دانلود پایان نامه : طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

دانلود پایان نامه : طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 4200 تومان

تعداد نمایش: 544 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

 

چکیده:

____________

 

           هدف ازاین تحقیق، بررسی امکان بکارگیری سیستم های خبره دربرنامه ریزی وکنترل تولید با توجه به شرایط عملیاتی شرکتهای تولیدی داخلی می باشد.

برای دستیابی به این هدف مراحل زیرطی شده است:

 1. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید.
 2. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد سیستمهای خبره.
 3. مطالعه وبررسی عملکرد شرکتهای نمونه تولیدی برای آشنایی با ماهیت برنامه ریزی وکنترل تولید در این شرکتها.

       در فصل اول این تحقیق،به تولید دسته ای وبرنامه ریزی وکنترل درآن پرداخته شده است.دراین زمینه به ترتیب موضوعات هدف و تعریف برنامه ریزی وکنترل تولید ، سازمان و تشکیلات بخش برنامه ریزی   وکنترل تولید،تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولیدبرهزینه های سازمان وکلیات برنامه ریزی وزمانبندی شامل برنامه ریزی بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت شرح داده شده ودرپایان نیز عوامل ارزیابی عملکردسیستم برنامه ریزی وکنترل تولید مطرح شده اند.

     درفصل دوم که به معرفی سیستمهای خبره می پردازد،تعاریف ومفاهیم این سیستمها مورد بحث قرار گرفته است.در این زمینه ابتداء جایگاه سیستمهای خبره در شاخهء اصلی تر علم هوش مصنوعی و تعاریف کلی مربوط به این دو مقوله مطرح شده است و به دنبال ان کاربرد سیستمهای خبره ،مشخصات این سیستمها و اجزاء ان مورد بحث قرار گرفته است.اجزاء اصلی که در این جا مورد بحث قرار     گرفته اند عبارتند از :پایگاه دانش،موتور استنباطی،امکانات دستیابی به دانش و امکانات تفسیرگر.

 

 

  در فصل سوم این تحقیق به روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید درصنعت نمونه می پردازد.شرکتهای تولیدی که مورد مراجعه قرار گرفته  عبارتند از:شرکت اتمسفر (سهامی عام).انتخاب این شرکت بصورتی انجام شده است که جنبه های کلی عملکرد شرکت تولیدی را پوشش می دهد.

       فصل چهارم تحت عنوان سیستم خبرهء برنامه ریزی و کنترل تولید ارائه شده است که به طرح یک سیستم خبرهء برنامه ریزی وکنترل تولید بر اساس مفاهیم حاصل از فصل های قبلی می پردازد.در این

 

 

زمینه ابتدا طرح سیستم شامل شناسایی موقعیت تحت مطالعه،انتخاب ناحیهء تصمیم گیری،و تمرکز مطالعات در یک ناحیه تخصصی،مورد بحث قرار گرفته و به دنبال ان چگونگی عملکرد و چگونگی فرایند تصمیم و عوامل کیفی موثر بر تصمیم بررسی شده است.   

     درپی این مطالب مواردمربوط به مراحل تهیه برنامه تولید ارائه شده است.ابزارهای تجزیه وتحلیل

کمی و اطلاعات مورد نیازسیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید ،مطالب دیگری است که دراین فصل موردبررسی قرارگرفته اند.وآخرین قدم دربرپایی سیستم خبره تعریف مسئله می باشد

        فصل پنجم به معرفی یک سیستم خبره نمونه برنامه ریزی وکنترل تولیدبراساس طرح ارائه شده درفصل چهارم اختصاص دارد.دربخش انتهایی این فصل مستندات سیستم خبره شامل پیشنهادسیستم ،شرح نمونه اولیه،دیاگرام وابستگی هاونمودارهای تصمیم مورد استفاده سیستم رانامبرده شده است.

دربخش زمینه نمونه ای ازنمودارOPC ولیست مواد لازم برای یک محصول نمونه را نمایش می دهیم.

.

مقدمه                                                                                                           7 

  فصل اول                                                                                                    

   تولید دسته ای :برنامه ریزی کنترل                                                                     11

    1- 2 هدف وتعریف برنامه ریزی و کنترل وتولید                                                   14 

       1- 2- 1- سازمان وتشکیلات بخش برنامه ریزی وکنترل تولید                                 14 

    1- 3 تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید برهزینه های تولید                                  16 

    1- 4 کلیات برنامه ریزی وزمانبندی                                                                  16 

    1- 5 عوامل ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید                                  20 

    1- 6 نتیجه گیری                                                                                       20  

 

 فصل دوم

  سیستمهای خبره                                                                                           22  

    2- 1 کاربرد سیستمهای خبره                                                                         23   

    2- 2 مشخصات سیستمهای پشتیبانی خبره                                                           24 

    2- 3 اجزای سیستم خبره                                                                              25

      2- 3- 1 پایگاه دانش                                                                                 27

      2- 3- 2 موتور استنباطی                                                                           29

      2- 3- 3 امکانات تفسیرگر                                                                          30

    2- 4 نتیجه گیری                                                                                      32  

 

 فصل سوم

  روشهای برنامه ریزی وکنترل تولید درصنعت نمونه                                                34

    3- 1 تاریخچه وفعالیت کارخانجات اتمسفر                                                         35

    3- 2 معرفی محصولات شرکت                                                                     36

    3- 3 معرفی کارگاه های تولید                                                                      37

    3- 4 اهمیت محصولات                                                                             38

 

 

 

 

      3- 4- 1 شرح پروژه های شرکت اتمسفر                                                        38

    3- 5 عملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید                                                           40

    3- 6 سطوح برنامه ریزی تولید                                                                     41 

    3- 7 برنامه ریزی وکنترل تولید ازدیدگاه شرکت                                                  41

    3- 8 نکات قابل توجه دربرنامه ریزی تولید                                                        43

    3- 9 کنترل تولید                                                                                      43

    3- 10 روش عملی کنترل تولید                                                                      45

    3- 11 شرح اطلاعات وجریان فرمها                                                               46

    3- 12 حرکت فرمها                                                                                  47

    3- 13 نتیجه گیری                                                                                    50 

 

 فصل چهارم

  سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                                                               51

    4- 1 عوامل مؤثر برتصمیم گیری                                                                  52

    4- 2 مراحل تهیه برنامه تولید                                                                       54

    4- 3 ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی                                                                 55

      4- 3- 1 نیازهای اطلاعاتی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                         55

        4- 3- 1- 1 اطلاعات موردنیازروش MRP                                                  55

        4- 3- 1- 2 اطلاعات تکمیلی سیستم خبره                                                    58

    4- 4 ملاحظات دیگردرمورد برنامه ریزی (برنامه ریزی صریع وضمنی)                  61

    4- 5 تعریف مسئله                                                                                  62

 

 فصل چهارم

  نتیجه گیری وجمع بندی وپشتیبانی برای حرکتها بعدی                                             66

 

 

    5- 1 بررسی سیستم خبره وپیشنهادات                                                             67

      5- 1- 1 توانایی های سیستم                                                                      67

      5- 1- 2 موارد لازم جهت تکمیلی سیستم                                                       68

    5- 2 پیشنهاداتی برای شرکت                                                                      68

 

منابع ومأخذ                                                                                               69

 

پیوست ها                                                                                                 70 

 

 

مقدمه

 

برنامه ریزی وکنترل تولید،سیستم خبره ،سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید

 

     شاید از زمانی که بشر خلق شد،برنامه ریزی نیز تولدیافت.به عبارت ساده برنامه ریزی عبارت است ازتعیین تربیت ونحوهانجام کارها.

     برنامه ریزی تولید نوع خاصی ازبرنامه ریزی است که برآن است تاهزینه های تولیدی رااز طریق تعیین ترکیب بهینه منابع،کاهش دهد.واژه منابع ،یک عنصر کلیدی دراین تعریف است. کلیه عوامل مورد نیاز تولید مانند نیروی انسانی،ماشین آلات،مواد اولیه،فضای مورد نیاز،سرمایه وغیره رابه عنوان منابع می شناسیم. ازیک دیدگاه می توان برنامه ریزی تولید را با برنامه ریزی نحوه استفاده از منابع معادل دانست.

     زمان یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی در برنامه ریزی تولید است. به دلیل وابسته بودن فعالیتهای تولیدی به مصرف وهمچنین وابسته بودن مصرف به زمان ،معمولاً تعیین زمان تولید،یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی تولید می باشد.

     استفاده از عامل برنامه ریزی بدون پرداختن به کنترل، کاری بیهوده وعبث است.هدف کنترل مقایسه نتایج حاصل از اجرای برنامه با یک شاخص از پیش تعیین شده، برای ارزیابی توان ومیزان دستیابی برنامه به اهداف از پیش تعیین شده خود می باشد. از طرف دیگر عامل کنترل می تواند به عنوان بازخور،اطلاعات مورد نیاز بخش برنامه ریزی را در جهت تصحیح وتنظیم حرکت آتی،تهیه کند.

     سیستم های خبره 1 (پایگاه های دانش 2 ) سیستم های کامپیوتری هستند که سعی برتقلید روش استنباطی و نتیجه گیری انسان در برخورد با یک مسئله خاص ویا دسته ای از مسائل مشابه ، دارند.توان

 

1-Export   Systems.

2-Knowledge   Base.

طراحی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید

 

این سیستم ها بستگی به درجه پیچیدگی وگستردگی آنها دارد.طبق این تعریف می توان سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید را سیستم  کامپیوتری دانست که به فعالیتهای برنامه ریزی وکنترل درچهارچوب

مسائل تولیدی می پردازد وروش مورد استفاده آن مشابه روشی است که یک فرد خبره درامربرنامه ریزی وکنترل تولید در پیش می گیرد.

     قبل از ادامه بحث،لازم است مرزیندی قابل قبولی از واژه ها ومفاهیم ارائه شده در مقدمه بحث ارائه گردد. این بحث برای معرفی اجمالی «سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید» مطرح شده است.

هر یک از کلمات بکار برده شده در این عنوان ماهیت خاصی راباخود به همراه دارند وممکن است ترکیب آنها با یکدیگر معانی مختلفی رالقاء کند.برای جلوگیری از اختلاف دیدگاه ها توضیحات زیر لازم است:

 سیستم های خبره دارای انواع مختلف می باشندکه با توجه به روش جمع آوری و ذخیره وپردازش اطلاعات ،توانمدی های مختلفی دارند. جمع آوری اطلاعات می تواند بصورت آنی 1 ویا تأخیری 2 باشد.مسلِِِِِِِّم است که سیستم خبره متکی به روش همزمان جمع آوری اطلاعات دارای توان بیشتر و دقت بالاتر در ارائه نتایج می باشد.

     روشهای ذخیره دانش و یا به عبارت دیگرروشهای قرار دادن دانش در فایلهای کامپیوتری یکی دیگر از مشخصات سیستم های خبره می با شد.بطور کلی برای این منظور از دو روش قاعده ای 3 ( اگر- آنگاه) وچهارچوب (ساختار یافته 4 )استفاده می شود.روش اول آسانتر وروش دوم کاملتر وقوی تر وبالطبع پیچیده تر است.

پردازش اطلاعات یا به عبارت دیگر فرآیند نتیجه گیری 5 مشخصه دیگر سیستم های خبره است.دو روش عمده پردازش اطلاعات عبارت است از :روش زنجیره ایی رو به جلو 6 که از اطلاعات موجود به نتایجی می رسد و روش زنجیره ای رو به عقب 7 که با داشتن اهداف سعی بر یا فتن شواهدی برای برآورده شدن شرایط وقوع هدفها دارد. انتخاب یکی از این روشها بستگی به طبیعت مسئله تحت بررسی دارد.

 

 

طراحی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید

 

سیستم خبره مورد استفاده در این بحث،سیستم خبره ای است که اطلاعات ان به صورت تاخیری جمع اوری شده و از روش قاعده ای برای نگهداری اطلاعات(نمایش دانش)استفاده می کنند.و همچنین روش زنجیره ای رو به عقب را برای نتیجه گیری،مورد استفاده قرار می دهد.

برنامه ریزی و کنترل مورد نظر در این بحث نیز ماهیت مخصوص به خود را دارد.هنگامی که از برنامه ریزی تولید نام برده می شود،بطور بلقوه می توان برنامه ریزی تمام فعالیت های تولیدی را در نظر داشت.این فعالیت ها شامل مواردی از قبیل:برنامه ریزی مواد،برنامه ریزی تعمیرات،برنامه ریزی منابع مالی،برنامه ریزی نیروی انسانی،برنامه ریزی توسعه،برنامه ریزی تبلیقات،برنامه ریزی فعالیتهای اموزشی و غیره می باشند.هر یک از برنامه ریزی های ذکر شده نیز دارای سطوح مختلف می باشد،به عنوان مثال برنامه ریزی مواد می تواند شامل برنامه ریزی بلند مدت،برنامه ریزی جامع،برنامه ریزی میان مدت و برنامه ریزی اجرایی باشد. مقولهء کنترل نیز دارای همین پیچیدگی و اشتراک مفاهیم می باشد.انچه از برنامه ریزی در این بحث مورد نظر است،برنامه ریزی مواد در سطح کارگاه و براتی سیستم های تولید دسته ای چند محصولی می باشد.

یکی دیگر از دیدگاه های این تخقیق پرداختن به وضعیت فعلی تولید و برنامه ریزی تولید در کشور و ارائه سیستمی متناسب با شرایط فعلی کشور و مطرح کردن پیشنهاداتی در رابطه با روش برنامه ریزی تولید در کارگاه می باشد.بنوعی می توان گفت این دیدگاه ترسیم کننده خط کلی حرکت در این تحقیق است.ضرورت چنین دیدگاهی ازآنجا ناشی می شود که هدف این تحقیق گشودن گره ای ازمشکلات کشور وارائه راهی برای انجام فعالیتهای تولیدی وافزایش نسبی بهره وری دراین سیستمها می باشد.

کاملا ًمشهود است که کامپیوتر جایگاه خودرا درتمام سیستمهای اجتماعی به بشرتحمیل کرده وگریزی ازآن نیست. آنچه که باید ازآن گریزان بود،منفعل شدن دربرابرموج قدرتمند کامپیوتر است. کامپیوتر را می توان مانند سیلابی دانست که درصورت مهارنشدن اثرات زیانباری درپی خواهد داشت.اولین اثر آن را می توان مقاومت در برابراستفاده ازکامپیوتر به دلیل تجربه های شکست خورده قبلی دانست .باید توجه داشت که اصولا ً سیستمهای کامپیوتری سیستمهای گرانقیمتی هستند (خصوصا ًنرم افزارها)و شکست در چنین سرمایه گذاریهای می تواند منابع مالی مؤسسه را شدیدا ً متأثر کند.

انتخاب حوزه عمل وروشها دراین تحقیق با توجه به مطالب فوق انجام شده وامید است راهگشایی برای تحقیقات بعدی دراین زمینه باشد.

 

طراحی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید

 

آنچه که درفصلهای بعد ارائه خواهد شد به ترتیب عبارت است از:

 • برنامه ریزی وکنترل تولید در سیستمهای تولید دسته ای.
 • معرفی سیستمهای خبره.
 • بررسی وضعیت شرکت تولیدی اتمسفر.

 

.

.

3- 10-روش عملی کنترل تولید.

هم اکنون کنترل تولید درشرکت اتمسفر براساس سیستم دیسپچینگ انجام می گیرد.

«چون اتفاق می افتد که درکارخانجات تولیدی بعضی ازبرنامه ها یا قسمتی از آنها اجراءنشود ودرتولید اشکال پیش بیاید ،بنابراین وجود افرادی لازم است.تا درصورت چنین حوادث یااتفاقاتی برنامه کار دیگری دراختیار تولید قرار دهند تا از توقف درجریان تولید جلوگیری شود.این افراد دیسپچر نامیده می شوند وکلیه کارها را تعقیب وکنترل می نمایند»

براساس سیستم دیسپچینگ فرمهای بخصوص طراحی ودرجریان قرارداده شده است که به شرح زیر می باشند.

 1. برگ دستورکار یا فرم سفارشات ساخت.
 2. برگ راهنمای کار در کارگاه .
 3. برگ آماده کردن ابزار.
 4. برگ در خواست جنس از انبار.
 5. برگ کار.
 6. برگ درخواست افت.

 

فصل سوم/ روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید در صنعت نمونه

 

 1. کارت برنامه.

 

3- 11- شرح اطلاعات وجریان فرمها .

فرمها 1 تا شماره4 (ذکر شده دربالا) همگی به یک شکل اند وبا توجه به مورد استفاده شان اسامی مختلف دارند.

فرم اول یعنی فرم سفارشات ساخت در واحد برنامه ریزی جهت تعقیب برنامه ، واین فرم در4 نسخه تهیه می شود که نسخه اول آن برای محاسبه قیمت تمام شده به حسابداری ارسال می شود (حسابداری صنعتی) نسخه دوم آن در مدارک انجام دهنده طرح یا عملیات،نسخه سوم آن درمدارک کنترل نیروگاهی (بیشتر فعالیت های این شرکت در زمینه نیروگاهی است) ونسخه چهارم آن در مدارک سفارش دهنده (واحد برنامه ریزی)بایگانی می شود .شکل 1- نمونه ای از فرم سفارش ساخت را نمایش میدهد.

فرم دوم به نام برگ راهنمای کار همراه قطعه درحرکت بوده وتا انباربا قطعه همراهی می کند.

فرم سوم به نام برگ آماده کردن ابزارجهت تهیه وسائل وابزارمورد لزوم به انبارارسال می شود.

فرم چهارم برگ درخواست جنس ازانبارمی باشد که در3 نسخه تهیه می شود نسخه اول مخصوص حسابداری صنعتی ونسخه دوم مخصوص انبار ونسخه سوم مخصوص درخواست کننده است. شکل 2- نمونه ای از فرم درخواست جنس از انبار رانمایش می دهد.

فرم پنجم برگ کار است اطلاعات مربوط به قطعه وعملیات های لازم برروی قطعه انجام شود وساعت شروع وختم کاروتاریخ انجام عملیات را نشان می دهد.

فرم بعدی برگ درخواست افت از انبارمی باشد گاهی اوقات ممکن است برای ساخت یک قطعه از ورق کامل استفاده نشود.دراین حالت ازباقیمانده ورقهای استفاده شده قبلی استفاده می شود دراین صورت ازبرگ درخواست افت از انباراستفاده می شود.

آخرین فرم کارت برنامه می باشد این کارت نیزمانند برگ کاربرای یک عمل در نظرگرفته شده است.

 

فصل سوم / روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید در صنعت نمو نه

 

3- 12- حرکت فرمها.

فرمهای بالا پس از تهیه توسط واحد برنامه ریزی برای سرپرست دیسپچرها فرستاده می شود ونامبرده برگهای راهنمای کار در کارگاه وسایر برگهای لازم را بین دیسپچرها ی هر کارگاه توزیع می نماید.

پس از اینکه هردیسپچر فرمهای مربوط به خود را دریافت نمود ،با توجه به برنامه ای که برای کارگاه تهیه نموده ،برگ آماده کردن جنس را به انبار فرستاده وپس از دریافت جواب مثبت ، برگ در خواست جنس را به انبار می فرستد.از طرفی برگ آماده کردن ابزاررا هم به انبار ابزار ارسال      می کند کارگاه ،ابزار وجنس را دریافت داشته وکار را طبق برگ کار انجام می دهد. پس از اتمام کار قطعه کنترل شده به انبار می رود وسپس دیسپچر برگ کار را دریافت می کند.

دیسپچر پس از دریافت برگ کار که به منزله تکمیل تمام یا قسمتی از کار است ،برگ کنترل پیشرفت کار را تهیه می کند.اصولاً باید توجه داشت که سفارش هایی که به کارگاه داده می شود،ممکن است سه حالت مختلف داشته باشد؛ یا کار کلاً انجام می شود ،یا قسمتی از آن انجام می شود و یا اصلاًانجام نمی شود .

در حالت اول دیسپچر پس از دریافت آخرین برگ کار،برگ کنترل پیشرفت کار راتهیه کرده وبه همراه برگ کار به واحد برنامه ریزی ارسال می کند.

در حالت دوم (اگر تعویق واقع شده باشد)، در صورتی که توقف کوتاه مدت باشد وبه نظر دیسپچر در موعد کلی تحویل اختلال ایجاد نکند، دیسپچر برگه ها درا نزد خود نگه داشته ودر پایان کار تکمیل وبه واحد برنامه ریزی ارسال می کند .

در حالت سوم دیسپچر به سرپرست خود اطلاع می دهد تا مراتب از طریق سلسله مراتب پیگری شود. همچنین واحد کنترل از برگه های دیگری برای کنترل وضعیت روزانه و هفتگی تولید استفاده می کند که در شکلهای بعد نشان داده شده است .این برگه ها کاربرد داخلی دارند.

  

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

 

پاسخ دهید