دانلود پایان نامه : تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود پایان نامه : تحليل روسازي انعطاف پذير

تعداد صفحات: 113

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5700 تومان

تعداد نمایش: 528 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 می 2016

به روز رسانی در: 29 ژوئن 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5700 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : تحليل روسازي انعطاف پذير 

فهرست عناوين

عنوان                                                               صفحه

فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي…………………………………………………..16

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………… 17

1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي…………………………………… 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها………………………………………………………. 20

1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير……………………………………………………………… 21

1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………… 22

فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر ..23

1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 24

2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها……………….. 25

3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي ……………………………………………… 26

4- انتخاب مدل و روش تحليل………………………………………………………….. 29

4-1 –  مدل هندسي روسازي…………………………………………………………… 29

4-2 – بارگذاري………………………………………………………………………….. 31

4-3 – مدل تعيين عمر روسازي ها …………………………………………………….. 33

5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي ……………. 33

5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)………………………… 34

عنوان                                                               صفحه

5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)…………….. 35

5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)…………… 37

6- خلاصه و نتيجه گيري………………………………………………………………… 39

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير………………………. 41

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………… 42

3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي………………………….. 42

3-1-1- معادلات پايه………………………………………………………………………… 44

3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي………………………………………………………….. 47

3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود………………………… 50

3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود…………………………………… 55

3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………… 58

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير

4-1- تئوري نرم‌افزار…………………………………………………………………………… 61

4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:……………………………………………………… 61

4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها…………………………………………… 62

4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y……………………………………………… 64

4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي ………………………………………………………. 65

4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني…………………………………………………………. 65

4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)………………………………………… 66

عنوان                                                               صفحه

4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي…………………………………………. 66

4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر………………………………….. 67

4-1-3-3- محورهاي چندگانه…………………………………………………………….. 68

4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي…………………………………………………………………… 70

4-1-4-1- مصالح دانه‌اي……………………………………………………………………. 70

4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه………………………………………………… 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي……………………………………… 72

4-1-4-2- مصالح ريزدانه…………………………………………………………………… 74

4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي………………………………………………… 77

4-2- نكات فني راجع به Kenlayer…………………………………………………….. 79

4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار………………………………………………………….. 79

4-2-1-1- مصالح……………………………………………………………………………. 79

4-2-1-2- آناليز خرابي……………………………………………………………………… 81

4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال……………………………………………… 81

4-2-1-4- بارها………………………………………………………………………………. 81

4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………… 82

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 85

5-1- تئوري نرم‌افزار…………………………………………………………………………… 86

عنوان                                                               صفحه

5-1-1- سيستم لايه‌اي……………………………………………………………………….. 87

5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها………………………………………………….. 87

5-2- نكات فني………………………………………………………………………………… 89

5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………… 91

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER        

6-1- مقدمه……………………………………………………………………………………… 94

6-2- شرح چند مثال…………………………………………………………………………… 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد………………………………………………………….. 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه………………………………………………………. 94

6-3- حل چند مثال……………………………………………………………………………. 95

6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ………………………………. 95

6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه…………. 96

6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ…………………… 98

6-4- آناليز حساسيت……………………………………………………………………….. 100

6-4-1- آناليز خطي………………………………………………………………………… 101

6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي…………………………………………………………….. 101

6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه……………………………………………………………. 103

6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها……………………………………………………………… 104

6-4-2- آناليز غيرخطي……………………………………………………………………. 106

عنوان                                                               صفحه

فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري………………………………………………………. 108

7-1- خلاصه…………………………………………………………………………………. 109

7-2- نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………….. 111

7-3- پيشنهادات……………………………………………………………………………… 111

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………… 113

 

چكيده

روسازي راه به دليل قدمت ديرينه‌اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل‌گيري قالب استاندارد براي روسازي‌هاي انعطاف‌پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه‌هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي‌ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق‌تر كاملاً اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف‌پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه‌اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه‌هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.

نرم‌افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه‌اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش‌ها و تغيير مكان‌ها مي‌نمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه‌اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب‌هاي كوچك و يا بزرگي در جواب‌هاي نهايي سيستم گردد.

روسازي‌هاي انعطاف‌پذير را مي‌توان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بي‌نهايت بودن هر يك از لايه‌ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض مي‌شود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضاء كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، مي‌توان تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها را به دست آورد.

يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه‌هاي نرم‌افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي‌هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم‌افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.

 

-1- مقدمه

هدف از روسازي راه يا فرودگاه احداث يك سطح صاف و هموار و در عين حال با ايمني كافي براي استفاده‌كنندگان از راه يا فرودگاه است. روسازي بايد طوري طراحي و ساخته شود كه بتواند وزن وسايل نقليه را تحمل كند و در هر شرايط جوي قابل استفاده باشد. زمين در حالت طبيعي مقاومت كافي براي تحمل بارهاي وارد از چرخ‌هاي وسايل نقليه سنگين نظير كاميون‌ها و هواپيماها را ندارد و بارگذاري اين گونه خاك‌ها موجب شكست برشي خاك و به وجود آمدن تغيير شكل‌هاي بيش از اندازه در آن مي‌شود.

براي جلوگيري از شكست برشي خاك و به وجود آمدن تغيير شكل‌هاي دائم بيش از اندازه در آن، بايد از شدت تنش‌هاي فشاري قائم بر روي خاك كاسته شود. اين عمل با قرار دادن لايه‌اي از مصالح مرغوب و با مقاومت زياد بر روي خاك انجام مي‌شود. جنس و ضخامت اين لايه كه به روسازي مرسوم است. بايد طوري باشد كه ضمن آنكه بتواند شدت تنش‌هاي فشاري قائم را به ميزان قابل تحمل خاك بستر روسازي كاهش دهد، خود نيز قادر به تحمل بارهاي وارد بر آن باشد.

1-2- تأثير بارگذاري و عوامل جوي بر سيستم روسازي

شدت تنش‌هاي فشاري قائم كه در اثر بارگذاري در يك توده خاك به وجود مي‌آيد در نقاط مختلف متفاوت است. شدت اين تنش‌ها در نقاط واقع در زير سطح بارگذاري شده حداكثر است و با افزايش فاصله‌ي اين نقاط از سطح بارگذاري شده از شدت تنش‌هاي فشاري قائم نيز كاسته مي‌شود در شكل 1-1 منحني تغييرات تنش فشاري قائم در يك توده خاك در اثر يك بار يكنواخت با سطح تماس دايره‌اي شكل نشان داده شده است.

با توجه به اين اصل در مواردي كه ضخامت روسازي زياد است مي‌توان به منظور اقتصادي‌تر كردن ساختمان روساز، آن را از چندين لايه با مقاومت و مرغوبيت‌هاي متفاوت طرح  و اجرا كرد. نحوه قرارگيري متداول لايه‌هاي روسازي بايد به ترتيبي باشد كه لايه‌هاي با مصالح مقاوم‌تر و مرغوب‌تر در لايه‌هاي بالاتر روسازي قرار گيرند، زيرا در اين نقاط شدت تنش‌هاي فشاري وارد بر روسازي بيشتر است و از مصالح با مرغوبيت و مقاومت كمتر در لايه‌هاي زيرين كه ميزان تنش‌ها در آنجا كمتر است استفاده مي‌شود.

شکل 1-1- توزیع تنش های قائم در توده خاک

جنس و ضخامت لايه‌هاي روسازي بايد طوري انتخاب شود كه ضمن آنكه هر يك از لايه‌ها بتواند در برابر تنش‌هاي وارد بر آن مقاومت كند، بايد قادر باشد كه شدت اين تنش‌ها را تا ميزان قابل تحمل براي لايه‌اي كه در زير آن قرار گرفته است كاهش دهد.

در راه‌هاي با درآمد و شد زياد و فرودگاه‌ها لايه‌هاي بالايي روسازي و بخصوص لايه‌ي رويه، از مصالح قيري و يا سيماني ساخته مي‌شود. در اثر بارگذاري روسازي، اين نوع رويه‌ها تغيير شكل داده و در آنها تنش‌هاي كششي و رفتاري افقي به وجود مي‌آيد. (شكل 1ـ2)

شکل 1-2- ایجاد تنش های فشاری و کششی در روسازی

هر گاه شدت تنش‌هاي كششي افقي در لايه روسازي از ميزان استقامت كششي مصالح آن لايه بيشتر شود موجب ترك خوردن آن لايه مي‌شود. بنابراين جنس و ضخامت لايه‌هاي روسازي كه از مصالح قيري يا سيماني ساخته مي‌شوند بايد طوري انتخاب شود كه در برابر تنش افقي به وجود آمده در آنها مقاومت كنند و ترك نخورند…

.

.

 

فصل سوم

روش‌هاي تحليل روسازي انعطاف‌پذير

 

3-1- مقدمه

روشهاي مختلفي براي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير پيشنهاد شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به روش اجزاء محدود و روش چند لايه‌اي اشاره كرد. در اين فصل، هر يك از روش‌هاي فوق‌الذكر به همراه معادلات مربوطه معرفي و مزايا و معايب هر يك از آنها تشريح مي‌شود.

3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي

ساده‌ترين روش بررسي رفتار روسازي‌هاي انعطاف‌پذير تحت اثر بار دايره‌اي، در نظر گرفتن اينگونه روسازي‌ها به صورت يك نيم فضاي همگن است. تئوري اصل بوسينسك (Baussinesq, 1885) براساس بار متمركز موثر بر نيم فضاي الاستيك بيان شده است. با تلفيق تنش‌ها، كرنش‌ها و جابه‌جايي‌هاي ناشي از بار متمركز، مي‌توان اين پارامترها را تحت اثر يك بار دايره‌اي به دست آورد.

قبل از ارائه تئوري لايه‌اي توسط برميستر (Burmister, 1983)، توجه زيادي به معادلات بوسينسك مي‌شد، زيرا روش فوق تنها روش موجود بود. در صورتي كه نسبت مدول الاستيسيته لايه‌ها نزديك به يك باشد، مي‌توان با تئوري بوسينسك تنش‌ها، كرنش‌ها و جابه‌جايي را به دست آورد. در صورتي كه نسبت مدول‌ها الاستيسيته نزديك به يك نباشد، بايستي معادلات اصلاح شوند كه اين مورد در روش طراحي كانزاس مورد توجه قرار گرفته است.

شكل 2-1 نشان دهنده تيم فضايي است كه يك بار دايره‌اي با شعاع a و فشار يكنواخت q بر آن وارد مي‌شود.

 

 

شكل 2-1- نيم فضاي محدود از طرف بالا

شكل 2-2- نشان دهنده يك سيستم چند لايه‌اي در سيستم مختصات استوانه‌اي است. لايه nام داراي ضخامت نامحدود است. مدول الاستيسيته و ضريب پواسون لايه Iام به ترتيب به صورت E­­I و Vi نشان داده شده است.

شكل 2-2- سيستم چند لايه‌اي در سيستم مختصات استوانه‌اي

در تئوري الاستيسيته ، يك روش مناسب براي محاسبه پاسخ مسائل با تقارن محوري، فرض تابع تنشي است كه معادلات ديفرانسيل سازگار و همچنين پيوستگي و مرزي را امضاء كند. پس از محاسبه اين تابع تنش، مي‌توان تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها را به دست آورد.

3-2-1- معادلات پايه

همانند تئوري كلاسيك الاستيسيته، تابع تنش  براي هر يك از لايه‌ها به گونه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه معادله ديفرانسيل زير ارضاء شود.

(2-a1)                                                                                                          

براي سيستم‌هايي كه داراي توزيع تنش با تقارن محوري هستند، داريم:

(2-b1)                                              

كه r و z مختصات شعاعي و قائم در سيستم مختصات استوانه‌اي هستند. پس از محاسبه تنش، تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها به صورت زير قابل محاسبه‌اند:

(2-a2)                                                                                  

(2-b2)                                                                                  

(2-c2)                                                                                  

(2-d2)                                                                                  

(2-e2)                                                                      

(2-f2)                                                                                               

با توجه به آنكه معادلات (2-1)‌ و (2-2) معادلات درجه چهارم هستند، تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها شامل چهار ثابت انتگرال‌گيري مي‌باشند، كه بايستي با توجه به شرايط مرزي و شرايط پيوستگي به دست آيند.

با فرض  و ، كه H فاصله سطح تا مرز فوقاني پايين‌ترين لايه مطابق شكل 2ـ2 است. برميستر نشان داد كه معادله زير تابع تنش لايه iام است كه معادلات (2-1) را اقناع مي‌كند.

(2-3)

در اين معادله  تابع بسل نوع اول درجه صفر، m يك پارامتر مشخص و A,B,C,D ثوابت انتگرال‌‌گيري هستند كه با توجه به شرايط پيوستگي و شرايط مرزي به دست مي‌آيند. زيرنويس i كه از 1 تا n تغيير مي‌كند نشانگر كميت‌هاي مربوط به لايه i ام است.

.

.

 

3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء‌ محدود

در تحليل سيستم‌هاي الاستيك خطي، استفاده از روش اجزاء محدود با محدوديت‌هايي همراه است. براي مثال در به‌كارگيري روش اجزاء‌ محدود بايستي ضخامت لايه بستر راه (لايه‌ي nلم) محدود فرض شود تا بتوان عمل المان‌بندي را انجام داد، در صورتي كه در سيستم‌هاي لايه‌اي ضخامت لايه‌ي فوق بي‌نهايت در نظر گرفته مي‌شود. به علاوه در به‌كارگيري روش اجزاء محدود انتخاب شكل صحيح المان‌ها تأثير عمده‌اي بر دقت مورد نظر دارد و شبيه‌سازي سيستم‌هاي لايه‌اي با به‌كارگيري المان‌هاي مستطيلي (مانند برنامه MICHPAV) مي‌تواند باعث ايجاد نتايج غيرصحيح شود.

تنش‌ها و كرنش‌ها با دقت كافي در نقاط گوسي المان‌ها قابل برآورد هستند ولي برآورد اين پارامترها در مرزها و گوشه‌هاي المان همراه با خطا است. علاوه بر اين تنش‌هاي موجوئد در فصل مشترك دو لايه با استفاده از برون‌يابي اين تنش‌ها در نقاط گوسي الما‌هاي بالا و پايين فصل مشترك انجام مي‌شوئد كه در صورت بزرگ بودن ابعاد اين المان، مي‌تواند باعث ايجاد خطاي قابل ملاحظه بر روي جواب‌هاي به دست آمده شود.

در عوض روش اجزاء محدود در مدل‌سازي سيستم‌هايي كه داراي ابعاد معين و محدود هستد توانايي بيشتري دارد. زيرا روش لايه‌اي با فرض بي‌نهايت بودن لايه‌ها در جهت شعاعي ارائه شده است. در جدول 2-1 مشخصات برخي از برنامه‌هاي تحليل و طراحي روسازي ذكر گرديده و توانايي آنها با يكديگر مقايسه شده است.

ILLI – PAVE و MICH-PAVE جزء عمومي‌ترين برنامه‌هايي هستند كه از مدل اجزاء محدود براي تحليل روسازي استفاده مي‌كنند. قبل از به‌كارگيري برنامه‌هاي فوق بايد به سوالات زيادي پاسخ داده شود. جدي‌ترين مشكلي كه در اين راستا وجود دارد اختلاف مشهود جواب‌ها در تحليل سيستم‌هاي الاستيك خطي حاصل از برنامه‌هاي فوق و برنامه‌هاي الاستيك لايه‌اي است. يكي از ملزومات اساسي كه برنامه‌هاي اجزاء محدود را قابل استفاده براي مقاصد طراحي مي‌كند، تطابق نتايج حاصل از اين برنامه‌ها با نتايج به دست آمده از برنامه‌هاي الاستيك لايه‌اي است كه مي‌تواند به عنوان يك كنترل بسيار خوب مورد استفاده قرار گيرد.

محدوديت ديگر برنامه‌هاي ILLI-PAVE و MICH-PAVE در اين است كه بارگذاري يك محور را بايستي با يك چرخ منفرد مدل‌سازي كرد. استفاده از يك چرخ منفرد معادل با ك زوج چرخ در روسازي‌هاي با رويه آسفالت‌هاي نازك، صحيح نمي‌باشد. زيرا به علت شعاع بسيار زياد چرخ منفرد معادل كرنشي كششي ايجاد شده در تار پايين لايه آسفالتي در حالت چرخ منفرد كوچكتر از زوج چرخ است. برنامه‌هاي اجزاء محدود براي تحليل چرخهاي چندگانه بسيار مناسبند. در حالتي كه از روش تكرار براي تحليل‌هاي غيرخطي استفاده مي‌شود مي‌توان هنوز اصول جمع آثار قوار را بكار برد. در اين حالت در هر تكرار سيستم بصورت خطي فرض مي‌شود و تنشهاي وارد از هر يك از چرخها با يكديگر جمع مي‌شوند كه از تنشهاي فوق نيز مي‌توان براي محاسبه مدول هر يك از المان استفاده كرد.

تعداد زيادي برنامه الاستيك لايه اي براي تحليل روسازيها موجود است. هانگ (Hunang, 1993)، چهار برنامه از اين دست را با يكديگر مقايسه كرده است كه عبارتند از، VESYS, ELSYMS, KENLAYER, DAMA.

محدوديت عمده برنامه KENLAYER، كه كاملترين برنامه از اين دست است، در تحليل غيرخطي روسازيها است زيرا در اين حالت بايستي يك نقطه تنش براي محاسبه مدول بر اساس حالت تنشها معرفي گردد. فرض مدول يكنواخت براي هر يك از لايه ها از نظر تئوري صحيح نمي باشد، اما تأثير آن بر روي پاسخهاي بحراني روسازي بسيار ناچيز و قابل صرف نظر کردن است. از آنجا كه اكثر پاسخهاي بحراني در نزديكي بار اتفاق مي‌افتند، انتخاب نقطه تنش درست در زير يك چرخ منفرد و يا در بين دو زوج چرخ مي‌تواند جوابهاي رضايت بخشي بدهد.

 

3-5 – خلاصه و نتيجه‌گيري

1- دو روش معمول براي تحليل روسازيها انعطاف‌پذير وجود دارد كه عبارتند از: روش چند لايه و روش اجزا‌ء محدود.

2- روش چند لايه اي با فرض بي‌نهايت بودن لايه ها در امتداد افقي و بي‌نهايت بودن عمق پايين‌ترين لايه ارائه گرديده است و به عنوان يك حل بسته براي تحليل روسازيهاي انعطاف‌پذير مورد پذيرش قرار گرفته است. در حال حاضر اغلب برنامه‌هاي تحليل روسازيهاي انعطاف‌پذير از روش فوق بهره‌گيري مي كنند، زيرا مدلسازي روسازي با استفاده از روش فوق ساده‌تر است وحل سيستم توسط كامپيوتر احتياج به زمان كمتري، در مقايسه با روش اجزاء محدود، دارد. از عمده‌ترين محدوديتهاي اين روش مي توان به عدم توانايي اين روش در تحليل سيستمهاي محدود و همچنين سيستمهايي كه تحت تأثير عوامل محيطي (مانند تنشهاي حرارتي) قرار دارند، اشاره كرد.

3- مناسبترين روش براي حل غيرخطي روسازي، روش اجزاء محدود است. از روش اجزاء محدود مي توان براي تحليل سيستم هاي محدود بهره گيري نمود. در انتخاب المانها و مدلسازي روسازي با استفاده از روش اجزاء محدود بايد دقت كافي بعمل آيد تا بتوان پاسخها را با دقت كافي برآورد كرد.

4- حل روسازي توسط كامپيوتر با استفاده از روش اجزاء محدود نياز به صرف زمان بيشتري نسبت به روش چند لايه اي دارد. همچنين با استفاده از روش اجزاء محدود مي‌توان پاسخهاي روسازي را تحت اثر تنشهاي حرارتي نيز بدست آورد و هر يك از مصالح را براساس ويژگي‌هاي آن مدلسازي كرد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید