دانلود پایان نامه : فسخ نکاح

دانلود پایان نامه : فسخ نکاح

تعداد صفحات: 83

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3650 تومان

تعداد نمایش: 364 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آوریل 2016

به روز رسانی در: 14 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3650 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : فسخ نکاح

 

مقدمه

تعريف خانواده :

1«- ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصي كه به واسطه قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود نكاح ، عقدي است كه به واسطه آن زن و مرد به قصد مشاركت در زندگي وتعاون بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين تعريفي است كه حقوقدانان ما تقريبا به طور هم آهنگ از نكاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر ارث مي برندمواد 862، 1032 قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه اين خانواده ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء سببي قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدني بيان ميدارد : « نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع است :

 • بين مردومادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي ورضاعي .
 • بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعي باشد .
 • بين مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهر زناشويي واقع شده باشد . »[5]

«حتي مامور اجراي احكام نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها قرابت سببي تا درجه معيني دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام مدني ) به هر حال ،خانواده به معناي گسترده درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت خود را تاحد زيادي از دست داده است. خانواده به فضاي خاص

[1]دعاوي خانوادگي – عارفه مدني كرماني – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] – مختصر حقوق خانواده – دكتر سيدحسين صفايي – اسدالله امامي – تهران – انتشارات ميزان – چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ي 11.

[3] – قانون مدني -تدوين جهانگير منصور –تهران – نشر ديدار – چاپ بيست وهفتم – 1384 – صفحه ي 178.

[4] – مختصر حقوق خانواده – جلد 1 – صفحه ي 11.

[5] – قانون مدني – صفحه ي 182…

 

« عوامل اصلي به وجود آمدن عنن :

 • عدم وجودرابطه عاشقانه وعوامل عاطفي
 • ترس ،احساس خجالت ،حقارت ،بي كفايتي در برخورد جنس مخالف ، نگراني اجتماعي وبرخورد هاي عاطفي وترس از ضعف ناشي از مقاربت واز بين رفتن قواي بدني .
 • همجنس بازي ، كشش به سوي هم جنس موجب تنفر ازجنس مخالف است .

تشخيص عنن :

عنن، با معاينه ظاهري تشخيص نمي باشد چرا كه بسياري ازمردان داراي قوه كامل جنسي درهنگام معاينه تا درجه نعوظ نبوده وخجالت وعوامل رواني ناشي از آن سبب عدم ايجاد نعوظ خواهد شد دراين موارد آزمايش حالت نعوظ شبانه با N.P.T يا Nocturnal penile tammescence به اين مسئله كه مردمورد آزمايش، قدرت ايجاد نعوظ دارد ياخير مي پردازد . ارزش آزمايش N.P.T درتشخيص عنن حقيقي عضوي وتميز آن از ناتواني جنسي رواني 85 تا 80 درصد است » . [1]

از نظر فقها. نيز، عيوب زن كه موجب حق فسخ براي مرد است بدين ترتيب است :

« وعيوبُ المرأةِ تِسعةٌ: الجنُونُ والجذامُ والبرصُ والعَمي والاِقعادُ والقَرنُ عَطماً والافضاءُ والَعفلُ والّرتَقُ علي خلافٍ فيهما »

وعيبهاي زن ( كه مجوز فسخ نكاح ازسوي مرد است ) نه عيب است : ديوانگي ،جذام ،پيسي ، كوري ، زمين گيري ، قرن استخواني و

[1] – همان صفحه ي 314….

 

بند دوم :

اركان تدليس :

« درصورتي تدليس تحقق مي يابد كه داراي دو عنصر باشد: مادي ومعنوي

1-عنصر مادي : بايدعملياتي انجام شود كه عيبي را بپوشاند يا وجودصفتي را كه موردنظر طرف عقد است درديگري وانمودكند خواه به وسيله نوشته يالفظ باشد ( مانند توصيف دروغ ) يا انجام كارهاي خدعه آميز ( مانند ارائه ي گواهي جعلي برصحت فراج )

تشخيص عملياتي كه تدليس به شمار مي رودباعرف است. اخلاق هر دروغ وتصنعي رانكوهش ميكندولي درحقوق پاره اي از دروغ ها به حكم عرف مجاز است وهستند فسخ نكاح قرار نمي گيرد. براي مثال توصيف نجابت وخانه داري يا زبيايي زن دربيشتر وصلت هامبالغه آميز است .»[1]

2- عنصرمعنوي : اعمالي كه انجا م ميشود بايد ارادي وبه عمد باشدوبه قصد فريب طرف انجام گردد، در اين باره قانون مدني حكمي ندارد ولي بديهي است كه مفهوم فريب دادن جز به عمد تحقيق

[1] – همان صفحه ي 288…

 

فصل دوم

طلاق

گفتار اول :

تعريف طلاق :

« طلاق عبارت از پايان دادن به نكاح دائم از طرف شوهر است .

چنانكه گذشت نكاح با اعتبار جنبه ي اجتماعي خود كه سلول اوليه اجتماعي را تشكيل مي دهد، وضعيت خصوصي را در بردارد كه قانون دست اراده ي طرفين را آن گونه كه درمعاملات مي باشد ازدامن آن كوتاه كرده است، ولي نمي توان اين سلول اجتماع راغير قابل انحلال فرض نمود زيرا امكان پذير نيست زن وشوهر را كه هر يك داراي خوي واخلاق مختص به خود است ،اجبار نمود با عدم توافق روحي دوران زندگاني خود را به زناشويي ادامه دهند ومانع گرديد سلول تازه قابل بقاعي به وجود آورند ». [1]

بدين ترتيب درقانون مدني نيز قواعدي درباره طلاق آمده است. ماده 1133 قانون مدني بيان مي كند: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر دراين قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق همسرش رابنمايد[2] » . هم چنين درماده 1139 همان قانون آورده اند كه:« طلاق، مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه به انقضاء يا بذل آن ازطرف شوهر از زوجيت خارج مي شود».[3]

بنابراين از متن ماده 1139 مي توان استنباط كرد كه، طلاق مخصوص عقددائم است .

«ازنظر ماهيت حقوقي ، درفقه اسلامي وقانون مدني ، طلاق ايقاعي است ازسوي مرد يا نماينده اوواقع مي شود .حتي درمواردي كه طلاق براساس توافق زوجين وبه صورت خلع ومبارات صورت ميگيرد، بايد آن را يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع ) به شمار آورد وطلاق ، يعني آخرين عملي كه بااجراي صيغه، تحقق مي پذيرد ورابطه نكاح را منحل ميكند. درهر حال، يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع ) است وناشي از اراده طرفين نمي باشد[4] » «اختيار طلاق با شوهر است وصحت آن احتياج به موافقت زن يا رسيدگي دادگاه در دفتر رسمي طلاق ندارد ولي تحقق آن، مانند ايفاعات

[1] – حقوق مدني- جلد 5- صفحه ي 5.

[2] – قانون مدني – صفحه ي 193.

[3] – همان – صفحه ي 193.

[4] – مختصر حقوق خانواده جلد 1- صفحه ي 194….

 

منابع وماخذ

 

 • دعاوي خانوادگي – عارفه مدني كرماني – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول .
 • مختصر حقوق خانواده – دكتر سيد حسين صفايي ، اسد الله امامي ، تهران – انتشارات ميزان – چاپ هشتم 1384
 • حقوق خانواده – دكتر علي شريف – تهران – نشر دنياي نو – چاپ اول –
 • حقوق مدني – دكترناصر كاتوزيان -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول
 • لمعه الدمشقيه – شهيد اول – ترجمه از علي شيرواني – قم – انتشارات دارالفكر جلد دوم .
 • حقوق مدني – دكترسيد حسن امامي – تهران – انتشارات كتابفروشي اسلاميه – چاپ دوازدهم جلد 5- 1376
 • حقوق مدني – اشخاص ومحجورين دكتر سيد حسين صفايي ودكتر سيد مرتضي قاسم زاده – تهران – انتشارات – وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي چاپ هشتم – 1382 جلد 1-
 • دكتر عبد الرسول دياني – وكالت در طلاق – شيوه اي براي تعديل حق انحلال يك جانبه – مجله دادرسي – سال 1379 دوره چهارم -شماره 24.
 • دكتر فرشته ماهوتي زرعي – وكالت از زوجين مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره 4

10- اصول طب قانوني ومسموميت ها ، دكتر فرامرز گودرزي ، دكتر مهرزاد كياني – تهران نشر از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده – دكتر سيد جواد مصطفوي – مشهد – نشرهاتف چاپ دوازدهم – 1380 جلد اول .

12- ترمينولوژي حقوقي ، محمدجعفر لنگرودي ،تهران ، كتابخانه گنج دانش – چاپ چهاردهم 1383

13- قانون مدني درنظم كنوني – دكتر ناصر كاتوزيان

14- قانون مدني – تدوين جهانگير منصور

15- قانون حمايت خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبي ازسايت اينترنتي www.yahoo.com نوشته ي مهدي خاقاني اصفهاني www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات – چاپ اول – 138

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید