دانلود پایان نامه : شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل

دانلود پایان نامه : شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل

تعداد صفحات: 225

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 6200 تومان

تعداد نمایش: 515 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 سپتامبر 2016

به روز رسانی در: 24 سپتامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

پيشكش ……………………………………………………………………………………………………………………….

يادداشت ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………..

نمادها و نشانه­ها ……………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3 هدف و اهميت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4 پرسش­هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5 فرضيه­هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6 گستره‌ي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1 گستره‌ي جغرافيايي……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 گستره­ي زباني………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-1 گويش­هاي مختلف زبان لري……………………………………………………………………………………………………….

1-7 تحولات تاريخي لرستان……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-1 سابقه تاريخي شهر انديمشك…………………………………………………………………………………………………………..

1-8 وجه تسميه­ي واژه­ي “لر” ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-9 روش گردآوري داده­ها و تدوين پيكره ……………………………………………………………………………………………………….

1-9-1- جامعه­ي آماري………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: پيشينه­ي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1 پيشينه­ي نظري پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1 درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-2 واج­شناسي زايشي معيار ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-3 واج­شناسي جزءمستقل ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-4 تناوب­هاي مختصه­اي و بازنمايي­هاي زيرين ………………………………………………………………………………………….

2-1-4-1 مشاهده­يPR و كشف تناوب­هاي مختصه­اي …………………………………………………………………………………..

2-1-4-2 كشف   UR…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-2-1 شواهد درون پيكره­اي ………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-4-2-2 معيارهاي روش­شناختي پنج گانه­ي كشف بازنمايي زيرين ………………………………………………………

2-1-4-2-3 شواهد برون پيكره­اي …………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3 تبيين رابطه­ي UR و PR  ……………………………………………………………………………………………………………….

2-1-4-4 تبيين اشتقاق­هاي واجي و برهم­كنش­هاي بالقوه­ي قاعده­هاي واجي……………………………………………..

2-1-5 روش­شناسي انگاره­ي جزءمستقل…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6 هندسه­ي مختصه­هاي واجي…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 پيشينه­ي توصيفي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2 آثار برخي پژوهشگران پيرامون گونه­ي لري………………………………………………………………………………………….

2-2-2-1 گرامي (1371)………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-2 احمدي نرگسه (1375)……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2-3 بخشيان فر (1375)………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-4 ميرزايي (1379)……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-5 مكينون (2002)……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-6 آنونبي (2003) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3 برخي مطالعات هم سو پيرامون ديگر گويش­هاي ايراني………………………………………………………………………

2-2-3-1 پرمون (1375)………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-2 نقش بندي (1375)………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-3 پرمون (1380)………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-4 پرمون (1381)………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-5 محمدي (1382)……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-6 مهاجرين كرماني (1382)………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-7 سوهاني (1383)……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-8 رستمي (1383)………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-9 ناطوري (1383)………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم: آواشناسي لري انديمشك

3-1 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2 توصيف آوايي همخوان­هاي لري انديمشك……………………………………………………………………………………………..

3-2-1 همخوان­هاي انفجاري…………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-1 انفجاري­هاي دولبي……………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-2 انفجاري­هاي دنداني-لثوي……………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-3 انفجاري­هاي نرم­كامي……………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-4 انفجاري­هاي ملازي……………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-1-5 انفجاري­هاي چاكنايي……………………………………………………………………………………………………………………

3-2-2 همخوان­هاي خيشومي ………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-1 خيشومي­هاي دولبي…………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2-2 خيشومي لبي-دنداني…………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-3 خيشومي­هاي لثوي………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-2-4 خيشومي­هاي نرم­كامي…………………………………………………………………………………………………………………

3-2-2-5 خيشومي ملازي……………………………………………………………………………………………………………………………

3-2-3 همخوان­هاي لرزان………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3-1 لرزان­هاي لثوي……………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-4 همخوان­هاي زنشي……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-4-1 زنشي­هاي لثوي…………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5 همخوان­هاي سايشي…………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5-1 سايشي­هاي لبي-دنداني……………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5-2 سايشي­هاي لثوي………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5-3 سايشي­هاي لثوي-كامي……………………………………………………………………………………………………………….

3-2-5-4 سايشي­هاي ملازي………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-5-5 سايشي­هاي چاكنايي…………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-6 ناسوده­ها/ نيم­واكه­ها/ غلت­ها………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-6-1 ناسوده­هاي كناري لثوي……………………………………………………………………………………………………………….

3-2-6-2 ناسوده­هاي سخت­كامي/ غلت­هاي افراشته­ي پيشين ………………………………………………………………..

3-2-6-3 ناسوده­هاي نرم­كامي (لبي شده)………………………………………………………………………………………………….

3-2-7 همخوان­هاي انفجاري-سايشي……………………………………………………………………………………………………………..

3-2-7-1 انفجاري-سايشي­هاي لثوي-كامي………………………………………………………………………………………………..

3-3 توصيف آوايي واكه­هاي لري انديمشك……………………………………………………………………………………………………….

3-3-1 واكه­هاي پيشين……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-3-1-1 واكه­هاي افراشته­ي پيشين …………………………………………………………………………………………………………

3-3-1-2 واكه­هاي نيمه افراشته­ي پيشين…………………………………………………………………………………………………

3-3-1-3 واكه­هاي افتاده­ي پيشين……………………………………………………………………………………………………………..

3-3-2 واكه­هاي مركزي……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-3-2-1 واكه­هاي نيمه افراشته­ي مركزي…………………………………………………………………………………………………

3-3-3 واكه­هاي پسين……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-3-1 واكه­هاي افراشته­ي پسين……………………………………………………………………………………………………………

3-3-3-2 واكه­هاي نيمه افراشته­ي پسين…………………………………………………………………………………………………..

3-3-3-3 واكه­هاي افتاده­ي پسين……………………………………………………………………………………………………………….

3-4 جدول­هاي واج­گونه­هاي همخواني و واكه­اي……………………………………………………………………………………………….

3-5 معرفي پيش فرضيه­اي ساختمان هجا در گويش لري انديمشك……………………………………………………………..

  فصل چهارم: رويكردي غيرخطي به نظام آوايي لري انديمشك

4-1درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2شيوه‌ي ارائه پيكره‌ها و فرايندهاي واجي……………………………………………………………………………………………………..

4-3فرايندهاي واجي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-1 خيشومي شدگي……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-2 لبي شدگي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-2-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-2  اشتقاق‌هاي غيرخطي……………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-2 واك­رفتگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-3-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-3-2اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-4 زنشي شدگي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-4-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-5 پيش نرم‌كامي شدگي………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-5-1تببين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-5-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-6فراگويي ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-6-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-6-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-7همگوني در جايگاه خيشومي‌ها………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-7-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-7-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-8كشش جبراني…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-8-1تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-8-2                                                                                     اشتقاق‌هاي غيرخطي

4-3-9قلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-9-1 تبيين غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-9-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-10حذف انفجاري دنداني- لثوي بي واك…………………………………………………………………………………………………

4-3-10-1 تبيين غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-10-2اشتقاق‌هاي غيرخطي……………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-11واكه كاهي………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-11-1 تبيين غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-11-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-12حذف خيشو مي لثوي پاياني………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-12-1 تببين غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-12-2اشتقاق‌هاي غيرخطي……………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-13حذف انفجاري دنداني- لثوي واك‌دار…………………………………………………………………………………………………..

4-3-13-1 تبيين غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-13-2اشتقاق‌هاي غيرخطي……………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-14تغيير كيفيت واكه تاريخي…………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-14-1 تبيين غيرخطي………………………………………………………………………………………………………………………………

    فصل پنجم: نتيجه­گيري

5-1 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2 دست­آوردهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………

5-3 پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

كتاب­نامه‌ي فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

كتاب­نامه‌ي انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پيوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

واژه­نامه‌ي فارسي به انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………….

واژه­نامه‌ي انگليسي به فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………….

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

فصل چهارم

رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك


4-1    درآمد

امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطي يا غيرخطي بودن نگرششان به نظام‌هاي آوايي، به مسئله تقدم و تأخر در كاركرد قاعده‌هاي واجي معتقد هستند. در غير اين صورت، منطقاً، بايستي به توده‌اي بي‌سامان از قاعده‌هاي انباشته شده در حوزه‌ي نظام آوايي روي آورند. رويكرد سلسله مراتبي به نظام قاعده­ها در حوزه‌ي آوايي بر مبناي واقعيتي غيرقابل انكار استوار است: قاعده‌هاي حوزه‌ي مزبور، واقعاً، به يكديگر مربوطند، به طوري كه رعايت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد كه صورت‌هاي زباني پذيرفته شكل نگيرند. اما، آيا، الزاماً، تمامي قاعده‌ها، نسبت به يكديگر، داراي تقدم و تأخر هستند؟ آيا مي‌توان، در عين قائل بودن به اين نظام سلسله مراتبي، به گونه‌اي نظريه را تدوين كنيم كه قاعده‌هاي بي‌ارتباط به يكديگر بتوانند به صورت موازي و هم‌زمان در اشتقاق شركت كنند؟ (كه، در اين صورت، برخي از قاعده‌ها به صورت موازي و فضايي، يا، به اصطلاح، «غيرخطي»، و برخي ديگر، به صورت سلسله مراتبي و خطي ايفاي نقش خواهند كرد)

در اين فصل، سعي شده كه نظام آوايي گويش لري به شيوه‌ي غيرخطي، انگاره‌ي پسازايشي جزءمستقل، توصيف ‌شود.

 

4-2    شيوه‌ي ارائه­ي پيكره‌ها و فرايندهاي واجي

نحوه‌ي ارائه­ي فرايندهاي آوايي نقش آفرين در نظام آوايي گونه‌ي مورد پژوهش به اين شكل است كه ابتدا در زير عنوان مربوط به هر فرايند، پاره ‌گفتارهاي برگرفته از آوا نوشته‌هاي مورد استناد پژوهش، آورده مي‌شوند كه اين پاره گفتارها نمونه‌هايي هستند كه فرايند مذكور بر آن‌ها عمل كرده است. آن‌گاه، پس از نشان دادن تناوب مربوطه و سعي در كشف بازنمايي زيرين، تناوب مزبور تكميل و بازنويسي مي‌شود؛ سپس، قاعده­ي غيرخطي ناظر بر فرايند مورد نظر معرفي مي‌شود و در مرحله‌ي آخر ترتيب عملكرد قاعده‌هاي مذكور با ديگر قواعد واجي دخيل در نظام آوايي گويش لري انديمشك و تعامل آنها با يكديگر، با توضيحات لازم ارائه مي‌شود و به عنوان شواهدي بر تكميل و تأييد تبيين‌هاي ارائه شده، نمونه‌هايي از اشتقاق نمايش‌هاي آوايي از بازنمايي‌هاي زيرين آورده خواهد شد.

 

4-3    فرايندهاي واجي

در اين قسمت به معرفي و تبيين فرايندهايي پرداخته مي‌شود كه اين پژوهش‌گر، هنگام تدوين پيكره‌ي پايه‌ي پژوهش خويش، آن‌ها را به عنوان بخشي از مشخصات تلفظي مميز گونه‌ي لري انديمشك تشخيص داده است. زيربخش‌هايي كه در ذيل مي‌آيند، هر يك، به معرفي و تبيين يكي از اين فرايندها اختصاص دارند.

لازم به ذكر است كه برخي از قواعد كشف شده، در فارسي و برخي ديگر از گونه‌هاي زباني ايران نيز مشاهده شده‌اند.

 

4-3-1 خيشومي شدگي

مختصه­ي در تناوب [±nasal]

خيشومي شدگي كيفيتي است كه در توليد واكه‌ها رخ مي‌دهد و به واسطه‌ي آن در هنگام توليد واكه، هوا، در اثر پايين آمدن نرم كام و گشوده شدن دريچه‌ي خيشوم، به طور هم‌زمان، از دهان و بيني خارج مي‌شود. در گونه‌ي لري مانند فارسي محاوره‌ي معيار و گونه‌ي كرماني (پرمون، 1380؛ پرمون، 1375) خيشومي شدگي پديده‌اي ذاتي براي واكه‌ها نمي‌باشد و پديده‌اي تابع محيط و حاصل هم‌گوني واكه‌هاي دهاني با همخواني خيشومي است.

پيكره‌ي هدايت شده‌ي زير شواهدي را در تأييد اين ادعا در خود دارد:

 

 

پيكره­ي هدايت شده­ي 4-1

معادل فارسي آوا نوشته­ي تفصيلي   معادل فارسي آوا نوشته­ي تفصيلي  
گندم g+Q)n«) @m8   گلنار gWole)nA@:r8  
پرسيدم pWHo@rs+i )m8   قند qHQ)n8  
كال هستند kHA@l+Q)n8   گفتند gWo@tH+«)n8  
ندارم n+ A@R+«)m8   نمي­خوابم nW +o@ftH +«)m8  

 

پيكره‌ي فوق حاكي از وضعيت توزيع تكميلي، يا تناوب، ميان واكه‌هاي دهاني و خيشومي شده در لري انديمشك است. نمايش صوري اين وضعيت به شكل زير است:

(1)

مطابق آموزه‌هاي واج‌شناسي زايشي و پسازايشي ، تا زماني كه شاهدي در رد اين نظر پيدا نشده، در وضعيت تصوير شده در (1) ، يكي از دو چهارچوب مختصه­اي، با بازنمايي زيرين يعني UR، يكي است. اين توضيح خود يكي از اصول سه‌گانه از شواهد درون پيكره‌اي مي‌باشد(كنستويچ و كيسه برت، 1979: 140-154).

تعيين يكي از دو سوي تناوب، به عنوان بازنمايي زيرين، با ارجاع به برخي اصول و معيارهاي منطقي صورت مي‌گيرد كه عبارتند از: «شواهد درون پيكره‌اي»، «معيارهاي روش‌شناختي پنج‌گانه» و «شواهد برون پيكره‌اي» (كه در فصل سوم همين پايان‌نامه به طور  مفصل تشريح شدند). در تمامي موارد كشف بازنمايي زيرين در اين پايان‌نامه، كوشش خواهد شد با تكيه بر همين روش استانده به پيش رفته و شواهد و اصولي كافي را در اثبات ادعاهاي خود عنوان نمائيم.

در تناوب فوق، معيار «گرايشات جهاني» مختصه­ي [-nasal] را، به عنوان بازنمايي زيرين معرفي مي‌نمايد. علت آن است كه اين مختصه، مي‌تواند مستقل از جفت خود، يعني [+nasal]، در رابطه با واكه‌ها، در زباني ديده شود. اين درحالي است كه واكه‌هاي خيشومي شده، همواره، در كنار جفت‌هاي دهاني خود مشاهده شده‌اند.

معيارهاي «پذيرفتگي آوايي» و «طبيعي بودن واج‌شناختي» نيز، نظر فوق را تأييد مي‌نمايند، زيرا خيشومي شدگي واكه‌ي دهاني پيش از همخوان خيشومي نمونه‌اي بارز از هم‌گوني پس‌روي واكه با همخوان است و اين فرايند، فرايندي رايج و كاملاً موجه در زبان‌هاي مشاهده شده تشخيص داده شده است.

مطابق معيار «بسامد وقوع»، مختصه­ي [-nasal] بازنمايي زيرين است، زيرا توزيعي، به مراتب متنوع‌تر از همان مختصه­ با ارزش ديگر ، يعني [+nasal] دارد.

بنا بر آن‌چه عنوان شد، رابطه‌ي صوري تصوير شده در (1)،  به صورت بازنمايي صوري (2) بازنويسي و تكميل مي‌گردد:

خصوصشان در گستره‌ي پژوهش حاضر نيست، و پژوهشي مستقل، با روش گسترده، و نظريه‌اي متفاوت را مي‌طلبند. به عنوان مثال، در اشتقاق اخير، نماد «….» و نماد «¯»، در دو سطر نخست، به كاركرد قاعده‌ي ناظر بر واك رفتگي همخوان پاياني و گرد شدگي همخوان آغازين ارجاع مي‌دهد كه، هنوز، به خواننده معرفي نشده‌اند.

 

 

 

 

پاسخ دهید