دانلود پایان نامه : بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

دانلود پایان نامه : بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

تعداد صفحات: 71

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4200 تومان

تعداد نمایش: 553 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 مارس 2016

به روز رسانی در: 5 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

 

عنوان                                                                 صفحه

چكيده تحقيق                                                                                1

فرم ارزيابي پژوهشهاي انفرادي                                                             2

فصل اول كليات تحقيق                                                                     4

پيش در آمد                                                                                  5

تاثير اشتغال بر عملكرد و روحيات زنان                                                    6

بيان مسئله                                                                                   9

اهداف كلي تحقيق                                                                           12

متغيرهاي پژوهشي                                                                          13

تعاريف مفهومي و عملياتي                                                                  13

فرضيه هاي پژوهش                                                                         14

فصل دوم پيش در آمد پيشينه پژوهش                                                   15

نظريه هاي سلامت رواني                                                                    16

فصل سوم روش تحقيق                                                                     22

پيش در آمد                                                                                  23

طرح تحقيق                                                                                  23

جامعه آماري                                                                                 23

نمونه آماري                                                                                  23

ابزار پژوهشي                                                                                 24

روش اجرا                                                                                     24

فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري داده ها                                                          25

فصل پنجم نتيجه گيري                                                                     63

خلاصه بحث                                                                                  64

محدوديتهاي پژوهش                                                                        64

پيشنهادات                                                                                    65

منابع و ماخذ                                                                                 66

پيوست                                                                                        68

چکیده تحقیق :

موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.این بررسی با استفاده از روش تصادفی صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر از زنان شاغل و خانه دار شهرستان ابهر تشکیل می دهد.

نمونه آماری پژوهش حاضر عبارتند از 30 نفر از زنان شهرستان ابهر که 15 نفر از آنها شاغل و 15 نفر از آنها را زنان خانه دار تشکیل می دهد.

همچنین به منظور بررسی تفاوت سلامت روانی از طریق پرسشنامه (scl90)  بوده و برای اثبات یا رد فرضیه از مجذور کا () استفاده شده است.

و در فصل چهارم از داده ها تجزیه و تحلیل به عمل آمده است و فصل پنجم به نتیجه گیری تحقق حاضر می پردازد و در خاتمه یاد آور می شود که روان  شناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ و امانت در سبک ساده نگارش حمل به داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالبه بتواند به بررسی جنبه هایی از سلامت روانی زنان شاغل و خانه دار بپردازد.

پیش در آمد :

انسان موجود ی است اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریباً غیر ممکن است به محض تولد و با دریافت نخستین مکان در رابطه با دیگران قرار می گیرد منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچک می شوند و پس در مراحل بعدی یا گروه ها بزرگتری روبرو می شوند.

رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد وجود ی شخص است که آنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون کودک با آن سر و کار دارد موثر است. بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی است نیز تاثیر دارد.

بررسی های انجام شده مبین است که وجود یک سلسله ویژگی های شخصیتی می تواند فرایند کنار آمده فرد پافشاری روانی او را بهبود بخشید احساس کارآیی (یعنی نسل به اهداف اش را در خود پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد که افرادی که از حمایت اجتماعی و سلامت روانی بالایی برخوردارند به هنگام مراجعه با رویدادهای فشار زا فشار روانی کمتری را تحمل می کنند.( شاملو 1382)).

 

 

 

 

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان :

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استعمال و افزایش قدرت تصمیم گیری و بر خورد غالب با رویدداهای و حوادث زندگی اثر مطلوب بر روابط خانوادگی بر جای اثر گذار است.

در مواقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت کارآیی و استعمال بیشتری می یابد چرا که زن در ازای دریافت وجه حاصل از فعالیت اجتماعی و همچنین تبادل اطلاعات علم و آگاهی و تعامل اجتماعی استعمال محل بیشتری می یابد می تواند در برابر مشکلات خانه و محیط تصمیم گیری و مداخله نماید.

به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران فردی و اجتماعی، افسردگی و اترواکرایس، بیزاری از نظام اجتماعی، بی اعتمادی و بد بینی به قوانین و قواعد حاکم در این قشر عظیم کاسته خواهد شد.

هر فرد بر حسب موقعیت خویش در گروه و جامعه باید الگوهای عملی خاصی را رعایت کند، کم آن «نقش» می شوند. مجموعه حقوق و تکالیف نقش «انتظارات نقش»   نام دارد.

مهمترین مساله ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد وجود نقش های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرند. نقش هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه نا هماهنگ می باشد.

زنان شاغل در حالی که نقش های دو گانه ای را ایفا می کنند، در زمینه انجام وظیفه و مسئولیت های ناشی از نقش های خانگی و شغلی رد تا حد متوسطی دچار دو گانگی نقش می شوند. زنان شاغل میزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه دار کم ارزیابی کرده اند. زنان شاغل بار عمده ایفای  مسئولیت سنگین خانه داری در کنار وظایف شغل و مسئولیت های حرفه ای و کار به تنهایی بر روش آنان قرار می گیرد و آنان در قبال این وظایف خود را مسئول می ببینند و مایلند خود را حفظ کنند و به هر ترتیبی ادامه دهند بنابراین در وضعی قرار می گیرند که از یک قادر به پاسخگویی کامل به انتظارات هر دو نقش خویش نیستند و از سوی دیگر مایلند که هر دو نقش را به خوبی ایفا نمایند.

.

.

فصل سوم

روش تحقيق

 

پیش در آمد :

در این قسمت به خلاصه ای از مطالب این فصل که عبارت است از جامعه پژوهشی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و غیر شاغل می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی است و ابزار استفاده شده پرسشنامه های سلامت روانی (scl90) می باشد.

طریقه جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه بوده و از روش فی 2 () استفاده شده است و در آخر از روش آمدی به کار برده شده است.

طرح تحقیق: طرح پژوهش حاضر به صورت مقایسه ای است که در این پژوهش، پژوهشگر با مطالعه یک گروه و مقایسه آن با گروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علل پدیده مورد نظر در تحقیق می پردازد.

جامعه آماری :

در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت است کلیه زنان شاغل و خانه دار در شهرستان ابهر هستند در سال 1388 می باشد.

نمونه آماری: نمونه آماری پژوهش حاضر عبارتند از: 30 نفر از زنان شاغل و خانه دار شهرستان ابهر که  به صورت تصادفی انتخاب شد بدست آمده است که 15 نفر از زنان شاغل و 15 نفر از زنان خانه دار تشکیل داده است.

 

 

ابزار پژوهشی:

ابزار پژوهشی مورد استفاده برای تحقیق سلامت روانی استفاده از پرسشنامه (scl90) بوده است که برای ارزشیابی علائم روانی توسط پاسخگو گزارش می شود به کار می رود.

روش اجرا :

برای اجرای آزمون ابتدا نیاز به پرسش نامه داریم که پرسش نامه حاضر به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه (آزمون سلامت روانی) scl90  می باشد که آن را بین سی نفر نمونه آماری توزیع کردم و از زنان شاغل و خانه دار خواستم که با دقت سوالات را بخوانند و زمینه ای که مد نظرشان است انتخاب کنند (این پرسشنامه ها توسط خودم توزیع گردیده است که سپس از تکمیل پرسشنامه ها توسط خانمهای شاغل و خانه دار آنها را جمع آوری کرده و براساس مقیاس زیر نمره شده است)

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید