دانلود پایان نامه :بزهکار و مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه :بزهکار و مسئولیت کیفری

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3400 تومان

تعداد نمایش: 350 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 آوریل 2016

به روز رسانی در: 12 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3400 تومان – خرید

دانلود پایان نامه :بزهکار و مسئولیت کیفری

 

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم…

 

مجازات شرکت در جرایم تعزیری: به موجب مادة 42 قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک در جرم «مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود». از مادة مذکور چنین مستفاد می‌گردد که؛ نخست، هر یک از شرکاء به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازاتهای بازدارندة همانی است که قانونا برای جرایم مذکور مقرر شده است. دوم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکاء و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می‌شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است. سوم، اصل کلی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است. به عبارت دیگر تعدد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آنها بی‌تأثیر است. در حالی که عموما عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می‌شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است. با این همه، جز در موارد استثنایی که ارتکاب جرم خاص به صورت «دسته جمعی» (مادة 620 ق.م.ا) یا به همکاری «بیش از یک نفر» (بند 1 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی مصوب اسفند 1349) از موجبات قانونی تشدید مجازات است، در سایر موارد سیاست قانونگذار در تعیین مجازات شریک مبنی بر آسانگیری است. چهارم، بر طبق تبصرة مادة 42 ق.م.ا که مقرر می‌دارد: «اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد»، هر گاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفید خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبة موضوعی دارد و با دادگاه است. پس از تعیین مجازات قانونی هر یک از شرکاء دادگاه موظف است بار دیگر تحقیق کند که آیا علل و جهات قانونی دیگری نیز وجود دارد که موجب تخفیف یا معافیت شریک از مجازات شود؟ علل و جهات مذکور جنبة کاملا عینی دارد. مانند کمک و راهنمایی شریک در کشف جرم (موضوع مادة 521 ق.م.ا، تعزیرات) و فقط در حق کسانی که مشمول وعده قانونگذار قرار گرفته‌اند مؤثر است. جهات شخصی تخفیف مانند «انگیزة شرافتمندانه»، «وضع خاص متهم و یا سابقه او» (موضوع مادة 22 ق.م.ا) نیز ممکن است در سرنوشت شریک مؤثر باشد. دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مذکور مجازات شریک را تخفیف و…

 

نظام یگانگی جرم (نظریة مجرمیت اکتسابی): بر پایه این نظریه این اندیشه وجود دارد که افعال معاون جرم مجرمیت خود را از افعال مباشر یا شرکاء جرم اصلی کسب می‌کند. در واقع، عملیات مادی که به معاونت تعبیر می‌شود عموما فاقد مجرمیت خاص است. مثلا نگهبانی که در اطراف صحنة وقوع جرم، رانندگی و یا راهنمایی مباشران اصلی و حتی آموزشی که به دیگری در اجرای جرم داده می‌شود فقط زمانی صبغة کیفری به خود می‌گیرد که به فعل اصلی پیوند خورده باشد. بنابراین، بزهکاری فعل معاونت تنها در پرتو رفتار مجرمانه مباشر جرم اصلی وضوع پیدا می‌کند. وگرنه فعل معاون، جرم مستقل به شمار نمی‌آید.

بعضی از علمای حقوق به دلیل پیامدهای نامنصفانه‌ای که در اجرای این نظریه پدید می‌آید نکته‌هایی بر آن گرفته‌اند که اهم آن به این شرح است:

1- از اینکه معاون به اختیار خود در ارتکاب جرم با دیگری همکاری کرده است چنین نتیجه می‌شود که سرنوشت خود را با سرنوشت انسان دیگری گره زده و از پیش با دادن اختیار کامل، مسؤولیت کیفری اعمال شرکت‌کنندگان اصلی را پذیرفته است. بنابراین، معاون در معرض همان اتهام و احتمالا همان مجازات مباشر جرم اصلی است. حتی اگر فعل اصلی با بدفرجامی پیش‌بینی نشده‌ی توأم گردد. مانند، وقتی که جرم در اثنای ارتکاب، کیفیت مشدده‌ای به خود بگیرد.

2- به دلیل آنکه بیش از یک جرم قابل مجازات که همان جرم فاعل اصلی است وجود ندارد، بنابراین، اگر فعل اصلی به دلیل یا دلایلی از سیطرة قانون کیفری خارج شود معاون نیز از آن رهایی پیدا می‌کند. بی‌کیفر ماندن معاون به ویژه زمانی…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید