دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

تعداد صفحات: 64

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 431 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آوریل 2016

به روز رسانی در: 14 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان
  مقدمه
  بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
  فصل اول – مفهوم و مبنا
  گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
  گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
  فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
  گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
  گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
  گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي
  بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
  فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
  گفتار اول: چگونگي پيدايش حقوق بشر
  گفتار دوم: اهميت حقوق بشر و فهم آن
  گفتار سوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر
  گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
  گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
  فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
  فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
  گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
  گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
  فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
  گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
  گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
  گفتار سدم: حقوق ارتباطات
  ضمايم
  منابع و مآخذ
  گفتار سوم: امنيت ملي
  گفتار چهارم: نظم عمومي
  گفتار پنجم: اخلاق
  گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
  گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 


مقدمه:

امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند و «انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بعنوان عاملي براي مبارزه عليه ظلم و بي عدالتي و تلاش براي تامين حداقل حقوقي براي افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و انديشمندان بر آن تاكيد شده است». (ارفاي و ديگران، 1372: 13)

تجربيات تلخ جامعه بشري و تجارب دو جنگ جهاني و نقض شديد و هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوين حقوق اساسي و حياتي بشر از مسايل پيش آمده براي بشر جلوگيري نمايد.

هدف نهايي و انگيزه اصلي حمايت از حقوق بشر حفظ صلح و امنيت بين المللي است و اين امر در مقدمه هر دو ميثاق بين المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسايي جيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كلية اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. ميثاقعاي بين المللي حقو بشر ضمانت نامه هاي اجراي ياين حقوق هستند كه سازمان ملل به تصويب رساند. »دو ميثاق بين الملل حقوق بشر و اساس حمايت قانوين از حقوق شناخته شده بشر بوسيلة سازمان ملل متحد…

 

بخش اول:

 

آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

 

 

فصل اول: مفهوم و مبناي

فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادي پخش


بخش اول:

 

فصل اول: مفهوم و مبنا

 

مداخل:

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

 

مدخل

عصر حاضر به درستي به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصري كه جهان مدرن را در مقياسي بيش از پيش جهاني به هم نزديك كرده و فضايي را بوجود آورده است كه به قول مك لوهان، دهكدة جهاني ناميده مي شود. پيامها از فواصل دور به آساني ارسال مي شود، آنچنانكه افراد به اطلاعات و ارتباطي كه از منابع دور سرچشمه مي گيرند، دسترسي دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسي در توسعه و پيشرفت هر جامعه اي ايفا مي كند بلكه در جهان كنوني ايفاگر نقش مهمي در ارتباطات بين كشورها و حتي ملتهاي مختلف جهان است.

رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجين شده اند، و چنان نقش در شكل دهي افكار عمومي و فرهنگ سازي بر عهده گرفته اند كه مي توان آنها را با نقش سيستم عصبي در بدن انسان مقايسه كرد. ماهواره يكي از وسايل ارتباطي است كه پس از اختران، به رسعت مراحل تكميل و تكامل خويش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان يكي از ابزارهاي منحصر به فرد در انتقال تصاوير و پيامهاي راديويي و تلوزيوني در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوريهاي قادر به ارسال پيام از طريق امواج الكترومغناطيسي، همراه با ظهور سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار مديريت و ادارة فضاي طيف، نشان دهندة پيشرفت قطعي در جهاني شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)

اين نقش غير قابل انكار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانيهايي در بسياري از سياستمداران، مصلحان و انديشمندان جوامع مختلف شد و همين نكرانيها بود كه حتي مدتها قبل از آنكه عملاً از اين رسانه در جهت انتثال پيامها و تصاوير تلوزيوني بهره برداري شود، كوششهاي سياسي جهت قانومند كردن استفاده از آن به نحوي كه مورد قبول همة كشورهاي جهان باشد به عمل آمده شايد در مقام مقايسه، كمتر موضوعي را در صحنه بين المللي بتوان پيدا كرد كه تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظيم و ندوين قواعد حقوق متناسب با رهره برداري صحيح از آن برآيد.

در اين فصل مفهوم و مبناي اصل آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي طرح يم شود.

سپس قلمرو اين حق را در جهان امروز و اسناد و مدارك مورد بررسي قرار داده و با روش استنادي و استدلالي به طرح موضوع اين مفهوم در اسناد حقوق بشر مي پردازيم.

 

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

ارتباطات يكي از قديمي ترين فعاليت هاي بشري است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولين اجتماعات بشر را پايه گذاري نمايد. ارتباط را شامل تمامي فرآيندهايي مي دانند كه در آن ارفاد همديگر را تحت تأثير قرار مي دهند. ارتباطات از ديگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، انديشه ها، نگرشها يا عواطف از يك شاخص يا گروه به گروه ديگري كه عمدتاً از طريق نهدها صورت مي گيرد. (ويندال و ديگران، 1376: 18)

هر ارتباطي داراي عناصري است كه به طور كلي به شش قسمت تقسيم مي شود. فرستنده، گيرنده، پيام، كانال، تاثير و معنايي كه از آن درك مي شود. فرستنده عنصر اوليه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته مي شود. گيرنده، طرف مقابل هر كنش ارتباطي است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته مي شود.

پيام (Message0 چيزي است كه مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراك دارند و در آن سهيمند. معني در ارتباطات از ابهام اساسي برخوردار است و از ديدگاه بعضي از انديشمندان، معني در پيام نهفته نيست بلكه در انسانها نهفته است و چيزهاي شخصي هستند و بين فرد تا فرد متضادند. (محسنيان راد، 1379: كانال (Canal) به مجراي انتقال پيام گفته مي شود و يا رسانه نيز گفته مي شود. اثر رسانه ها، بيش از همه مورد توجه قرار گرفته و رويدادي است كه بدون حضور رويداد ديگر واقع نمي شود. و به يك عامل و يك واكنش نياز دارد. (ويندال، 1376: 326) همين جنبة…

 

– گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني، سياسي

پيمان هاي بين المللي حقوق بشر، از نظر حقوق الزام آورند. در نتيجه دولت ها بايد آئين نامه هاي اجرايي پيمان ها را رعايت كنند و به ويژه گزارش هاي ادواري در بارة نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر يك از اين دو پيمان را ارائه نمايد. اين دو پيمان در سال 1976 به اجرا گذاشتند. از آن پس در حدود 130 دولت به آنها پيوسته اند. اولين مقاوله نامه اختياري مربوط به پيمان بين المللي حقوق سياسي و مدني نيز در 1976 به اجرا گذاشته شد و تا كنون در حدود 90 دولت آن را امضاء كرده اند. (لوين، 1377: 40-39)

ميثاق حقوق مدني داراي يك مقدمه و 53 ماده و شامل عمده ترين حقو مدني و سياسي است كه در قوانين اساسي كشورهاي جهان سابقه دارد و به اصطلاح از سنن حقوقي و ملهم از اعلاميه جهاني حقوق بشر است مثل حق زندگي، آزادي و امنيت فردي، آزادي ترك كشور، و حق عبور و مرور آزادانه، حق انتخاب مسكن و اقامتگاه، حق تساوي در مقابل دادگاهها، اعم از مدني و كيفري، اصل برائت، حق جبران خسارت، آزادي فكر و وجدان و مذهب، حق آزادي بيان و اطلاعات.

همچنين اين ميثاق اموري را نفي مي كند از قبيل زنداني كردن افرادي كه قادر به انجام تعهدات قراردادي خود نيستند. سلب نارواي حق ورود به خاك كشور متبوع و…

نكته اي كه بايد ذكر كرد اينكه در ميثاقها حقوقي بيان شده مه در اعلاميه نيست مثل حق مالكيت، پناهندگي و حقوق اقليت ها و يا حقوق كه در اعلاميه هست و در ميثاق نيست.

ميثاق هاي اقتصايد – اجتماعي و فرهنگي داراي يك مقدمه و 30 ماده مشتمل بر عمده ترين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه سازمان ملل جهت ضمانت اجرايي تعهدات جهاني به تصويب رساند. مثل حق كاركردن با شرايط عادلانه و مساعد، حق داشتن اتحاديه كارگري، حق حمايت و كمك به خانواده، حق معاش و داشتن زندگي در سطح متناسب، حق استفاده از عالي ترين درجه سلامت جسمي و روحي. حق شركت در زندگي فرهنگي و بهره مند شدن از فوايد و منافع مادي…

 

گفتار هفتم: حقوق و حيثيت ديگران

پخش آزادانه ماهواره، رعايت حقوق و حيثيت ديگران، همچون آزادي مستثني از قاعدة «آزادي افراد دقيقاً در جايي پايان مي ميابد كه حقوق ديگران آغاز مي شود»؛ نيت رسانه ها در بيان و انتقال اطلاعات و برنامه ها، آزادند اما تا جايي كه به حقوق و حيثيت ديگران تجاوز نكنند. در قوانين ملي، اين محدوديت به شكل پيش بيني و وضع قوانين مربوط به افترا و اهانت مقرر مي گردد. اين مقررات گاهي نيز تحت شمول عنواويني مانند «نشر اكاذيب» قرار دارند. بحث حقوق و حيث ديگران در بسياري از اوقات، زماني بصورت جدي مطرحمي شود كه در مطبوعات و يا رسانه ها مطلبي منتشر شده باشد كه فرد يا تشكيلات موضوع آن مطلب، مدعي خلاف واقع بودن آن باشد. اتهام افترا دقيقاً زماني مطرح مي شود كه در مورد حقيقت يك خبر يا مطلب ادعاي خلاف وجود داشته باشد. بنابراين تحراز آن نيز به اثبات و يا عدم اثبات حقيقت موضوع بستگي دارد. در مورد مقررات بين المللي حقوق بشر نيز همين مسأله صادق است. زمتين مي توان در مورد آزادي اطلاعات، محدوديتي را به جهت حقوق و حيثيت ديگران پيش بيني نمود كه مشخص گردد اطلاعات مطرح شده، غير واقعي هستند. از اين مسأله، حداقل مي توان به اين نتيجه رسيد كه در بسياري موارد، محدوديت حقوق و حيثيت ديكران نه به صورت سانسور پيش از انتشار و بلكه به شكل مجازاتهاي پيش از انتشار جلوه گر مي شود. البته اين موضوع به اين معنا نيست كه در مقررات بين المللي حقوق بشر، سانسور پيش از انتشار، ممنوع باشد. لحن مادة 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مؤيد آن است كه در اين ميثاق، منعي در مورد سانسور پيش از انتشار وجود ندارد. چون بر اساس بند سوم اين ماده، اعمال حقوق مندرج در بند دوم را مي توان تابعمحدوديتهاي (restriction) قرار داد. اطلاف اين جمله، سانسور پيش از انتشار را نيز در بر مي گيرد. در مادة 10 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز در بند 2 پيش بيني گرديده است كه اعمال آزاديهاي مندرج در بند اول اين ماده را مي توان تحت شرايط و محدوديتهايي قرار داد.

در ميان اسناد بين المللي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، از اين لحاظ از مواضع مترقي برخوردار است. چون در مادة 113 اين كنوانسيون پس از تصريح به آزادي اطلاعات در بند اول، در بند دوم مشخصاً با اشاره به سانسور قبل از انتشار، اين نوع سانسور را ممنوع تلقي نموده و تحميل هر نوع مسئوليت را به انتشار و يا انتقال اطلاعات منوط كرده است.

( مولايي، 1378: (23)

در موضوع حقوق و حيثيت ديگران بايد موارد ديگر را هم مورد توجه قرار داد. يكي از اين موارد، «مسئله نقل قول» است. بسياري از رسانه ها و مطبوعات آنگاه كه به تحليل يك پديدة اجتماعي مي پردازند، گفته ها و شنيده هاي خود را نيز نقل مي كنند كه بعضي از اوقات اين…

 

نتيجه گيري و پيشنهادات

حقوق بشر از ابزارهاي ضروري حهت نايل شدن به انديشه سه گانه بشري است كه آزادي، برابري و برادري مي باشد. قدمت اين حقوق به پهنه تاريخ مي رسد، يعني از آن هنگامي كه فرد يا فارادي ظالمانه حقوق ديگران را ناديده انگاشته اند و از هنكامي كه صاحبان قدرت بر دييگران غابه نمود، و خودسري پيشه كردند، پيكار براي حقوق بشر آغاز شد.

اعلاميه حقوق بشر، بيش از نيم است كه به وسيله سازمان ملل به تصويب رسيد. اين اعلاميه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومي تصويب شد و نقش شگفت انگيزي در تاريخ بشريت اسفا نموده است. اين اعلاميه خواستها و آرزوهاي ستمديدگان را تدوين كرد.

حقو بشر داراي وجه افشارگري گفتمان است كه در عين حال كه در مورد كارهاي طردآميزي كه تحت نام آن صورت مي گيرد، خود به عنوان مميز ايفاي نقش مي كند.

در اعلاميه حقوق بشر دو دسته اساسي حقوق قابل احصاء است.

 • حقوق مدني و سياسي
 • حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي

مواد 3 الي 21 آن به ريز شماري حقوق سياسي و مدني پرداخته است و مادة 2 آن بر عضويت افراد در جامعه تاكيد دارد كه بر حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مي باشد.

مادة 19 اعلامية حقوق بشر بر آزادي عقيده و ابراز آن كه شامل حفظ عقيده بدون دخالت ديگران و جست و جو دريافت و ارسال اطلاعات و تفكرات از طريق هر نوع وسيلة ارتباط جمعي صرف از نظر مرزها تاكيد دارد.

پخش ماهواره اي در عرصة آزادي اطلاعات پذيرفته شده است. عرف در حقوق بين الملل شامل تكرار اعمال مشابه از سوي كشورها و سازگاري بين المللي كه به تدريج در روابط مشترك آنها با يكديگر جنبة الزامي و قدرت حقوق ي پيدا كرده است و در نتيجه اعتبار و ارزشي برابر با قاعده حقوقي نوشته دشه دارد، مي باشد.

عملكرد يكسان دولتها طي مدت زمان معين و تكرار آن و اعتقاد به اينكه عملكرد مطبور از نظر حقوقي الزام آور است، عناصر مادي و معنوي عرف موجود را تشكيل دهند.

اين حق كه به اصل آزادي اطلاعات مربوط مي شود و قابل تسري به استفاده از ماهواره ها و رسانه هاي الكترومغناطيسي مي شود، مي باشد.

در وجود اين حق امروزه كسي شك ندارد و حتي مخالفتي بين دولتها در ارسال و دريافت ماهواره اي وجود ندارد. آنچه كه قابل سؤال است اين است كه آيا اين حق مطلق است يا نسبي و ايا محدود است و يا نامحدود.

در مورد سئوال اول، استدلال شده است كه اين حق، نسبي است و قابليت اطلاق در همة زمينه ها را ندارد. بنا به گفته لبالوين، از آنجايي كه اعمال حق آزادي انديشه…

 

فهرست منابع

 • برول، لوي، جامعه شناسي حقوق، ترجمة دكتر ابوالفضل قاضي، تهران:
 • تامپسون، جانؤ نظريه هاي اجتماعي رسانه ها، ترجمة دكتر مسعود اوحدي، تهران: سروش، 1378.
 • تيندر، گلن، تفكر سياسي، ترجمه محمود صدري، تهران، نشر جامعه و سياست، 1374.
 • دبيري، محمدرضا و ديگران، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، تهران: دفتر مطالعات سيالسي و بين المللي، 1372.
 • دوركگيم، اميل، اصول و قواعد روش جامعه شناسي، نرجمة دكتر عليمحمد كاردان: تهران: نشر ؟
 • زماني، سيد قاسم، تسخير فضا به وسيلة ماهواره ها از ديدگاه حقوق بين الملل، نشريه حقوق بين الملل و پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، جلد اول، تهران: سروش، 1380
 • زماني، سيد قاسم، اصل آزادي پخش مستقيم برنامة ماهواره اي در حقوق بين الملل عرفي، نشريه چال شهاي فرهنگي و حقوق صدا و سيما، تهران: سروش، جلد سوم، 1381
 • ژكس، فلسفة اخلاق (حكمت عملي، ترجمة سيد ابوالقاسم پورحسيني)، تهران: انتشارات اميركبير، 1362
 • شيخاني نژاد فلاح، شهرام، نحوه نظارت بر حسن اجراي تعهدات مربوط به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، 1380.
 • طباطبايي مؤتمني، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، دانشگاه تهران، 1370.
 • كازونو، ژان، قدرت تلوزيون ، ترجمة علي اسدي، تهران نشر ؟، 1536
 • كاستلز، مانوئل، عصر ارتباطات، ترجمة گروهي از نويسندگان، جلد اول، 1380
 • كدخدايي، عباسعلي، اصول حقوقي حاكم بر پخش برنامه هاي ماهواره اي، نشرية حقوق بين الملل و پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي گروه مطالعات سازمان صدا و سيما ج1.1.ج2، 1380.
 • كلمن، جيمز، درآمدي بر نظرية اجتماعي، ترجمة منوچهر صبوري، تهران. نشر ني، 1377
 • كيا، علي اصغر، نگاهي بر فناوري ماهواره هاي پخش مستقيمؤ نشريه پژوهش پژوهش و سنجش صدا و سيما، سال نهم، شماره 31 و 30، تابستان و پاييز 1381.
 • كيليار،
 • گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص، ترجمة محسن تلاش، تهران: نشر ؟، 1378
 • لوين، ليا، حقوق بشر، ترجمة محمدجعفر پوينده، تهران: نشر قطره، 1377
 • لوين،‌اندرو، طرح و نقد نظرية ليبرال دموكراسي، ترجمة دكتر سعيد زيبا كلام، تهران: سمت، 1380
 • لبندگران آلوز، خوزه، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ترجمة خواجه نوري، تهران: نشر آبي، 1380
 • متين دفتر، احمد، حقوق بشر و حمايت بين المللي آن، تهران، چاپ بهمن.
 • مرچ، واندرو و ژ. گانزوف، حمايت حقوق بشر در حقوق اساسي، ترجمة دكتر علي الماسي، 2536.
 • مورن، ادگار، هويت انساني. (انسانيت انسانيت). مجموعة روش 5، ترجمة امير نيك پي و فائزه محمدي، تهران: نشر قصيده سرا، 1382.
 • مولانا، حميد، جريان بين المللي اطلاعات، ترجمة يونس شكرخواه، تهران: مركز مطالعات و ايران تحقيقات رسانه ها، 1371
 • منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، چاپ دوم، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1377
 • مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر اطلاعات، 1374.
 • محسني، منوچهر، جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي، تهران, نشر ؟: 1380
 • محسنيان راد، مهدي، ارتباط شناسي، تهران: سروش، 1379
 • نقيب السادات، سيد رضا، جهاني سازي، تهران، نشر كتاب صبح، 1382.
 • ناصرزاده، هوشنگ (گردآورنده)، اعلاميه هاي حقوق بشر، تهران: نشر ماجد، 1372.
 • وازاك، كارل، حقوق بشر، ترجمة دكتر اردشير ارجمند، مجلة كانون.
 • ويندال و ديگران، كاربرد نظريه هاي ارتباطات، ترجمة دكتر عليرضا دهقان، تهران: مركز نطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1376
 • هابرماس، يورگن، جهاني شدن و ايندة دموكراسي، ترجمة كمال پولادي، تهران: نشر مركز، 1380
 • Cocca, aldo armando, “Distric sattelite broadcasting of radio and TV: munich, 1978.
 • Vasak, international dimension of human, Rights, UNESCO: Greenwood press, 1983
 • Pocar, F. The int’l Convenant on civil and politic rights, in Manual on human right reporting, U.N, 1991.
 • Fisher; Desmond, the right to Communicate, UNESCO, 1982.
 • Brownline, I., Principles of Public International low, Oxford: Oxford university Press, 1990.
 • Carey Peter media law, London: sweet and Maxwel 1996
 • Convention on The International right of Correction”, reprinted in: human rights- 1988
 • General comment (GC) 11 (19), adopted by the HRC at its 457th Meeting (nineteenth session) on 25 July, Doc/A/38 4D

 

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید