دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی

تعداد صفحات: 70

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4700 تومان

تعداد نمایش: 439 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 مارس 2016

به روز رسانی در: 7 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4700 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی 

 

پيشگفتار. 1

چكيده: 3

فصل اول.. 4

مقدمه. 5

بيان مسئله: 6

اهميت و ضرورت تحقيق… 8

اهداف تحقيق: 9

سؤالات تحقيق: 9

فرضيات تحقيق: 9

متغيرهاي تحقيق: 10

تعريف متغيرهاواصطلاحات…. 11

تعريف عملياتي مفاهيم ومتغيرها 12

مشاركت رسمي: 12

مشاركت غير رسمي: 13

ارزيابي فايده هاي مشاركت: 13

آگاهي از مكانهاي مشاركتي: 13

فصل دوم.. 14

مباني نظري: 15

نظريات برخي انديشمندان خارجي درموردمشاركت…. 16

نظريات برخي دانشمندان ايراني در مورد مشاركت…. 18

مشاركت از ديدگاه اسلام و قرآن… 18

نظريات برخي انديشمندان خارجي در مورد جنسيت بم: 20

جنسيت از ديدگاه اسلام و قرآن : 21

جنست از ديدگاه امام خميني ره: 22

پيشينة تجربي تحقيق… 22

تحقيقات انجام شده در خارج… 24

جنسيت…. 24

تحقيقات انجام شده در داخل… 24

تحقيقات انجام شده در خارج… 25

چار چوب نظري… 27

جدول تقابلي : 29

فصل سوم.. 30

روش تحقيق: 31

تعريف جامعة آماري: 31

تعريف نمونة آماري: 31

انواع روشهاي نمونه گيري: 32

4 روش نمونه گيري تصادفي: 32

فصل چهارم.. 36

ابزار اندازه گیری… 37

روش تجزیه و تحلیل آماری… 37

فصل پنجم.. 47

بحث ونتيجه گيري… 48

پيشنهادات: 50

منابع و مؤاخذ به ترتيب الفباي فارسي: 51

منابع اينترنتي(سايت هاي اينترنتي). 53

 

پيشگفتار

اسلام تأكيد فراوان بر امر مشاركت نموده است و ائمه آن را مورد توجه قرلر داده و توصيه هاي فراواني در اين مورد نموده اند.

امروزه يكي از مباحث جدي در حوزة مطالعات زنان مسئلة تأثير جنسيت بر تفسيرها و تحليل ها ست اين پرسش كه آيا نگاه زنان به هستي،قوانين، علوم، سياست و… با نگاه مردان متفاوت است از پرسشهاي جدي و قابل تأمل است.

به نظر مي رسد براي پي بردن به صحت و درستي اين نظريه بايد مطالعات تطبيقي و عيني صورت پذيرد تا ميزان درستي و خطاي اين نظريه بدست آيد.

اين كار در حوزة مطالعات اسلامي مي تواند در زمينه هاي تفسير و ترجمه قرآن كريم، روايت و درايت حديث و استباط های فقهی به استنباط می رساند.

زنان با تحصيلات دانشگاهي در ورود به نظام آموزشي عالي و اشتغال برخورداري بيشتر از حقوق فردي، خانوادگي، اجتماعي و حرفه اي را متأثر از علل اجتماعي جستجو مي كنند.

هم چنين با برقراري ارتباط با دنياي پيرامون بر اين باورند كه تقاضاي اشتغال و آموزش عالي، عرصه هايي هستند كه به ساده ترين و سريع ترين وجه ممكن به ميل و انگيزة دروني زنان براي حضور و مشاركت در عرصة اجتماع پاسخ در خوري مي دهند.

اما انديشه هاي ناصحيحي كه در مغايرت با تساوي جنسيتي قرار مي گيرد، همواره به منزلة ما نعي در جهت عقب راندن زنان از حوزه هاي مشاركتي جامعه عمل كرده است.

آن چه در سطح ساختارهاي جامعه قابل مشاهده است، مشاركت روز افزون زنان نسبت به مردان در فعاليت هاي اجتماعي است كه اشتغال و تحصيل در قياس با ساير امور از مصاديق بارزتري به شمار مي رود.

 

امروزه عموم برنامه ريزان اجتماعي در سطح جهان در يافته اند كه جامعه اي كه نيمي از جمعيت خود را از مشاركت بازدارد به توسعه نايل نخواهد آمد.

                                                                                                        

چكيده:

هدف اين پژوهش شناسايي رابطة بين جنسيت و مشاركت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد خرم اباد مي باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش كمي و پيمايشي بوده كه از ابزار پرسشنامه براي گرد آوري اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماري اين تحقيق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.

چهار چوب مفهومي(نظري) اين تحقيق نظريات انديشمندان داخلي و خارجي بوده است.

انديشمندان خارجي: بيرو، لرنر، وبر و ليپست.

انديشمندان داخلي: يزدان پناه، علوي تبار، و همچنين ديدگاه اسلام و قران مي باشد.

در اين تحقيق ارتباط متغيرهاي جنسيت، سن، وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات با مشاركت اجتماعي مورد ازمون قرار گرفته است و نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين اين متغيرها و مشاركت اجتماعي رابطه معنادار آماري وجود ندارد.

واژه هاي كليدي

مشارکت اجتماعی :social contement

جنسیت:qender

مقدمه

مقدمه:

گاهی بعضی از افراد احساس می کنند کارها را باید صددرصد درست انجام دهند و در غیر اینصورت بازنده هستنند و یا احساس می کنند کاری را که به انجام رسانده اند به اندازه کافی خوب نیستند و یا اینکه نوشتن مقالات و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بی عیب انجام دهند،به تعویق می اندازند. در چنین صورتی شخص بجای حرکت در مسیر موفقیّت سعی در کامل بودن دارد.

تعریف:

کمال گرایی، درواقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد.

علل و عوامل مؤثر بر کمال گرایی:

1- وراثت و عوامل زیست شیمیایی:

شواهد واضح و مستقیمی در مورد اینکه کمال گرایی علت ژنتیکی و زیست شیمیایی دارد،وجود ندارد.

2- یادگیری:

اگر شما کمال گرا هستید، احتمالاً در کودکی یادگرفته ایدکه دیگران با توجه به کارایی شما در انجام کارها به شما بها می دهند،درنتیجه احتمالاً شما یادگرفته اید درصورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید. این امر می‌تواند شما را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران ، آسیب پذیر و به شدت حساس سازد. تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از این گونه انتقادات ، سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید.

ویژگیهای افراد کمال گرا:

· جاه طلبی: تمایل به جاه طلبی و موفقیّت همراه با خودارزشیابیهای انتقادی افراطی و عدم اعتماد به نفس، یکی از مشخصه های افراد کمال گراست.

· ترس از بازنده بودن: افراد کمال گرا، غالباً شکست و رسیدن به هدفهایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.

· ترس از اشتباه کردن: افراد کمال گرا،غالباً اشتباه را مساوی با شکست می پندارند و سعی می کنند از اشتباه پرهیز کنند.کمال گراها فرصت یادگیری و ارتقاء را از دست می دهند.

· ترس از نارضایتی: کمال گراها در صورتی که دیگران شاهد نقائص و معایب کارشان باشند،اغلب بدلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان،دچار وحشت می گردند. تلاش برای کامل بودن درواقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران بجای انتقاد و طرد شدن و نارضایتی می باشند.

· تفکرهمه یا هیچ: افراد کمال گرا ، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار ، بطور متوسط هنوز با ارزش هستند. افراد کمال گرا ، در دیدن دورنمای موقعیتها دچار مشکل هستند. برای مثال ، دانش آموزی که همیشه نمره A داشته ، در صورت گرفتن نمره B بر این باور است که من یک بازنده هستم.

· ناامیدی: این حالت ممکن است به این علّت روی دهد که آنان خود را افرادی بی کفایت می پندارند و هنگامی که در رسیدن به اهداف خود شکست می خورند و یا تصور می کنند که دیگران بدون هیچگونه کار و تلاشی صاحب پست،مقام و موقعیّت می شوند،دچار ناامیدی می شوند.

· تاکید بسیار بر روی بایدها: زندگی افراد کمال گرا ، غالبا براساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است. افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی برروی بایدها بندرت بر روی خواسته‌ها و آرزوهای خود حساب می‌کنند.

ابعاد کمال گرایی:

1- کمال گرایی خودمدار: کمال گرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل می باشد.دراین بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال،معیارهای های بالای غیرواقعی،کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج،به صورت موفقیّت های تام یا شکست های تام می باشند.این افراد به حد کافی موشکاف و انتقادگر هستند،به طوری که نمی توانند عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرند(فلت و همکاران1991)

2- کمال گرایی دیگرمدار: کمال گرایی دیگرمدار یک بعد میان فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیّت بسیاری دارند.ازاینرو این نوع کمال گرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد.

3- کمال گرایی جامعه مدار: در کمال گرایی جامعه مدار دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیرواقعی از شخص دارند.اگرچه برآوردن این انتظارات مشکل است ولی شخص باید به این استانداردها نائل آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرار گیرد.این معیارهای افراطی معمولاً منجر به احساس شکست،اضطراب،خشم،درماندگی و ناامیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی در ارتباط است.

تلاش سالم یا کمال گرایی بهنجار

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرآیند خودتخرببگر کمال گرایی کاملاً تفاوت دارد.تلاش سالم(سازنده)،منجر به انتخاب اهداف برپایه خواسته های شخصی و آرزوها و نه براساس پاسخگویی به انتظارات خارجی می گردد.به عبارت دیگر اهداف آنها،واقعی،خودجوش(درونی) و ذاتاً قابل حصول است.افراد تلاشگر سالم، از انجام کار در دست اجراء بیشتر از تفکر درمورد نتیجه پایانی آن لذت می برند. وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی و شکست مواجه می شوند،واکنشهای آنها عموماً به مؤقعیّت ویژه موجود محدود می شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی دهند.

درمان کمال گرایی:

از روشهای شناختی- رفتاری بطور ویژه برای تعدیل و درمان کمال گرایی استفاده می شود.به طورکلّی در این روشها فرض می شود که کمال گرایی از باورهای غیرمنطقی فرد،سخت گیری،انعطاف ناپذیری،بایدها و مطلق گرایی در افکار نشاْت می گیرد.در این روشها مراجع(فرد) می آموزد که خود را بپذیرد و سرزنش نکند.

گاهي بعضي از افراد احساس مي كنند كارها را بايد صددرصد درست انجام دهند و در غير اينصورت بازنده هستنند و يا احساس مي كنند كاري را كه به انجام رسانده اند به اندازه كافي خوب نيستند و يا اينكه نوشتن مقالات و طرحهاي خود را به بهانه اينكه بايستي آنها را دقيق و بي عيب انجام دهند،به تعويق مي اندازند. در چنين صورتي شخص بجاي حركت در مسير موفقيّت سعي در كامل بودن دارد.

تعريف :

كمال گرايي، درواقع باوري غيرمنطقي است كه اشخاص نسبت به خود و محيط اطراف خود دارند.افرادي كه كمال گرا هستند، معتقدند كه خود و محيط اطرافشان بايد كامل بوده و هرگونه تلاشي در زندگي بايد بدون اشتباه و خطا باشد.

علل و عوامل مؤثر بر كمال گرايي:

1- وراثت و عوامل زيست شيميايي: شواهد واضح و مستقيمي در مورد اينكه كمال گرايي علت ژنتيكي و زيست شيميايي دارد،وجود ندارد. 2- يادگيري: اگر شما كمال گرا هستيد، احتمالاً در كودكي يادگرفته ايدكه ديگران با توجه به كارايي شما در انجام كارها به شما بها مي دهند،درنتيجه احتمالاً شما يادگرفته ايد درصورتي به خود بها دهيد كه مورد قبول ديگران واقع شويد. این امر می‌تواند شما را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران ، آسیب پذیر و به شدت حساس سازد. تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از این گونه انتقادات ، سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید.

ويژگيهاي افراد كمال گرا :

  • جاه طلبي: تمايل به جاه طلبي و موفقيّت همراه با خودارزشيابيهاي انتقادي افراطي و عدم اعتماد به نفس، يكي از مشخصه هاي افراد كمال گراست. • ترس از بازنده بودن: افراد كمال گرا، غالباً شكست و رسيدن به هدفهايشان را با از دست دادن ارزش و بهاي شخصي مساوي مي دانند. • ترس از اشتباه كردن: افراد كمال گرا،غالباً اشتباه را مساوي با شكست مي پندارند و سعي مي كنند از اشتباه پرهيز كنند.كمال گراها فرصت يادگيري و ارتقاء را از دست مي دهند. • ترس از نارضايتي: كمال گراها در صورتي كه ديگران شاهد نقائص و معايب كارشان باشند،اغلب بدليل ترس از عدم پذيرش از سوي آنان،دچار وحشت مي گردند. تلاش براي كامل بودن درواقع روشي جهت حمايت گرفتن از ديگران بجاي انتقاد و طرد شدن و نارضايتي مي باشند. • تفكرهمه يا هيچ: افراد کمال گرا ، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار ، بطور متوسط هنوز با ارزش هستند. افراد کمال گرا ، در دیدن دورنمای موقعیتها دچار مشکل هستند. برای مثال ، دانش آموزی که همیشه نمره A داشته ، در صورت گرفتن نمره B بر این باور است که من یک بازنده هستم. • نااميدي:اين حالت ممكن است به اين علّت روي دهد كه آنان خود را افرادي بي كفايت مي پندارند و هنگامي كه در رسيدن به اهداف خود شكست مي خورند و يا تصور مي كنند كه ديگران بدون هيچگونه كار و تلاشي صاحب پست،مقام و موقعيّت مي شوند،دچار نااميدي مي شوند. • تاكيد بسيار بر روي بايدها: زندگی افراد کمال گرا ، غالبا براساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است. افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی برروی بایدها بندرت بر روی خواسته‌ها و آرزوهای خود حساب می‌کنند.

ابعاد كمال گرايي:

1- كمال گرايي خودمدار: كمال گرايي خودمدار يك مؤلفه انگيزشي است كه شامل كوشش هاي فرد براي دستيابي به خويشتن كامل مي باشد.دراين بعد كمال گرايي افراد داراي انگيزه قوي براي كمال،معيارهاي هاي بالاي غيرواقعي،كوشش اجباري و داراي تفكر همه يا هيچ در رابطه با نتايج،به صورت موفقيّت هاي تام يا شكست هاي تام مي باشند.اين افراد به حد كافي موشكاف و انتقادگر هستند،به طوري كه نمي توانند عيوب و اشتباهات يا شكست هاي خود را در جنبه هاي مختلف زندگي بپذيرند(فلت و همكاران1991) 2- كمال گرايي ديگرمدار: كمال گرايي ديگرمدار يك بعد ميان فردي است كه شامل تمايل به داشتن معيارهاي كمال گرايانه براي اشخاصي است كه براي فرد اهميّت بسياري دارند.ازاينرو اين نوع كمال گرايي ممكن است به روابط بين فردي دشوار منتهي گردد. 3- كمال گرايي جامعه مدار: در كمال گرايي جامعه مدار ديگران انتظارات اغراق آميز و غيرواقعي از شخص دارند.اگرچه برآوردن اين انتظارات مشكل است ولي شخص بايد به اين استانداردها نائل آيد تا مورد تائيد و پذيرش ديگران قرار گيرد.

 

اين معيارهاي افراطي معمولاً منجر به احساس شكست،اضطراب،خشم،درماندگي و نااميدي شده كه با تفكرات خودكشي و افسردگي در ارتباط است. تلاش سالم يا كمال گرايي بهنجار انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتكار با فرآيند خودتخرببگر كمال گرايي كاملاً تفاوت دارد.تلاش سالم(سازنده)،منجر به انتخاب اهداف برپايه خواسته هاي شخصي و آرزوها و نه براساس پاسخگويي به انتظارات خارجي مي گردد.به عبارت ديگر اهداف آنها،واقعي،خودجوش(دروني) و ذاتاً قابل حصول است.افراد تلاشگر سالم، از انجام كار در دست اجراء بيشتر از تفكر درمورد نتيجه پاياني آن لذت مي برند. وقتي اين افراد با تجاربي چون نارضايتي و شكست مواجه مي شوند،واكنشهاي آنها عموماً به مؤقعيّت ويژه موجود محدود مي شود و اين موضوع را به احساس ارزشمندي خويش تعميم نمي دهند.

درمان كمال گرايي:

از روشهاي شناختي- رفتاري بطور ويژه براي تعديل و درمان كمال گرايي استفاده مي شود.به طوركلّي در اين روشها فرض مي شود كه كمال گرايي از باورهاي غيرمنطقي فرد،سخت گيري،انعطاف ناپذيري،بايدها و مطلق گرايي در افكار نشاْت مي گيرد.در اين روشها مراجع(فرد) مي آموزد كه خود را بپذيرد و سرزنش نكند.

 

بيان مسئله:

زندگی کمال گرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها به خدمت گرفته می شود . افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی باید ها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می کنند.

اعتقاد داشتن به این امر که دیگران به آسانی به موفقیت می رسند:

افراد کمال گرا مشاهدات خود را به گونه ای جمع آوری می کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش ، خطاهای کم ، استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می یابند . در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان نا پذیر و ناکافی تلقی می کنند.

جوانان بعنوان سر مايه هاي اجتماعي جوامع مي توانند با ايفاي كاركردهاي مناسب يا نامناسب خود،زمينهاي ترقي يا ركورد يك جامعه رافراهم نمايند.

در اين تحقيق با توجه به اينكه مشاركت متغير وابسته وجنسيت متغير مستقل مي باشد به طرح مسئلة تحقيق اينگونه مي پردازيم:آيا بين كمال گرايي و سلامت روان  در دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال 91-1390 رابطه وجود دارد؟

اهميت و ضرورت تحقيق

اين تحقيق جهت بررسي رابطه سلامت عمومي و كمالگرايي تهيه شده است كه مي توان بعد از تكميل اين تحقيق اندكي به رابطه بين اين دو با يكديگر آشنا تر شد .

.

.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید