دانلود پایان نامه : شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه : شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 4100 تومان

تعداد نمایش: 422 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 23 نوامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4100 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

 

فصل دوم:

-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
اگربه اوضاع حجاب دردو یا سه قرن قبل نگاه کنیم خواهیم دید که تقریبا درهمه نقاط جهان واز جمله غرب زنها دارای پوشش مناسبی بودند ونمونه های مبتذل امروزی درشکل لباس وحجاب زنها دیده نمی شود.پیدایش نظریات فلسفی ومکاتب جدید که عمدتا رابطه انسان را با ماوراء طبیعت قطع ویا ضعیف کردند وبعد ازشیوع نظریات روانشناسانه و جامعه شناسانه پیروان روابط آزاد زن و مرد، تغییرات اساسی درجهان بینی و فرهنگ مردم (ازجمله چگونگی پوشش زنان و نحوه ارتباط زن و مرد)ایجادشد.همه انحراف ها وبد بختی ها زمانی شروع شد که بشرقوانین کامل و حیات بخش الهی را که متضمن سعادت درهمه زمینه هاست کنارزد ودست به دامن کشفیات،تجارب واطلاعات ناقص بشری برای تنظیم برنامه زندگی شد وازطرفی اسیرهواهای نفسانی وانحرافات فکری خودگشت وقوانینی بدون احاطه کامل برجنبه های وجودی انسان وضع نمود.ازجمله این قوانین درخصوص مسائل جنسی وروابط بین زن و مرداست که ازافراط وتفریط خالی ومبری نیست.عده ای مانندکلیسای کاتولیک،غریزه جنسی را پلید شمردند وعلووتعالی بشررا درعدم ازدواج وسرکوبی این غریزه انگاشتند وازدواج رابه قدری زشت می دانستندکه بعضی ازکشیشها دراثر فشارجنسی مجبوربه همجنس بازی شدند،ووقتی این مساله درسراسرجهان افشاوعلنی گردیدروسای کلیسااعلام کردندکه همجنس بازی گناه صغیره است ولی ازدواج گناه کبیره است!!!
عده ای دیگر به اصطلاح روانشناس ، روانکا و، جامعه شناس وفیلسوف  كه درواقع اسیرهوس های نفسانی وعقده ها و تعصبات مختلف بودنداعلام کردند که تمام بدبختی های انسان،ازمحدودیت قوای جنسی است چرا که این محدودیت باعث عقده های روانی می شود واگرافردازکودکی با مسائل جنسی آشنا نباشند،درآینده نقش همسری را خوب ایفا نمی کنند ولی اگرشهوت جنسی آزادانه وبدون محدودیت ارضاءشود،دیگرمزاحمتی برای آنان ایجاد نخواهد کردوانسان می تواندبدون دغدغه وتشویش به اموردیگرزندگی خویش بپردازد.هرچندعواملی مانندآب وهوا،آداب ورسوم،مسائل اقتصادی،سیاسی درایجادفرهنگ بی حجابی موثرند ولی اگر اصلی ترین عامل را بخواهیم،جهانبینی و انسان شناسی است که بیشترین تاثیررا درفرهنگ آن جامعه ایفا می کند.درفرهنگ غرب قرنهاست که خدا زدایی آغاز شده است.اندیشه هایی چون انسان مداری و اصالت انسان به جای خدا محوری،علم پرستی واصا لت علوم تجربی به جای مذهب رایج شده است انسان در غرب هیچگونه مسولیتی دربرابر خدا ندارد.
 صحنه زندگی صحنه مسابقه ورفاه است انسان از تمام امکانات موجود در این جهت باید استفاده کند که یکی از آن وسائل غریزه جنسی وزن است.واژه آزادی وزن ازجمله واژه های غریب ومظلوم است که همیشه در تاریخ مورد ظلم وکج فهمیهای زیادی قرار گرفته ،در مناطق غربی آزادی یعنی بی قیدوبندی ورفع محدودیت از همه غرایز ویکی از ریشه های این آزادی افسار گسیخته،تحقیر ولگد مالی شخصیت زن در گذشته ودر نقاط مختلف جهان است. روزی زن چون کالا توسط پدر شوهر در بازار ها به فروش رسیده ،زمانی دیگر به علت مرگ شوهر به همراه اوزنده به گورشده وزمانی حق ارث،حق رای،حق انتخا ب سرنوشت ونوع زندگی خود را نداشته،این تحقیرها وسخت گیری های کلیسا باعث شدوقتی که قدرت کلیسا کاهش یافت فشارها وتفریط ها به یک انفجار وافراط تبدیل شود، زنان برای کسب حیثیت ومرتبت اجتماعی و جبران حقارت های گذشته خویش وارد یک مسابقه بزرگ با مردان شدند  وبرای سبقت برمردان از جاذبه های جنسی خود بعنوان یک سلاح استفاده کردند.حکایت غرب دراین مورد،مثل شخصی است که برای ازبام نیفتادن ازیک سو،آنقدرعقب می رود که از سوی دیگربه زمین بیفتد منتهی این بارشخصیت وحیثیت انسانی زن با کمک خود او لگد مال می شود ودراین بین روانشناسی  نیز به کمک آزادی غربی آمده وفرویدیسم ظهورمی کند که عقده های جنسی منشا همه گرفتاریهاست و باید غریزه جنسی بدون هیچ محدودیتی ارضاءشود. ظهورمکتب اومانیسم ازعلل دیگراین فاجعه و بحران بود.دراین مکتب،روح دین نفی شد و سپس انسان و خواسته های او محور ارزشها قرارگرفت .اومانیسم انسان را دارای روح الهی نمی داند وصحبتی از ارزشهای الهی ورستگاری حقیقت نمی کند…
دیگر خدا و قوانین او بر انسان حاکم نیست واین انسان است که باید برای همه شئونات زندگیش قانون وضع کند ،آن هم قانونی که بر مبنای میل او باشد.دین حق هیچگونه دخالت و اظهار نظر در شئونات مختلف زندگی ندارد چرا که پیروی از باید و نباید های دینی،مخالف آزادی انسان است.به عبارت دیگر یا دین یا انسان !!!اخلاق،هنر،ادبیات و غیره، همه باید براساس خواست انسان باشد و میل او میزان خوب وبد وحق و باطل بودن است عاملی که جدای از این علل ،مزید بر علت شده،علاقه زنان به خود آرایی و خود نمایی بوده وهست.آری وقتی معنویت وارزشهای انسانی از جامعه رخت بر بست وخدا در آن نقش نداشت و کمالات روحی، دیگر کمال محسوب نشدند،وقتی شخصیت  انسان  برابرباجسم اوشد،کسی با شخصیت تر است که جنبه های ظاهری او زیبا تر وپرزرق وبرقتراست.دیگرلباس وسیله ای برای حفظ سلامتی انسان ورعایت عفت وحیا نیست بلکه وسیله ای برای عرضه کردن خود و کسب اصطلاح شخصیت بیشتر است . از این دیدگاه اگر بدن و لباس نتواند نطرها را به خود جلب کند ، پس دیگر زن چه ارزشی می تواند داشته باشد ؟ بطور وسلم هیچ!!
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان
پس از اشاره اجمالی به بعضی ریشه های رفع محدودیت میان روابط زن و مرد ،به آثار مخرب این عدم محدودیت می پردازیم:
2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
انسان در وجود خود ارزش های والایی مثل عزت نفس ، عفاف و پاکدامنی را احساس می کند و این ندای درون همواره او را به پاکی و پاکدامنی فرا می خواند مخصوصاً زن که آیت جمال  خلقت است این زیبایی روحی به او اجازه نمی دهد اندام ظریف و زیبایی او و احساس لطیفش در معرض نگاه نا اهلان نا پاک گردد و روح بلندش تحقیر شود0
با نگاهی کوتاه به تاریخ پوشش زن در می یابیم که وقتی زن در دوران شکوفایی علم و صنعت یعنی عصر حاضراین موهبت الهی و در حقیقت هویت خود را ازوقتی که زن هویت خود را از  دست داد و ارزشهای معنوی برای او پوچ شد،به وسیله ای برای خوش گذرانی و سوء استفاده جنسی مردان ، ابزاری برای تبلیغ کالا ، ایجاد بازارهای جدید مصرف و کارگری ارزان قیمت تر از مردان تبدیل شدوتوجه به او تنها در جنبه های جنسی و بدنی خلاصه گشت واین تغییر و تحولات اجتماعی بسیاربه ضررآنان تمام شد.زنان هم در سنگرخانواده وهم درسنگراجتماع شکست خوردند.و اکنون تجاوززنان وآزادی های جنسی آنقدربالاست که آنان مجبوربه حمل سلاح با خودهستند زن غربی وغرب زده به خاطراین گستردگی روابط،آنی ازتعرض وخیانت مردان مصون نیست.آنچه باعث تعجب و تاسف است این است که باوجودبدبختی ونکبتی که جوامع غربی وبخصوص زنان را فراگرفته،سردمداران آنها برای زنان ما دلسوزی می کنندوبابرپایی سمینارها وکنفرانس های متعدددرکشورهای خودونیز کشورهای پیروفرهنگ منحط غربی،خواهان آزادسازی زنان ماازنوع آزادي غربی هستند.افرادفرصت طلب وهرزه
بیشتربه دنبال کدام زن هستندوبیشترکدام یک راموردآزارواذیت قرارمی دهند؟زنانی که وضعیت پوشش وآرایش آنها خودبه محرک است ویا زنانی که بااستفاده ازسلاح حجاب،چنان وقار وهیبتی پیدا کرده اندکه افرادهرزه کمترجرأت ایجادمزاحمت برای آنان را به خود می دهند؟مزاحمت هایی که برای زنان ایجادمی شود،ناشی ازتحریکی است که خودآنها بوجودآوردند  واین تحریک ها مقدمه ای برای از بین رفتن امنیت و احترام و ارزش زن خواهد شد.وقتی حجاب وپوشش نباشد،قدرت تخیل جنسی درمردان زیادمی شودوتحریک هاآغازمی گردد

پاسخ دهید