دانلود پایان نامه : حفاری جهت دار ( انحرافی )

دانلود پایان نامه : حفاری جهت دار ( انحرافی )

تعداد صفحات: 90

فرمت فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 6300 تومان

تعداد نمایش: 1501 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 فوریه 2016

به روز رسانی در: 2 ژانویه 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6300 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : حفاری جهت دار ( انحرافی )

 

چکیده ……………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………….. 2

فصل اول : کاربردهای حفاری جهت دار…………………………………..6

1-1 کاربردهای حفاری جهت دار ……………………………… 10

1-1-1  هدایت حفره مستقیم ………………………………………….. 10

1-1-2  مکان غیر قابل دسترس …………………………………………. 11

1-1-3  حفاری گسل …………………………………… 12

1-1-4  حفاری گنبد نمکی ………………………………………………………………………….. 13

1-1-5 چاه امدادي يا آتشفشان …………………………………………………………….. 14

1-1-6  حفر چند چاه ازجزاير مصنوعي يا سكوها …………………………….. 15

1-1-7 حفر چندين چاه اكتشافي از يك حفره چاه …………………… 15

1-1-8  كاربردهاي مخصوص حفاري جهت دار ……………………….. 17

1-1-8-1 عمليات حفاري ژﺋﻮترمال ………………………………………………………………………………. 18

1-1-8-2  حفاري راهنما (افزودن-كندن- حفره ها) …………………………………………………………………………………… 19

1-1-8-3  حفاري حفره تخليه ……………………………………………………………………………….. 20

1-1-8-4  حفاري افقي ……………………………………………………………… 21

1-2 كاربرد تكنيك هاي حفاري جهت دار در ايران ………………………………………………………………………………. 23

1-2-1 ساید ترکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-2 محل هاي غير قابل دسترس …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-3 حفاري در زير مناطق مسكوني ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1-2-4 حفاري در زير ارتفاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-5 حفاري در زير دريا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

1-2-6 حفاري گسل ها و حفاري گنبد هاي نمكي ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-7 چاه هاي آتش نشان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2-8 حفر چند چاه از جزاير مصنوعي و يا سكوها …………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2-9 حفر چند چاه اكتشافي از يك چاه اصلي ………………………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل دوم : ابزارهای اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2  انواع ابزار زاويه ياب در حفاري چاه هاي مستقيم …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3 روش راندن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4 ابزار گراياب مغناطيسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-1  ابزار گراياب تك نگارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-4-2  ابزار گراياب چند نگارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-5 ابزار كنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6  جایروسکوپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1 ابزار جایروسکوپ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

فصل سوم : طراحی چاه های جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………………………      55

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2 انواع الگوهاي انحراف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2-1 الگوي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2-2 الگوي  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2-3 الگوي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3 آشنایي با تعاريف و اصلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-1 عمق حقيقي عمودي (TVD) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-2 عمق اندازه گيري (MD ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-3زاويه چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-4 محل چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-5 محل ته چاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3-6 زاويه حداكثر يا حداكثر زاويه انحراف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3-7 تصوير افقي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-8 تصويرعمودي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-9 مختصات شبكه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-10 شمال مغناطيسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4 انواع جهات جغرافيایي و مختصات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1 شمال و مختصات جغرافيایي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-4-2 مختصات جغرافيایي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4-3 مختصات شمال مغناطيسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-4-4 شمال شبكه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 هدف در حفاري جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-5-1 هدف هاي نقطه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-5-2 هدف های ناحیه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   61

فصل چهارم : روش های محاسبه انحراف چاه …………………………………………………………………………………………………………………………….       69

4-1  روش حداقل انحنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-1-1  روش مماسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-1-2  روش معدلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-3 روش مماسي متعادل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

چکیده:

اولين چاه اكتشافي نفت در سال 1745 در فرانسه حفر شد و اولين چاه استخراج نفت توسط كلنل دريك در پنسيلوانيا در سال 1859 حفاري شد. اين آغازي براي اكتشاف زير سطحي نفت بود كه بعدها، خصوصاً بعد از افزايش تقاضا براي استخراج نفت در طول جنگ جهاني اول، شدت گرفت.

قديمي ترين تئوري براي اكتشاف نفت، تئوري طاقديس (Anticline Theory) بود كه به وسيله هانت (Hunt) درسال 1861 معرفي شد. كاربرد اين تئوري براي يافتن نفت در قله طاقديس ها ابزار موفقي بود. اين تئوري به عنوان تئوري اصلي براي اكتشافات مهم نفتي در امريكا، ونزوئلا، آرژانتين، برمه و به خصوص در مسجد سليمان ايران مورد استفاده قرارگرفت.

 

مقدمه:

بعد از پيدا شدن نفت در سال 1880 در رسوبات دريايي پنسيلوانيا كه ارتباطي با ساختمان هاي طاقديسي نداشت و شكل گيري نفت گير صرفاً ناشي از تغيير رخساره رسوبات بود، مشخص شد كه ذخاير نفتي         مي توانند در حوضه هاي غير چين خورده هم وجود داشته باشند. در نتيجه مفهوم نفت گيرهاي چينه اي (Stratigraphic Traps) با اين كشف فراگير شد.

تا اواسط دهه 1920، تهيه و استفاده از نقشه هاي سطحي طاقديس ها ابزار اصلي اكتشافات نفتي بود و پيدا كردن نفت گيرهاي چينه اي معمولاً به صورت اتفاقي رخ مي داد.

تا سال 1925 فقط ماسه سنگ ها به عنوان مخازن هيدروكربني مورد نظر و مطالعه بودند، اما اكتشاف مخازن عظيم هيدروكربني دركربنات ها در ميدان هايي نظير مسجد سليمان ايران، كركوك عراق، كرتاسه مكزيك و  Smackover آمريكا نشان داد كه نفت مي تواند در سنگ هاي كربناته نيز يافت شود.

بعد از اواسط دهه 1920 با روي كار آمدن روش هاي جديد نظير مغناطيس سنجي (Magnetometry) ،  ثقل سنجي (Gravimetry) و مطالعات لرزه اي (Seismic Surveys)، اكتشاف نفتي راه تازه اي براي        پي بردن به آنومالي ها و ساختارهاي زير سطحي غير قابل مشاهده از سطح پيدا نمود. اين تكنولوژي ها به تشخيص موقعيت پي سنگ و آنومالي هاي دياپيريك كمك مي كنند و به طور كلي يك شماي عمومي از ساختارهاي زير سطحي را آشكار مي سازند.    

در سال 1927 در فرانسه اولين نمودارهاي ژئوفيزيكي براي اندازه گيري تخلخل (Porosity) و آب اشباع شدگي (Water Saturation) در چاه هاي حفاري شده، مورد استفاده قرار گرفت.

پيشرفت در علوم زمين شناسي نظير ميكروپالئونتولوژي (Micropaleontology) و ارائه مدل هاي      رخساره اي (Facies Models) در دهه 1960 كمك شايان توجهي براي اكتشافات نفتي بود. تا قبل از دهه 1960 مطالعات فسيل شناسي، صرفاً بر روي ماكروفسيل ها متمركز بود كه كاربرد محدودي داشتند چرا كه بسياري از آن ها در اثر حفاري به دليل اندازه بزرگشان كاملاً منهدم شده و قابل شناسايي نبودند. بنابراين گسترش ميكروپالئونتولوژي و تعريف بسياري از بيوزون ها بر پايه ميكروفسيل ها كه به آساني در مغزه ها (Cores) و خرده هاي (Cuttings) حاصل از حفاري يافت مي شوند، در اين راه كمك مؤثري بود، زيرا تطابق ناحيه اي چينه ها بسيار آسان تر و دقيق تر صورت مي گرفت.

بعدها توسعه معدل هاي رخساره اي و تفسير جزئيات محيط هاي رسوبي قديمي (Paleoenvironments) كمك مؤثري در تشخيص شكل هندسي مخازن (Reservoir Geometry) كردند و پيش بيني قابل اعتمادي از كيفيت مخازن از نظر تخلخل و تراوايي ارائه دادند.

دردهه 1950 قانون ديناميك سيالات به طور موفقي توسط هوبرت و هيل (Hubbert&Hill) براي توصيف مهاجرت و ذخيره نفت به كار برده شد…

 

 

رشته حفاري

زماني كه يك چاه حفر مي شود به طور منظم به وسيله پوشش هاي مخصوص پوشانده مي شود. اين عمل به وسيله لوله فولادي (Steel Pipe) يا جداره (Casing) انجام مي شود. جداره، تحت وزن خودش به داخل چاه رانده مي شود و با عميق تر شدن چاه قطر اين لوله ها كوچك و كوچك تر مي شود (شكل4). نخستين لوله جداره به آرامي به داخل چاه رانده شده و سپس سيمان به داخل آنالوس ( فضاي بين جداره و ديواره چاه ) پمپ مي گردد و لذا جداره به ديواره سيمان مي شود.

بعد از اينكه نخستين فاز حفاري تمام شد، حفاري مجدداً با يك مته با قطر كوچك تري نسبت به قطر داخلي جداره كه به داخل چاه رانده شده و سيماني شده است، آغاز مي شود. چاه عميق تر مي شود و  جداره هاي بيشتري در داخل چاه قرار مي گيرند كه بايد قطري كوچك تر از مته داشته باشند.

افزايش عمق

حالت هايي وجود دارد كه حفاري چاه قائم امكان پذير نيست. مثلاً وقتي كه مخزن در زير يك درياچه يا رودخانه و يا مركز شهر قرار گرفته است. در چنين شرايطي دكل حفاري در يك محل مناسب بر پا شده و چاه براي رسيدن به مخزن منحرف مي گردد. در حوضه هاي دور از ساحل (Off shore) معمولاً حفر      چاه هاي متعدد از يك سكوي حفاري عمومي، اقتصادي است.

.

.

.

1-1-3  حفاری گسل       

 ”       Fault  Drilling”

در کنترل گسل، حفره چاه ممکن است از میان یا به موازات گسل برای تولید بهتر منحرف شود. بعضی    وقت ها حفاری عمودی در صفحه شکستگی که ضریب زاویه زیادی از خط عمود دارند برای رسیدن به مخزن مشکل است، در عوض با قرار دادن محل چاه در فرو دیواره ( Foot Wall ) صفحه گسل ممکن است برای نفوذ به چینه های نفتگیر منحرف گردد یا شاید چاه از روی فرا دیواره صفحه گسل حفاری گردیده و در عمق مناسب انحراف داده و بر صفحه گسل با زاویه قائمه نفوذ کند. گاهی برای ممانعت از برخورد چاه با صفحه گسل آن را با شیب کمتر از شیب صفحه گسل منحرف و حفاری نموده تا از بروز خطرات و زیان های ناشی از زمین لرزه که می تواند باعث حرکت لایه های زمین روی سطح گسل شده و لوله های جداری یک چاه تکمیل شده را قطع نماید، جلوگیری شود.

بعضی وقت ها حفاری گسل را می توان تحت عنوان اکتشاف چینه های نفتگیر قرار داد. گاهی مقطع ورودی حفره چاه و سازند تولیدی نفت به علت وجود گسل، آب و یا دیگر چینه های خلاف قاعده نا مناسب است. حفاری جهت دار برای تصحیح وضعیت ته چاه و انجام کارهای اکتشافی به خدمت گرفته می شود. از این نوع حفاری جهت دار برای پیدا کردن سطح آب و نفت و تعیین دقیق صفحه شکستگی استفاده می شود…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید