دانلود پایان نامه : سرقفلی حق کسب و پیشه

دانلود پایان نامه : سرقفلی حق کسب و پیشه

تعداد صفحات: 70

فرمت فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 3950 تومان

تعداد نمایش: 579 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3950 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : سرقفلی حق کسب و پیشه

 

فهرست مطالب                                                                           پنج

فصل اول كليات ………………………………………………………………….1

گفتاراول : تعريف سرقفلي …………………………………………………………1

گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت ………………………………………4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت …………………….6

 

 

فصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي ………………………………….7

گفتاراول: سوابق تاريخي

بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317 ………………………………………8

بند دوم : قانون سال 1339 ……………………………………………………………..9

بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ………………………………….9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 …………………………………….9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

 

گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي

بند اول: نظريات امام خميني ……………………………………………………………11

بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره) ……………………………………………12

بند سوم : نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني …………………………………13

بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي

بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي

بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري

 

فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول ..

گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلي …………………………………………………………………16

گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي ……………………………………………………….17

 

فصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه

گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر

مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر

محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت

گفتار دوم : موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي

محبث اول : تخليه به لحاظ   تعدي و نفریط

مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل

مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي

منابع ومأخذ

 

مقدمه :                                                                           

به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند .

سر قفلي مفهومي متمايز از حق كسب وپيشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپيشه وتجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب اين پدیده پذيرفته واغلب محاكم حتي ديوان عالي كشور هم حق كسب وپيشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم اين مسئله پذيرفته است دراعتبار حق كسب وپيشه وتجارت ترديدي نيست .

 

 

چكيده

با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق و مورد بررسي قرارمي گيرد اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه درآن عناوين ذيل بررسي مي شود .

در فصل اول تعريف سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت وتفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت حقوقي وفقهي حق سر قفلي را موردبررسي قرار داده و سير تاريخي آن و آراي چند تن از فقها را درمورد سرقفلي بيان مي كند. فصل سوم به بيان احكام سر قفلي و حق كسب وپيشه وتجارت مي پردازد ودر آن به نكاتي در مورد حق سر قفلي اشاره شده فصل چهارم دعاوي مربوط به حق سرقفلي…

 

فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي

گفتار اول : سوابق تاريخي

« سابقه تاريخي ، «سرقفلي» بسيارطولاني است ومبناي آن توافق طرفين است اما درمورد حق كسب وپيشه وتجارت قضيه برعكس است اين پديده درحقوق ايران ظهوري ناگهاني داشته ودر يك مقطع تاريخي خاص در حقوق ما پديدار شده .» [1]

« بعضي مي گويند : « با تخريب بخشي از تهران قديم به نام سنگلج محلهاي كسبي دراين منطقه نيز مورد تخريب قرار گرفت وكسبه مغازه هاي مزبور براي دستيابي به محل هاي كسبي جديد با پرداخت وجوهي علاوه بر مال الاجاره به صاحبان املاك موفق شدند مغازه هائي را در محل هاي مورد نظر خود اجاره كنند اين موضوع تدريجاً به صورت يك سنت در آمده و وجه مذكور به نام سرقفلي دربين مالكين مغازه ها وكسبه وبعداً دربين مردم مشهور گرديد » .[2]

« با پيشرفت شهرها ورونق كسب وتجارت بين مردم اين موضوع نيزكم كم جايگاه خاصي در بين مردم پيدا کرد به نحوي كه هر

[1] – حق سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت درحقوق ايران وفقه اسلام ، ص 40 .

[2] – حق سر قفلي ،حق كسب ،پيشه وتجارت ، ص 27…

 

فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت

گفتار اول: سرقفلي دررابطه مالك و مستأجر دست اول

« ماده 6 قانون روابط مالك و مستأجر مورخ 1376 مي گويد « هرگاه مالك ملك تجاري خود رابه اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي عنوان سرقفلي دريافت نمايد . » آنچه قابل تامل است لفظ ملك تجاري » است درقانون سال 1356 گفتيم هر محلي ممكن بودبه عنوان محل كسب وكار اجاره داده شود نظر اكثر دادگاهها اين بود كه به اين امكنه حتي اگربه موجب گواهي پايان كاريا پروانه ساختمان مسكوني   شوند در موقع تخليه حق كسب وپيشه وتجارت تعلق مي گيرد اما درماده 6قانون جديد ، ظاهر اين است كه « سرقفلي » قابل دريافت وپرداخت نيست مگر درملكي كه قانوناً « تجاري » محسوب شود » .[1]

« آنچه محل بحث اين است كه موجرمالك دائمي مبلغ سرقفلي ميشود ويا در پايان مدت يا زمان فسخ بايد آنرا به مستأجر پس بدهد

[1] – بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، ص 119….

 

منابع و مؤاخذ

  • سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت درحقوق ايران وفقه اسلام ، بهمن كشاورز ، تهران ، انتشارات كشاورز ،تهران انتشارات كشاورز ،ج چهارم ، سال 1382
  • حق سرقفلي ، حق كسب وپيشه وتجارت ، زهرا بهرامي ،تهران ، موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه ،ج اول، 1384 .
  • بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 ،بهمن كشاورز ، تهران ،انتشارات كشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
  • اموال ومالكيت ناصركاتوزيان ،تهران ،ا نتشارات ميزان ، چاپ هفتم ، 1382
  • حقوق تجارت، ناصر رسائي نيا ،تهران ، انتشارات خيام ، چاپ اول ، پاييز1376.
  • ترينولوژي حقوقي ، محمد جعفر لنگرودي ،تهران ، كتابخانه گنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
  • جزوه درسي مدني 6 دكتر جواد خالقيان ،بهار سال 1384.
  • سرقفلي ،   پويا ،دانشنامه آزاد ،دسامبر 2006 ، ص 1.
  • نقل وانتقال علامت تجاري ، رضا وصالي محمود ،قاضي دادگاه تجديد نظر ، مجله بازرگاني ، سال 1381.

10- احكام سرقفلي ، امير مقامي ،برگرفته از سايت( WWW.google. com)     .

11-حق كسب وپيشه وتجارت ( سرقفلي )گزارش كارگاه حقوقي ، بررسي راي افزاري ش 19-20/4/1373

12- سرقفلي وحق كسب وپيشه چيست ؟ دكتر سيدمهدي موسوي شهري ، روزنامه همشهري ، 1385 ، برگرفته ازسايت e( www.yahoo.com

13-( سايت e www.yahoo.com)

14- قانون مدني درنظم كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان .

15- قانون روابط مالك ومستأجر .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید