاك طرح تفضيلي – اجرائي حوزه آبخيز برنطين شهرستان رودان در دستور كار مديريت آبخيزداري سازمان جهادكشاورزي استان هرمزگان قرار گرفته است.

مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي داراي مجموعه اي از اهداف پايه به منظور ايجاد مبنا براي مطالعات ساير بخشها و مجموعه اي از اهداف مستقل به شرح ذيل مي باشد :

1- بررسي واحدهاي چينه سنگي حوزه به منظور شناسايي انواع رخساره هاي سنگي موجود در حوزه جهت بكارگيري در مطالعات خاك شناسي .

2- بررسي زمين ساخت وتكتونيك منطقه در راستاي نقش عناصر ساختاري و گسلها در لرزه خيزي و پايداري سازه ها و …

3- تعيين واحدهاي ليتولوژيك حساس به فرسايش پذيري به منظور بكارگيري در مطالعات فرسايش و رسوب .

4- تعيين مناطق نفوذپذير و نفوذناپذير به منظور شناسايي استعداد سيل خيزي واحدهاي سنگي و مناطق با ارزش از نقطه نظر آب زيرزميني وپخش سيلاب ومطالعات سيل خيزي در هيدرولوژي و تلفيق

5- تعيين واحدها ، تيپ ها و رخساره هاي ژئومورفولوژيكي به عنوان يك مبنا در مطالعات خاك شناسي ، فرسايش و رسوب پوشش گياهي وواحدهاي برنامه ريزي .

6 – مشخص نمودن منابع قرضه سنگي و خرده سنگي مناسب جهت استفاده در ساخت سازه هاي آبخيزداري و رتبه بندي واحدهاي سنگي از ديدگاه ساختگاه و پي سازه ها

7- بررسي و مشخص نمودن موارد خاص تاثير گذار در حوزه نظير زمين لغزشها ، گنبدهاي نمكي ، برف و بهمن و …

– متدولوژي و روش كار :

در تهيه گزارش زمين شناسي و ژئومورفولوژي حوزه آبخيز مورد مطالعه مراحل كاري ذيل انجام شده است .

 

 • جمع آوري و بررسي گزارشها ، مطالعات و نقشه هاي موجود از منطقه مطالعاتي كه ذكر برخي از آنها در مبحث پيشينه وسوابق مطالعاتي  رفت .
 • بررسي نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه شامل نقشه هاي توپوگرافي 000/1:50 شيت هاي كهنوج بالا و جغين نتشار يافته توسط سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح در سال 1376 و نقشه هاي توپوگرافي 1:25000 منطقه مطالعاتي .

 

 

كهنوج بالا

 

7444I

 

 

جغين

 

7444II

 

 

 

و نقشه هاي زمين شناسي شيت 1:250،000  و 1:100،000 ميناب به شماره 7444 انتشار يافته توسط سازمان زمين شناسي كشور در سال 1359 .

 • مطالعه وتفسير عكسهاي هوايي منطقه به مقايس 000،1:55 و 1:40،000و انجام عمليات فتوژئولوژي مقدماتي محدوده مطالعاتي .

حوزه آبخيز برنطين  شهرستان رودان بر روي عكسهاي هوايي به مقايس 1:40،000  برداشت شده در سال 1957 توسط سازمان نقشه برداري با مشخصات ذيل واقع شده است .

 

N

1213 Run1 1212 1211 1210 Strip12
1312 Run2 1311 1310 1309 Strip13

 

 

راهنماي عكسهاي هوايي به مقياس 1:40،000 حوزة آبخيز برنطين برداشت شده در سال 1374 بلوك 117 (سازمان نقشه برداري كشور ) .

 • بازديد صحرائي و تعيين نحوه پيمايشها و نوع برداشتهاي مودر نياز .
 • بررسي مجدد نقشه ها و عكسهاي هوايي به منظور تهيه دستورالعمل كار صحرائي و ميداني .
 • كار ميداني وصحرائي اصلي ،بررسي عوارض زمين شناسي وساختاري از قبيل لايه بندي ، گسلها ، درزه ها و رخساره هاي ژئومورفولوژيك اشكال فرسايشي و توصيف هر يك از عوارض .
 • تكميل نقشه هاي زمين شناسي ، حساسيت سنگها به فرسايش و ژئومورفولوژي و نفوذپذيري و استعداد سيل خيزي با استفاده از اطلاعات صحرائي و فتوژئولوژي .
 • بازديد تكميل ميداني به منظور رفع مشكلات موجود ونواقص احتمالي وتصحيح نهايي نقشه ها و بازديد از مناطق مناسب پيشنهادات اجرائي از نظر ساختگاه ومنابع قرضه .
 • ارائه نقشه هاي زمين شناسي ، حساسيت به فرسايش ، نفوذپذيري ، زمين ساخت ، استعداد سيل خيزي سنگها و ژئومورفولوژي .
 • محاسبات مربوط به مساحت و درصد واحدهاو رخنمونها و…
 • نگارش وتدوين گزارش نهايي و ارائه نتايج ومستندات . (گزارش حاضر) .

 

4-خلاصه وچكيده گزارش :

حوزه آبخيز برنطين شهرستان رودان  در مختصات جغرافيايي /15،^57 تا /22،^57   طول شرقي و /12،^27 تا /18،^27 عرض شمالي در فاصله حدود 50 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان رودان در بخش  جغين واقع شده است كه وسعتي در حدود 6867  هكتار داشته و يكي از سرشاخه هاي رودخانه جغين مي باشد كه به هفت زير حوزه يك واحد هيدرولوژيك فرعي و دو پارس غير مستقل تقسيم بندي شده است همانطور كه درنقشه هاي زمين شناسي ناحيه اي قابل مشاهده است حوزه مذكور در زون زمين شناسي مكران در جنوب ايران قرار گرفته و سطح بستر آن تماماً از آميزه هاي رنگين همراه با نهشته هاي كواترنري تشكيل شده است . واحدهاي چينه اي حوزه از قديم به جديد عبارتند از :

 • آميزه هاي رنگين شامل سنگهاي اولترابازيك آذرين وسنگهاي آهكي واحدهاي در هم پيچيدة انيوليت ملانژ كه حدود 49 درصد سطح حوزه را شكل داده اند . اين مجموعه شامل  آمفيبوليت  حدود 2/2 هكتار ، بازالت حدود 8/94 هكتار مجموعه درهم رسوبي آهكي و راديولاريتي و سنگهاي بازيك 1760 هكتار ، سنگهاي سرپانتيني 8/831 هكتار ، مجموعه سنگهاي اولترابازيك پوسته اقيانوسي 5/45 هكتار و آهكها حدود 4/633 هكتار مي باشد .
 • نهشته هاي كواترنري شامل پادگانه هاي و آبرفتي قديمي و مخروط افكنه و آبرفت بستر رودخانه كه با وسعتي درحدود 4/3495 هكتار و 51  درصد سطح اين حوزه را به خود اختصاص داده اند .

از نظر سنگ شناسي نيز عمده سنگهاي منطقه را مجموعة درهم رسوبي آذرين آميزة رنگين غيرقابل تفكيك كه سطحي معادل 6/25 درصد از حوزه را بوجود آورده اند آهكها حدود 2/9  درصد و سنگهاي آذرين اولترابازيك مانند بازالت و گابرو و سرپانتينيت نيزدر حدود 2/14  درصدآنرا تشكيل داده اند حدود 51 درصد سطح حوزه را نيز نهشته هاي سخت نشده و منفصل كواترنري تشكيل داده اند . مقاومت سنگهاي فوق از سنگهاي بازالتي ، آهكي  و گابرو ، سرپانتين به شيل آهكي ، نيليت و ماسه سنگ و سيلتستون در آميزة رسوبي افيوليت ملانژهاكاهش مي يابد . از نظر هوازدگي نيز بيشتر هوازدگي فيزيكي در حوزه قابل مشاهده بوده و در نموگرام پتلير از نوع هوازدگي فيزيكي  متوسط تا خفيف مي باشد . براساس رتبه بندي پسياك براي حساسيت سنگها به فرسايش حدود 6/20  درصد در رده سست و حساس به فرسايش 1/56  درصد در رده فرسايش پذير 8/12 درصد در رده نسبتاً فرسايش پذير و 6/10 درصد در رده مقاوم به فرسايش قرار گرفته اند .

گسلهاي درهم پيچيده و درزه ها در شكل آفريني حوزه مهمترين نقش را ايفاء نموده اند . گسلهاي منطقه داراي روند شمالي جنوبي تا شمال غرب _ جنوب شرق  بوده و عمدتاً مرز ميان كوه ودشت را نيز تشكيل مي دهند اين مجموعه متعلق به زون  يا بلوك ساختمان آميزة افيوليتي در حد فاصل دو گسلة اصلي رودان _ دستگرد و پالمي _ زندان در شرق و غرب دشت آبرفتي رودان _ جغين مي باشد .

علاوه بر گسله هاي اصلي فوق  گسله هاي فرعي منشعب از آنها  نيز همراه با شكستگيهاي شمالي _ جنوبي تا شمال غربي _ جنوب شرقي سبب درهم پيچيدگي و راندگي مجموعه هاي رسوبي و آذرين افيوليتي شده است .  درزه هاي برشي و طولي و عرضي مرتبط با گسلها و شكستگيهاي شمالي جنوبي در سنگهاي سخت حوزه درقسمت شمال شرق شرق و جنوب غربي حوزه  ديده مي شوند كه روند اصلي استرس  ^68 N را نشان مي دهند از ديدگاه لرزه زمين ساخت با توجه به نزديكي گسله هاي اصلي زندان و رودان و ميناب به منطقه طرح حداكثر شتاب افقي حركت زمين درحالت DBE براي دوره بازگشت هاي 25 و 50 ساله به ترتيب برابر g17% و g23%پيش بيني مي شود حدود 8/39 درصد از سطح حوزه نفوذناپذير و كم تراوا حدود 2/9 درصد تراوايي متوسط و حدود 51 درصد نيز تراوا وخيلي تراوا مي باشند. از اين ديدگاه حدود 49 درصد سطح حوزه سيل زا و حدود 51 درصد آن نيز توانايي نگهداري و ذخيره سيلاب بعنوان پهنه پخش را دارا هستند .

پاسخ دهید