دانلود پایان نامه : بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان

تعداد صفحات: 95

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 5200 تومان

تعداد نمایش: 465 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 مارس 2016

به روز رسانی در: 7 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه  : بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان

 

عنوان                                                                                                                                

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش…. 2

مقدمه: 3

آموزشهاي رسمي و آموزشهاي غير رسمي : 4

انواع آموزش های غير رسمي دانشگاه ها 5

1-آموزش از راه دور. 5

2-دانشگاه اينترنتي.. 5

3-آموزش خصوصي.. 5

4-آموزش آزاد. 6

آموزش غير رسمي در ايران. 6

مديريت دانش: 7

دانش 11

دانش صريح و آشكار در آموزش غير رسمی دانشگاهها 12

فرآيند تبديل دانش در در آموزش غير رسمی دانشگاه ها 14

ضمني به ضمني) جامعه پذيري(. 14

ضمني به آشكار ) برون سازي (. 15

آشكار به آشكار) تركيب(. 15

آشكار به ضمني(درون سازي) 16

راهبردهايي براي دانش‌آفريني.. 17

بیان مساله و اهمیت پژوهش…. 18

فرضیه های پژوهش…. 20

فرضیه اصلی.. 20

فرضیه های فرعی.. 20

اهداف پژوهش…. 20

هدف اصلی.. 20

اهداف فرعی.. 20

متغيرهاي پژوهش…. 20

متغيرهاي پژوهش حاضر عبارتند از: 20

موانع ومحدوديت هاي تحقيق.. 21

موانع اين تحقيق عبارتند از : 21

روش پژوهش…. 21

تعریف واژه ها و مفاهیم.. 21

تعریف مفهومی: 21

تعریف عملیاتی: 22

تعریف مفهومی.. 22

تعریف عملیاتی: 22

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 23

مقدمه: 24

بخش اول: کارآفرینی.. 24

واژه كارآفرين.. 25

تفاوت کارآفرین با مدیر. 25

تاريخچه كارآفريني.. 29

تعاریف و ویژگی های افراد کارآفرین.. 30

تعاریف کارآفرینی.. 30

کارآفرینی چیست؟. 32

ویژگیهای عمده كارآفرینان: 33

1-نیاز به موفقیت: 33

2-برخورداری از مركز كنترل درونی: 34

3-مخاطره پذیری: 34

4-استقلال طلبی: 34

5-نیاز به خلاقیت: 34

6-تحمل ابهام: 35

جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 35

ویژگی های روانشناختی: 35

ويژگيهاي فردي كارآفرينان: 36

نظریه بایگرو: 38

ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 39

مهارتهای مدیریتی.. 40

اهمیت کارآفرینی و وظایف کارآفرین.. 41

كارآفريني پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين: 41

كارآفريني و رشد اقتصادي: 42

كارآفريني و اشتغال: 42

كارآفريني و رشد فن آوري: 42

چند نکته در مورد کارآفرینی: 43

وظايف كارآفرين: 44

جدول مقایسه ای رویکردهای مختلف…. 45

موانع كارآفريني: 46

راههای یافتن ایده برای كسب وكار: 47

چگونگی ساخت ایده توسط خود شخص: 48

نقش کارآفرینان در توسعه جوامع. 48

کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع. 48

رويكردهاي مهم به كارآفريني: 48

اقتصادي: 48

روانشناختي: 49

اجتماعي فرهنگي: 49

استرس… 51

استرس به عنوان پاسخ درونی : 55

مقابله با استرس: 56

انواع روشهای مقابله : 57

شیوه های مقابله : 58

اقدامات در جهت کنترل استرس : 58

تغییر در تفکر : 59

رژیم غذایی : 59

ورزش و تمرینات منظم روزانه : 59

تنفس، یوگا : 60

اوقات فراغت و تفریح : 61

سیستم حمایتی : 62

شوخی : 63

انحراف ذهن : 63

بیانات شخصی خود آفرین : 63

روشهای کنار آمدن با استرس : 63

روش مستقیم : 64

کنار آمدن دفاعی : 64

دیدگاه روانشناسی : 64

شخصیت نوع اول : 65

دومین نوع شخصیت: 65

سومین نوع شخصیت : 65

مقابله با استرس از دیدگاه روانشناسی : 66

پیشینه پژوهش: 67

فصل سوم روش پژوهش…. 70

مقدمه. 71

روش تحقیق.. 71

جامعه آماری.. 71

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 71

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات… 72

پرسشنامه کارآفرینی.. 73

پایایی: 73

روایی: 73

تجزیه و تحلیل آماری: 74

خلاصه فصل.. 74

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها 75

.. 75

آزمون فرضیه ها 76

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 78

مقدمه. 79

بحث و نتیجه گیری: 80

موانع ومحدوديت هاي تحقيق.. 82

پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران: 83

منابع. 84

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر  بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر و نمونه آماری شامل 40 نفر بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه مدیریت دانش بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون  ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (05/0>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین ادراک منفی از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و رابطه بین این دو فاکتور منفی و معکوس بدست آمد. همچنین نشان داده شد که بین ادراک مثبت از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و این رابطه به صورت مستقیم و مثبت بود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، کارآفرینی، ادارک، دانشجویان

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

درواقع مفهوم مديريت دانش  با فرهنگ آموزش غير رسمي در دانشگاه ها همخوان و همنواست و  آموزش غير رسمي در دانشگاه ها بايد در جهتي سوق يابد كه مديريت دانش بخش اصلي فرهنگ آن قلمداد شود.به عبارت دیگر آموزش غير رسمي  دانشگاه ها بايد خاستگاه طبيعي اين رشتة علمي باشد.پیش فرض اصلی ما بر اين اساس  است كه اصول مديريت دانش همان‌قدر كه براي انواع  آموزش  کارکنان هر سازمان لازم است، براي آموزش غير رسمي در دانشگاه ها نيز قابل اعمال می باشد، در واقع مديريت دانش، ارائه بينش و بصيرتي روشن نسبت به دنياي دانش و تهیة ابزارهاي كاربردي براي مديران و مسئولین دانشگاه ها در  آموزش غیر رسمی است تا قادر به استفاده بهینه از فرآیندهاي مديريت خود براي مقابله با چالش­هاي آموزش های عیررسمی در عصر دانش باشند. مديريت دانش در آيـــنده به عنوان راهبردي عمده براي بقاي سازمانها، مطرح خواهد شد و بيش از آن، ابزار مهمي براي تقويت عملكرد سازمان‌‌ها به شمار خواهد آمد. آگاهي از اين­كه دانش چگونه خلق و اداره مي‌شود،در آموزش غير رسمي در دانشگاه ها ضروري به‌نظر مي‌رسد.. از آنجاكه مؤسسات بازرگاني از طريق مديريت دانش قادر به بهبود كارايي و اثربخشي سازمان­هايشان مي‌باشند، مؤسسات آموزشي به ويژه دانشگاه ها نيز توان خلق و قدرت اشتراک دانش را به منظور تقويت معاومات و دانش فراگيران خودرا دارند..مديريت دانش باید در دانشگاهها انعكاس پيدا كند. از آنجا كه یکی از كاركردهای اصلي دانشگاه ها انتقال دانش در انواع آموزش است، مديريت دانش، در اين دانشگاه ها از چشم‌انداز نسبي برخوردار است. دانشگاه ها قاعدتاً بايد دريابند كه پذيرش فرآیندها، فنون و ايده‌هاي مديريت دانش در آموزش غير رسمي براي آن بسي آسانتر از سازمان­هاي ديگر است.

 

آموزشهاي رسمي و آموزشهاي غير رسمي :

آموزشهاي رسمي ، آموزشهايي هستند که داراي ساختار ، هدف ، برنامه ريزي ، روشهاي تدريس و ضوابط پذيرش مي باشند و فرق آموزش غير رسمي با آموزش رسمي ، در اين است که آموزش رسمي در داخل نظام آموزش رسمي کشور صورت مي پذيرد.آموزش هاي غير رسمي، مانند آموزش فني و حرفه اي، آموزش بزرگسالان و آموزش ضمن خدمت، …خارج از نظام آموزش رسمي مي باشند.ضوابط پذيرش در آموزش رسمي ، بسيار محکم و غير قابل تغيير مي باشد، براي مثال تا فرد موفق به اخذ ديپلمات گرفته مي شود. و قابليت هاي بالقوه کودکان مي باشد لذا اين آموزشها درتمام تداتيکي از کو نشود ، نمي تو اند به دانشگاه راه يابد. ولي ضوابط پذيرش در آموزش غير رسمي ، بسيار انعطاف پذيرند . در آموزش رسمي ، معلمان بايد داراي مدرک تحصيلي باشند ، يعني ضوابط خاص و از پيش تعيين شده اي براي معلمان اين دوره ها مشخص شده ، در حالي که در آموزش غير رسمي ، لزوماً مدرسین  داراي مدرک ثابت و مشخصي نيستند .آموزشهاي رسمي ، بيشتر جنبه نظري دارند ، در حالي که آموزشهاي غير رسمي ، بيشتر کوتاه مدت و مهارت محورند . آموزش هاي غير رسمي، سعي دارند ، کار آموزي و مهارت هاي عملي را در افراد ايجاد نمايند

 

انواع آموزش های غير رسمي دانشگاه ها

1-آموزش از راه دور

آموزش از راه دور در كشور های مختلف از سابقه طولاني برخوردارمي‌باشد. امروزه اغلب دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي كشورهایی مانند سوئد ،امریکا،فرانسه،چین.کنیا… به ارائه دوره‌هاي آموزش ازراه دور در زمينه‌هاي مختلف آموزشي مبادرت مي‌نمايند. گفتني است كه اغلب دوره‌هاي آموزش از راه دور در جهت بر آورده نمودن نيازهاي ‌آموزشي فردي و اجتماعي طراحي گرديده و بدون توجه به محل اقامت،كار يا شرايط خانوادگي دانشجويان ارائه مي‌گردد. همگام با رشد تكنولوژي دركشور سوئد ارائه اين نوع آموزش با استفاده ازكامپيوتر‌هاي شخصي، ماشين‌هاي فاكس، دستگاه‌ها ي ويدئو، تلويزيون ملي و000 ارائه گرديده و زمينه‌هاي بيشتري جهت ارائه برنامه‌هاي آموزش از راه دور فراهم آمده است. طي سالهاي اخير در جهت توسعه آموزش مبتني بر تكنولوژي اطلاعات (IT ) و ارائه اطلاعات درخصوص رشته‌هاي مقاطع مختلف آموزش عالي و برنامه‌هاي آموزش از راه دور، دولت سوئد به تشكيل آژانس ملي دانشگاه‌هاي اينترنتي جهت نظارت و رسيدگي بر فعاليت اين قبيل دانشگاه‌ها مبادرت نموده است.

2-دانشگاه اينترنتي

از اول مارس 2002، امكان برخورداري از آموزش‌هاي از راه دور از طريق وب سايتهاي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي كشورهایی مختلف مانند آلمان ،چین سوئد ،امریکا،فرانسه… و مجراي عامي تحت عنوان دانشگاه اينترنتي امكان پذير گرديده است. دانشگاه اينترنتي این کشوها به برگزاري ترم‌ها و برنامه‌هاي آموزش از راه دور و برنامه‌هاي تكنولوژيك اطلاع‌رساني ثبت شده توسط دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي كشور مبادرت مي‌نمايد.وظيفه دانشگاه اينترنتي ارتقاء آموزش‌هاي همگاني بر پايه IT مي‌باشد. امروزه در ایران نیز از این نوع آموزش غیررسمی استفاده میشود.

3-آموزش خصوصي

فارغ التحصيلان مدارس و  به ويژه دانشگاهها و دانشكده هاي خصوصي، به تدريج، به برطرف سازي خلاء انساني موجود در مناطق توسعه نيافته بسیاری از کشورها به ویژه  چين، مبادرت نموده اند. به گفته دينگ جويي(Ding Zhuyi) ، رييس دانشكده تربيت مترجم شهر شي ان از دهه 1990 به اين سو، آموزشگاه ها و مدارس خصوصي در كشورچين شكوفا شده و به تدريج نقش مهمتري در نظام آموزشي كشور ايفا مي نمايد.دانشكده تربيت مترجم شهر شي ان ، از جمله نخستين مدارس خصوصي كشور چين مي باشد كه ابتكارات و نوآوري هاي فراواني در زمينه آموزش عالي در كشور داشته است. بايد به اين موضوع توجه داشت كه در حال حاضر، آموزشها و تعاليم مدارس و دانشگاهها براي بازار منابع انساني چين بسيار موثر است. آمار نشان مي دهد كه طي10 سال اخير، شمار فارغ التحصيلان دانشگاههای  مذكور بر 500 هزار نفر بالغ مي گردد. عوامل متعددي وجود دارد كه باعث شده است تا دانش آموزان و دانشجويان به اين مراكز خصوصي مراجعه كنند. اين مدارس و دانشگاه ها به امكانات بهتري نسبت به دانشگاههای عمومي مجهزند. مدارس و آموزشگاه هاي خصوصي همچنين به ارائه دوره آموزش4ساله كه به لحاظ شغلي براي دانشجويان بسيار جالب توجه است، مبادرت مي نمايند.

4-آموزش آزاد

آموزش آزاد از جمله عناصركليدي و راهبردي گسترش آموزش پايه ، مبارزه با بي سوادي و تداوم آموزش درميان اقشار مختلف جامعه محسوب مي گردد. اين نوع آموزش دراوايل قرن19 به شكل چشمگيري رو به گسترش نهاد، به‌نحويكه دست اندركاران و مسؤلين آموزشيبسیاری از کشورها  در راستاي دستيابي آزادانه افكار عمومي به دانش و سواد آموزي وتخصص گرایی ، سازماندهي منسجم آموزش آزاد در كليه نقاط كشور مبادرت به تصويب و اجراي يك سري از قوانين ويژة آموزش آزاد نمودند

آموزش غير رسمي در ايران  

در جمهوري اسلامي ايران وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي درارائه آموزشهاي غير رسمي به شهروندان مشاركت دارند.با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران‌، اصلاحات جامع فرهنگي و آموزشي بر اساس اصول اسلامي صورت گرفت.به نحويكه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي امام خميني (رحمت الله عليه ) رهبر انقلاب‌، به صدورحكمي در خصوص تشكيل نهضت سواد آموزي باهدف اوليه ارائه آموزش به شهروندان بي سواد وكم سواد مبادرت نمود. گفتني است كه اجراي تعهدات كنفرانس جهاني ( E.F.A) ) جامتين تايلند طي دهه1990 به تسريع اجراي چنين فعاليتهايي منجر گرديد.كليه مساجد كشور نه تنها به عنوان اماكني جهت برگزاري مراسم مذهبي بلكه به عنوان اماكن تشكيل دهنده كلاس‌هاي آموزش مسائل مذهبي و فرهنگي به فعاليت پرداختند.علاوه بر اين از مساجد ‌همچنين به‌عنوان اماكني جهت تشكيل كلاس‌هاي نهضت سواد آموزي بهره برداري مي گردد. علاوه براين شهرداريهاي سراسر كشور اقدام ‌به‌استقرار، راه‌اندازي و اداره مراكز فرهنگي و كانونهاي فرهنگي سراسر كشور مبادرت مي نمايند.گفتني است كه مراكز مذكور به كتابخانه‌ها ، سالن‌‌هاي مطالعه ،  

.

.

 

استرس به عنوان پاسخ درونی :

نظریه پرداز اصلی این دیدگاه هانس سلیه است، او در اواخر 1390 مقاله ای منتشر ساخت که باعث تحول درک دانشمندان از استرس گردید، دکتر سلیه ابتدا آگاهانه از بکار بردن واژه استرس برای بیان حالتی که تحقیق او کشف نموده بود امتناع می کرد، اما متعاقباً نظرش را تغییر داد.

مهمترین جنبه حائز اهمیت دیدگاه سلیه این بود که وی کاربرد سنتی را ملغی ساخت او به تصویر استرس بر خلاف نمایاندن آن به عنوان عامل یا نیرو، به عنوان نتیجه ای که در اثر حضور عامل یا نیروی دیگری درون یک موجود زنده ایجاد می شود توجه داشت.

درک سلیه از استرس در ارتباط با علم فیزیولوژی است که ریشه در مراحل تکاملی وابسته به علم زیست شناسی موجودات زنده دارد. الگوی زیست شناسی سلیه مبنای رویکردهای دیگری به مسئله استرس قرار گرفته است.(بلورچی 1367، ص 217) از نظر استرس پاسخ غیر اختصاصی بدن نسبت به نیازهایی است که در آن بوجود امده است. برای درک این تعریف نخست باید مفهوم غیر اختصاصی روشن شود.

هر نیازی در بدن حالت یگانه و خاص خود را دارد که مختص آن نیاز است. مثلاً هنگامی که در معرض سرما قرار می گیرد. بدنمان می سوزد که گرمای بیشتری تولید شود، رگهای خونی منقبض می شوند که گرمای کمتری از دست برود. هنگامی که در معرض گرما قرار می گیرد از دست دادن آب بصورت تعریق در سطح پوست، تاثیر خمک کننده ای دارد.

هر دارو یا هورمونی اثرات خاص خود را دارد. داروهای تولید ادرار، آن را افزایش می دهند. هورمون آدرنالین نبض را تند و فشار خون را افزایش می دهد و همزمان قند خون را بالا می برد. در حالی که انسولین، قند خون را کاهش می دهد با این وجود بدون در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده تمام این عوامل یک چیز شترک دارند، آنها نیاز به سازگاری مجدد را افزایش می دهند، این نیاز غیر اختصاصی است و صرف نظر از اینکه مشکل چیست انطباق با آن ضروری است، به عبارت دیگر عواملی که بر ما تحمیل می شوند علاوه بر اعمال اختصاصی شان، ایجاد یک نیاز غیر اختصاصی برای انجام کنشهای سازگاری و ایجاد دیواره وضعیت بهنجار را در بر دارند که این مسئله، مستقل از فعالیت های اختصاصی آنهاست. نیاز اختصاصی برای فعالیت، ماهیت و اساس استرس است.

تصور اینکه مسائل متفاوتی مانند سرما، گرما، داروها، هورمونها، غم و شادی می توانند واکنش یکسان بیشیمیایی در بدن ایجاد نماید مشکل است و مدتها طول کشید تا وجود چنین واکنشهای کلیشه ای در پزشکی پذیرفته شد ( قریب 1371، ص 81)

آنچه در بالا اشاره شد نظریه سلیه در مورد استرس بود. پزوهشگرانی که در زمینه فیزیولوژی هستند (مثلاً مالسون و سیله) استرس را به عنوان یک پاسخ یا یک واکنش و یا یک سازگاری که معمولاً بدنی است، نسبت به محرک های محیطی و یا تغییری می دانند در حالیکه در گفتگوهای معمولی و کلاً در زمینه های روان پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی، استرس نه تنها به عنوان یک واکنش بلکه به عنوان یک محرک در نظر گرفته می شود. از دیدگاه او فقط زمانی که استرس، شخص را مغلوب ساخته و موجب ناراحتی می وی گردد، آسیب رساننده است.

در اواخر دهه 1930 و اوایل 1940 سلیه یک پاسخ پیچیده در آزمایشات حیوانی را به یک سری وقایع آسیب رسان گزارش داد، این وقایع شامل تزریق مواد آلوده، عفونت، ضربه، گرما، سرما و محرکهای عصبی بود و تغییرات همزمان با آنها یعنی بزرگ و فعال شدن غدد فوق کلیوی و تحلیل غده تیموس و برامدگی لنفها و ایجاد زخم معده روده ای را مشخص ساخت (قراچه داغی 1373، ص 72)

مقابله با استرس:

انسان به ندرت تسلیم استرس می شود بلکه سعی می کند با آن مقابله کند. رفتار مقابله ای به معنای کوشش برای کنترل فشارهایی که بیش از اندازه و توانایی فرد می باشد است منظور از مقابله رفتاری است که مردم در مقابل آسیب پذیری روانی که توسط تجربیات سخت و مشکل آفرین اجتماعی ایجاد می شوند از خود بروز می دهند رفتاری که بطور چشمگیری از میزان فشارهایی که اجتماعات به افراد خود وارد می اورند می کاهد.

مقابله از نظر فولکمن و لازاروس عبارتست از (تلاشهای شناختی و رفتاری فرد به منظور غلبه بر تنش روانی، تحمل کردن، کاهش دادن یا به حداقل رساندن ان است ) لازاروس و فولکمن (1979) در ارتباط با رفتار مقابله ای 2 مورد را مهم دانسته اند :

یکی ارزیابی شناختی و دیگری منابع مقابله ای را و معتقدند که ارزیابی شناختی به تجارب گذشته و منابع مقابله ای افراد بستگی دارد آنها در ادامه اظهار داشتند که منابع را می توان به 5 دسته تقسیم نمود :

1-شبکه روابط اجتماعی : هر چه افراد در روابط اجتماعی خویشتن منسجم تر و صمیمی تر باشند مقابله موفقتری خواهند داشت.

2-مهارتهای حل مشکل : آنها معتقدند که افراد با تمایل به مقابله متمرکز در تسلط بر مشکلات موفقتر می باشد.

3-اعتقادات خانوادگی و فردی : اکثر محققین معتقدند یکی از عواملی که تاثیر استرس را به حداقل می رساند اعتقادات مذهبی و دینی است.

4-منابع مالی : خانواده هایی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی مناسب در برابر استرس بهتر عمل می کنند تا خانواده هایی که در شرایط نا مناسبی از نظر اجتماعی – اقتصادی بسر می برند.

5-سلامتی، انرژی، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی.

انواع روشهای مقابله :

لازاروس (1981) 4 شیوه را برای مقابله شرح داد :

1-راهبردهای ابزاری : فعالیت مستقیم که معطوف به اداره کردن و مهار تهدید توسط خود محرکهای تنش زاست.

2-راهبردهای درون روانی : که از ابتدا هدفش تنظیم یا به حداقل رساندن آشفتگی هیجانی همراه با تنش روانی است.

3-مهار فعالیت : اشاره به توانایی مقاومت در برابر فعالیت در زمانی که آن فعالیت احتمال صدمه، خطر یا تعارض یا قیود اخلاقی را افزایش می دهد می باشد.

4-جستجوی اطلاعات : با آن دسته از فعالیتهای ابزاری مربوط می شود که پایه و اساس عامل را فراهم می سازد و همچنین نوعی حمایت را جهت تسکین و تعدیل آشفتگی هیجانی ارائه می دهد.

 

شیوه های مقابله :

مکانیزم های دفاعی : اشخاص سالمتر از دفاعهای تکامل یافته مثل فرونشانی، والایش، پیش بینی، شوخی، نوعدوستی استفاده می کنند و افراد خشک و انعطاف ناپذیر از دفاعهای نایافته مثل : انکار، دلیل تراشی استفاده می کنند (رندال، 1377).

رفتارهای غیر انطباقی : پرخوری، استفاده از دخانیات و مواد مخدر.

پی پروایی : مثل شکستن اشیاء

اجتماعی شدن : گذراندن اوقات فراوان با دوستان – انحراف ذهنی – مشغول کردن خود به کار و فعالیت

برخورد منفعلانه : مطالب کتاب

اقدامات در جهت کنترل استرس :

این اقدامات به صورت تغییراتی در روفتار، تفکر، سبک زندگی، موقعیت استرس زا می باشد :

 • تغییر عادات زندگی
 • کاهش مصرف کافئین
 • رژیم متعادل و مناسب
 • ورزشهای منظم
 • غذا خوردن به شکل آهسته و آرام
 • تمرینات آرام بخش
 • تغییر در موقعیت های استرس آمیز
 • برنامه ریزی زمانی و مالی
 • قاطعیت ورزی
 • حل مشکل
 • تنش زدایی

حساسیت زدایی منظم، کنترل، کنترل تنشهای روانی ناشی از ترس و اضطراب – مهار تغییرات منفی فیزولوژیکی

تغییر در تفکر :

نگرش مثبت به اطراف و مسائلی که پیش می آید و مشکلات را به عنوان یک فرصت دانستن – طرد افکار منفی – حفظ حس و حال شوخی

رژیم غذایی :

ذخیره غذایی می تواند به حمایت سیستم عصبی کمک کند و از تاثیرات استرس بر بدن بکاهد. باید از غذاهایی که محتوای مواد محرک سیستم عصبی می باشد پرهیز کنید. اگر نسبت به غذاهای خاصی حساس بوده و حس می کنید

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید