دانلود پایان نامه : مشکلات نوشتاری در دانش اموزان

دانلود پایان نامه : مشکلات نوشتاری در دانش اموزان

تعداد صفحات: 67

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 523 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 مارس 2016

به روز رسانی در: 6 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : مشکلات نوشتاری در دانش اموزان

 

پيشگفتار. 1

چكيده. 3

فصل اول… 4

(طرح تحقیق). 4

مقدمه. 5

بيان مسئله. 8

اهميت و ضرورت تحقيق… 11

اهداف، فرضيات و سؤالات تحقيق… 13

هدف كلي: 13

اهداف جزئي: 13

فرضيات: 13

سؤالات: 13

متغير هاي تحقيق: 14

تعريف واژه ها و اصطلاحات…. 14

مشاركت…. 14

امنيت: 15

عملياتي نمودن ابعاد امنيت: 16

فصل دوم.. 18

مباني نظري… 18

مشاركت: 19

انديشمندان داخلي… 19

غفاري: 19

انديشمندان خارجي… 20

ماكس وبر: 20

آلن بيرو: 21

سي مور مارتين ليپست: 21

امنيت: 22

انديشمندان خارجي… 23

باري بوزان: 23

آل ويور: 24

مولار: 25

پيشينه ي تجربي تحقيق… 27

تحقيقات انجام شده در داخل… 27

تحقيقات انجام شده در خارج… 30

تحقيقات انجام شده در داخل… 31

تحقيقات انجام شده در خارج… 33

چار چوب نظري… 34

جدول تقابلي… 36

فصل سوم.. 37

روش تحقيق: 38

تعريف تحقيق پيمايشي: 38

تعريف جامعه آماري: 38

انواع روش هاي نمونه گيري: 38

تعريف روش نمونه گيري… 39

روش هاي آماري(تجزيه-تحليل). 40

تعريف اعتبار و پا يا بي: 41

فصل چهارم.. 44

ابزار اندازه گیری… 44

روش تجزیه و تحلیل آماری… 45

فصل پنجم.. 52

بحث و نتيجه گيري… 52

مروري بر يافته هاي اصلي و فرعي… 54

اين تحقيق در 5 فصل انجام شده است شامل: 54

منابع و مؤاخذ به ترتيب الفباي فارسي… 57

چكيده

هدف اين پژوهش شناسايي رابطه بين مشاركت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد خرم اباد مي باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش كمي و پيمايشي بوده كه از ابزار پرسشنامة براي گرد اوري اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماري اين تحقيق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.

چارچوب مفهومي(نظري) اين تحقيق نظريات انديشمندان داخلي:پيران غفاري و انديشمندان خارجي:وبر. بيرو. ليپست.بوزان.ويور و مولار بوده است.

در اين تحقيق ارتباط ميان متغيرهاي مشاركت اجتماعي،سن، جنس، و اعتماد اجتماعي، با احساس امنيت اجتماعي سنجيده شده اند و نتايج حاصله نشان مي دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنيت اجتماعي بين بقية متغيرها با احساس امنيت اجتماعي رابطه وجود ندارد.

واژه هاي كليدي:

امنيت اجتماعي        feeling socital security

مشاركت اجتماعي    social contentment

اعتماد اجتماعيsocali trust

فصل دوم

 

مباني نظري

 

مشاركت:

مشاركت اجتماعي از دير باز يكي از اسا سي ترين صورت هاي اجتماعي و مورد توجه انديشمندان جامعه شنا سي بوده است.

مشاركت اجتماعي جريا ني است كه طي آن دو گروه يا بيشتر در ايجاد طرح ها و خط مشي ها و تصميم هاي معين بر يكديگر تأثير متقابل دارند.[1]

انديشمندان داخلي

پرويز پيران:

مشاركت اجتماعي به معناي تخصصي كلمه زماني امكان پذير است كه فرد صاحب حقوق وجود داشته با شد.

به نظر او،ايرانيان در امور مذهبي سخت مشاركت جو ولي در امور مدني و اجتماعي مشاركت جو نيستند و اين ممكن است به دليل احساس ناامني در بين آنها با شد.[2]

غفاري:

به نظر غفاري مشاركت اجتماعي را مي توان فرايند سازمان يافته اي دانست كه در آن افراد جامعه بصورت آگاهانه،داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدف هاي معين و مشخص كه منجر به سهيم شدن در منابع مي شود،تعريف مي شود.

به نظر غفاري ،نمود عيني مشاركت وجود  نمادهايي چون انجمن ها،گروه ها،سازما نهاي محلي و غير دولتي هستند.و همچنين دو متغير اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي رابطة معنا داري با هم داشته اند.[3]

انديشمندان خارجي

ماكس وبر:

در تبين مشاركت بر اساس شيوه هاي ذهني،معتقد است كه مشاركت عملي است كه در رابطه با اعمال ديگران انجام مي گيرد و برا ي عامل كنش ، معني و مفهوم خاصي قايل است.

او معتقد است كه در تصميم عمل اجتماعي مي بايست انگيزه ها و عوامل اجتماعي را جستجو نمود.

تعداد بيشتر مردم احتمال قا بل پيش بيني رفتارشان را بر اساس يك معنا جهت مي دهند.

اين معنا ممكن است در چارچوب مقرراتي جستجو شود يا در عاداتي نهفته باشد و يا شامل ارزشها و باور هاي اجتماعي شود، بنحوي كه هر يك از آنها دلايل مساعدي براي جهت دادن به رفتا ر

خا ص خود بيا بند.

بر اساس اين ديدگاه،كنش افراد بر اساس اصل پاداش و مجازات قابل كنترل و تغير پذير

مي باشد، يعني هر فرد به جنبه هايي كه پاداش دارد پاسخ مي دهد از جنبه هايي كه مجازات دارد اجتناب مي ورزد.[4]

آلن بيرو:

در فرهنگ علوم اجتماعي در بحث از مشاركت،آنرا چنين توضيح داده است:مشاركت به معناي سهمي در چيزي داشتن و از آن سود بردن است و يا در گروهي شركت جستن و بنابر اين با آن همكاري داشتن است.

وي افزوده است كه از ديدگاه جامعه شنا سي،بايد ميان مشاركت بعنوان حالت يا وضع (امر مشاركت كردن)و مشاركت بعنوان عمل و تعهد(عمل مشاركت)تميز قايل شدو در معناي دوم داشتن شركتي فعالانه در گروه را مي رساند و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد.[5]

سي مور مارتين ليپست:

معتقد است در كشور هاي مختلف از جمله آْلمان،سودان،آمريكا،نروژ،فنلاند و برخي كشور هاي ديگر مردان بيشتر از زنان،تحصيل كردگان بيشتر از كم سوادان،شهر نشينان بيشتر از روستائيان،افراد 55-35 ساله بيشتر از جوانان،متأهلين بيشتر از مجردين، افراد داراي منزلت بالاتر بيشتر از افراد داراي منزلت پايينتر و افراد عضو سازمانهاي غير دولتي مدني بيشتر از افراد غير عضو در فرايند اجتماعي مشاركت دارند.

امنيت:

نحوة تأمين امنيت از دير باز موضوع بحث پژوهشگران عرصة مسائل راهبردي بوده،به طور مشخص در دو ايدة رئاليستي و ايدئاليستي تجلي مي يابد.[6]

بطور كلي تا دهة 1980 ميلادي،اين دو نحوة برداشت بر همة تفكرات مربوط به مسئلة امنيت ملي حاكم بوده است.[7]

در اثر نقد رويكردهاي كلاسيك(رئاليسم و ايدئاليسم) رويكردها و نظريه هاي مدرن در حوزة امنيت پژوهي ظهور كردند.

انديشة انتقادي،در حوزة مطالعات امنيت از حدود سال1980 و دورة پايان جنگ سرد مطرح شد.نگرش انتقادي به ويژه به عدم كفايت فرض هاي مطالعات كلاسيك مربوط بود و بيش از همه به جايگاه برتر رئاليسم حمله برد و بر لزوم مطالعات جايگزين در عرصة امنيت پژوهي تأكيد كرد.

پس از پايان جنگ سرد،باري بوزان به همراه آل ويور و….. در مكتب كپنهاك در پي گسترش مفاهيم امنيت،تحليل هاي ظريفي ارائه داده و ايدة امنيت اجتماعي را مطرح كردند. آنها اين كار را از طريق توجه با ابعاد اجتماعي،اقتصادي ،محيطي،سياسي،نظامي و امنيتي انجام دادند .

موضوعي كه نخستين بار در آنجا مطرح شد، اين بود كه اولاٌ:امنيت- ناامني فقط به عوامل نظامي بستگي ندارد،بلكه امروزه مسائل اجتماعي،فراتر از عوامل نظامي ايفاي نقش

مي كنند.

ثانياً:متصدي امنيت فقط دولتها نيستند،بلكه نيرو هاي اجتماعي نقش برجسته اي دارند.[8]

.

.

آل ويور:

در كتاب هويت  مهاجرت و منشور جديد اروپا 1993 دست به مفهوم سازي مجدد از رهيافت 5 بعدي بوزان دربارة امنيت زده است.[1]

وي حوزة امنيت را بر حسب نوعي دو گا نگي امنيت دولت و امنيت اجتماعي در نظر مي گيرد.

امنيت اجتماعي در نظرية ويور بخشي از امنيت دولتي به شمار مي رود،اما بعنوان يك بخش مستقل هم كه بوزان از آن غفلت ورزيده به آن ارجاع داده شده است.

با چنين نگرشي امنيت اجتماعي تنها با كاربرد آن براي بررسي گروه ها يا واحد هاي جمعي كه بعنوان واقعيت هاي سيا سي و اجتماعي شناخته شده اند، فهميده مي شود و مفهوم امنيت اجتماعي با هر شكل خاص،اجتماع سيا سي مانند گروه هاي ملي، گروه هاي قومي،يا اجتماعات مذهبي ارتباط پيدا مي كند.

از آن جا كه همة جوامع يك تعداد از گروه هايي با هويت خاص خود را دارند بنابراين اين

گروه ها واحد هاي ابتدايي تحليل امنيت اجتماعي به حساب مي آيند.[2]

مولار:

صاحب نظر ديگري ا ست كه در باب امنيت اجتماعي با الهام از نظرات بوزان وويور،اشكال ناامني را طرح كرده است و آنها را از باب هدف مرجع امنيت يعني(تأمين امنيت براي چه كسي؟)و نوع تهديدات ( خطرات و آسيب هايي كه مبارزه با آنها،هدف امنيت به حساب مي آيد) از يكديگر متمايز كرده است.[3]

وي بحث خود را در باب امنيت اجتماعي را با اشكال متفاوت امنيت آغاز مي كند.او معتقد است امنيت در سه شكل(ملي،اجتماعي،و انساني) وجود دارد كه پاسخ به سؤال(امنيت براي چه كسي؟) يا به بيان ديگر مرجع امنيت در هر يك از اين اشكال،متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنيت،تهديدات نيز متفاوت خواهد بود.[4]

به عقيدة مولار امنيت اجتماعي بعنوان موضوع:هويت ايمن براي گروه هاي اجتماعي مانند:

ملت ها،گروه هاي قومي و مذهبي به شمار مي آيد.به عقيدة او امنيت اجتماعي،مقوله اي است كه افراد و دولت به همراه يكديگر در تأمين آن سهيم و شريك اند و از اين رو به تدريج و همراه با غير قابل تفكيك شدن دولت و جامعه از يكديگر،همين حالت در خصوص ناامني آن دو مصداق پيدا مي كند.[5]

 

پيشينه ي تجربي تحقيق

مشاركت:

تحقيقات انجام شده در داخل

بر ا ساس بررسي هاي انجام گرفته،در ايران پژوهشي مستقل در حوزة مشاركت اجتماعي كه در آن همة ابعاد در تمامي اجزاء مورد توجه قرار گرفته باشد،مشاهده نمي شود،هر چند كه در برخي از مطالعات،بصورت هاي كلي و يا صرفاٌ جنبه اي ويژه از آن پرداخته شده است.پژوهش منوچهر محسني(26:1377) با در نظر گرفتن متغير كنترل جنسيت،نشان داد كه زنان گروه سني 24-16 سال 2/56 ،گروه سني34-25 سال 9/48 ،گروه سني 44-35 سال 5/14 ، گروه سني 54-45 سال 6/55 و گروه سني 55 سال و بالاتر 3/76 درصد

هيچ يك از اين گروه ها و نهادها مشاركت ندارند.

مقايسة در صدهاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اولأ فاصلة مشاركت مردان با سطحي بسيار شايان توجه بيش از زنان است،ثانيأ  بالاترين شاخص مشاركت در ميان زنان در گروه سني بالاتر مشاهده مي شود(54-45 سالگي) كه يك دليل عمدة اين امر را مي توان فراغت بيش تر زنان از امور مربوط به بچه داري در اين سنين دانست.

همچنين بر ا ساس يافته هاي اين پژوهش عامل هاي فرهنگي نقشي بسيار مهم در ميزان مشاركت افراد دارند زيرا بيشترين عدم مشاركت نزد بي سوادان و بالاترين شاخص مشاركت نزد افراد داراي تحصيلات دانشگاهي وجود دارد.

همچنين وضع اشتغال و سطح درآمد مهم ترين عامل هاي اقتصادي مؤثر بر ميزان مشاركت افراد با نهادها و گروه هاي اجتماعي شنا سايي شده است.[6]

پژوهشي در شهر ايلام با عنوان بررسي عوامل مؤثر در مشاركت اجتماعي شهروندان،جامعة شهري شهر ايلام و با هدف شنا سايي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي آنها توسط كريم رضا دوست و علي حسين حسين زاده و حميد عابدزاده انجام گرفته است.

روش تحقيق در اين پژوهش كمي و پيمايشي بوده است كه از ابزار پرسشنامه براي گرد آوري اطلاعات استفاده شده است.

نمونة آماري اين تحقيق 385 نفر بوده است كه به روش نمونه برداري خوشه اي توأم با روش تصادفي انتخاب شدند.

در اين تحقيق ارتباط متغير هاي جنس،وضعيت اشتغال،وضعيت تأهل،تحصيلات،رضايت از خدمات شهري،عضويت در تشكل هاي اجتماعي و شركت در انتخابات با متغير مشاركت اجتماعي شهر وندان مورد آزمون قرار گرفتند.

نتايج حاصل از آزمون چند متغيره نيز نشان داد كه در نهايت متغير هاي مستقل52 درصداز واريا نس متغير وابسته راتبيين كرده اند.كه در اين ميان متغير شركت در انتخابات بيشترين سهم رادر تبيين داشته است.

نتايج اين تحقيق بطور كلي نشان از اين مسئله دارد كه مشاركت اجتماعي در بين مردم شهرستان ايلام،هنوز بعنوان يك مؤلفه مدرن شناخته نشده است.

در پژوهشي با عنوان ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم كوي سيزده آبان توسط دكتر رودابه فرهادي با هدف كلي(پروژه شهر سالم) دستيابي به ارتقاء سطح سلامت شهر در راستاي برنامه(سلامت براي همه)سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه با بهره گيري از همكاري بين بخشي

و جلب مشاركت عمومي امكان پذير مي گردد.از آنجا كه در اين هدف كلي

(جلب مشاركت مردمي)مورد تأكيد قرار گرفته است،مسأله اصلي تحقيق اين بوده كه پروژه شهر سالم در جلب مشاركت عمومي تا چه حدموفق بوده است؟ بدين منظور حدود اطمينان مشاركت مردمي،سن،تأهل،مدت سكونت،شغل،جنسيت و سواد افراد و ميزان اطلاع آنها از فعاليت هاي پروژه و تأثير آن برميزان مشاركت،هم چنين ميزان افزايش مشاركت د طول زمان در بين424 نمونه تصادفي در كوي سيزده آبان مورد بررسي قرار گرفته است.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید