دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

تعداد صفحات: 99

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 5300 تومان

تعداد نمایش: 474 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 مارس 2016

به روز رسانی در: 7 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5300 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

فصل اول 1

مقدمه 2

بيان مسئله 2

فرضيه 2

اهداف 2

تعاريف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها 3

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق 4

مقدمه 5

معرفي روش‌هاي مختلف تدريس 5

روش حفظ و تكرار 6

محاسن و محدوديت‌هاي روش حفظ و تكرار 6

الف) محاسن 6

ب) محدوديت‌ها 7

روش سخنراني 7

مراحل اجراي روش سخنراني 8

مرحله اول ، آمادكي براي سخنراني 8

1- آمادگي از نظر تجهيزات 8

2- آمادگي عاطفي 8

3- آمادگي از نظر زمان 9

مرحله دوم : مقدمه سخنراني 9

نتيجه‌گيري مقايسه 14

محاسن و محدوديت‌هاي روش سخنراني 18

ب) محدوديت‌ها 20

نتيجه 21

روش پرسش و پاسخ 22

هدف از روش پرسش و پاسخ 23

محاسن و محدوديت‌هاي روش پرسش و پاسخ 23

روش نمايشي (نمايش علمي) 24

مراحل اجراي روش نمايشي 24

محاسن و محدوديت‌هاي روش نمايشي 25

روش ايفاي نقش 26

فنون كلي اجراي نمايش 26

مراحل اجراي روش ايفاي نقش 27

محاسن و محدوديت‌هاي روش ايفاي نقش 27

روش گردش علمي 28

روش بحث گروهي 31

چه دروس و موضوعاتي را مي‌توان با روش بحث گروهي تد ريس كرد؟ 31

مراحل اجراي روش بحث گروهي 33

مرحله اول، آمادگي و برنامه‌ريزي. 33

مرحله دوم، روش اجراي بحث گروهي 38

محاسن و محدوديت‌هاي روش آزمايشي: 43

تدرس خصوصي 52

آموزش برنامه اي (PI) 53

آموزش به وسيله رايانه (CAI) 56

آموزش انفرادي تجويز شده (IPI) 57

نقش معلم در آموزش انفرادي تجويز شده (IPI) 57

آموزش انفرادي هدايت شده IGE 58

ارزشيابي IPI و CAI و IGE وساير روشها 60

خلاصه 60

روش مسأله اي 62

شرايط اجراي روش مسأله اي 62

چگونگي اجراي روش مسأله اي 63

در روش قياسي، مراحل زير بايد طي شود: 63

`محاسن و محدوديتهاي روش مسأله اي 64

الف) محاسن 64

ب)محدويتها 64

روش واحد ها 64

ويژگي هاي روش واحد ها 65

مراحل اجراي روش واحد ها 65

روش واحد طرح 70

ويژگيهاي روش واحد طرح 70

محاسن و محدويتهاي روش واحد طرح 72

الف) محاسن 72

فصل سوم 75

طرح تحقيق 75

روش‌هاي سخنراني : 76

تعيين نحوه آرايش قرار گرفتن دانش‌آموزان در روش‌هاي گروهي. 77

مطالعه خودهدايت شده و مستقل: 78

جامعه آماري و نمونه‌گيري انجام شده توسط محقق: 79

آمارهاي توصيفي: 83

بخش اول: روش‌هاي تدريس سنتي و متداول 83

شاخص مركزي 83

بخش دوم: روش‌هاي تدريس جديد 84

شاخص مركزي 84

منابع و مآخذ: 85

الف) فارسي: 85

ب) لاتين 85

«واژه‌نامه»  86

 

مقدمه :

در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين موجب نفرت وگريز ما از كلاس درس ومحيط آموزشي مي شد .راستي چرا ؟! چرا فعاليتهاي آموزشي نتوانست مارابا محيط آموزش مأنوس ، وبه ياد گيري علاقه‌مند كند ؟ چرا فعاليتهاي مدرسه با تهديد اصرار معلمان صورت مي گرفت؟ چرا شاگردان از تعطيل شدن مدرسه احساس رضايت وخوشحالي مي‌كردند؟ مقصر اصلي جه كسي بود؟ معلم ناتوان وناآگاه يا شاگرد بي‌علاقه و بي‌استعداد؟ آيا معلمان تعليم وتربيت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب يادگيري و زمينه‌هاي شكوفايي استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌يا انتخاب روش‌هاي تدريس به درستي انجام نشده است؟ اگاهي و شناخت معلم از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهمي ‌است كه مي‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ مويد سازد. معلم بايد قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهي از فرايند تدريس، نيازهاي آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌يي‌هاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بيان مسئله :

چه رابطه‌اي بين نوع انتخاب روش تدريس و تأثير آن در يادگيري دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضيه :

بين نوع انتخا‌ب روش تدريس و تأثير آن درياد گيري دانش‌آموزان همبستگي وجود دارد‌.

اهداف :

– معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش .

– نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانش‌آموزان.

– بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

 

 

تعاريف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها :

تدريس : تعريف اول :  بيان صريح معلم در باره آنچه بايد ياد گرفته باشد .

تعريف دوم :همورزي متقابلي كه بين معلم و شاگرد ومحتوا در كلاس درس جريان دارد.

تعريف سوم : فراهم آوردن موقعيت واوضاع واحوالي كه يادگيري ر‌اباي دانش آموزان

آسان كند.

روش تدريس : به مجموعه تدابيرمنطقي كه معلم براي رسيدن به هدف‌هاباتوجه به شرايط وامكانات اتخاذ مي‌كند،

يادگيري :يادگيري يعني تغييردر رفتار ، يعني تغييريكه بر اثر تعادل شاگرد با محيط حاصل ميشود .

ارتباط ورابطه : آنچه كه بين دو چيز و يا دو نفر همبستگي ر‌ا ارتباط ميدهد .

تأثير :  اثر گذاشتن درچيزي-نفوذ كردن .

نوع انتخاب روش تدريس: يعني اينكه بين انواع روش هاي تدريس كداميك را انتخاب مي‌كنيد .

دانش آموز: كسي كه به فراگيري علم ويا چيزي مي پردازد .

تعريف عملياتي: انتخاب اينكه كداميك از انواع روشهاي تدريس در يادگيري دانش آموزان موثر است. روشهاي سنتي و متداول يا روش‌هاي تدريس جديد .

نوع انتخاب روش تدريس در يادگيري دانش‌آموزان بسيار موثروحائز اهميت است .

.

.

آموزش به وسيله رايانه (CAI)

رايانه هاي مورد استفاده درآموزش، «ماشين آموزشي» ناميده مي شود. دراين روش، روش تدريس برنامه اي توسط ماشين دراختيار شاگردان قرارميگيرد؛ بنابراين، تدريس باماشين آموزشي همان تدريس برنامه اي است، بااين تفاوت كه در تدريس برنامه اي چاپي، شاگرد خود به ورق زدن مطالب مي پردازد و مقدار مطالبي كه مطالعه مي كند به اختيار خود اوست، ولي ماشينهاي آموزشي، پيشرفت درمطالعه دركنترل ماشين است و فقط زماني كه شاگرد دريك مرحله از آموزش موفق شود، اجازه پيشرفت و دريافت مطالب تازه به او داده مي شود؛ بنابراين، ماشينهاي آموزشي CAI وسايلي هستند كه آموزش انفرادي مي شوند. ماشينهاي آموزشي براساس نظريه هاي اسكينر شكل گرفته است و تمام اصول شرطي شدن فعال درآن به كار رفته است. مشخصات ماشينهاي تدريس به طور خلاصه عبارتند از :

 1. پاسخ را فوراً تقويت مي كند.
 2. شاگرد براساس استعداد و توانايي خود برنامه را دنبال مي كند.
 3. مفاهيم با يك سير مطنقي درآن تنظيم شده اند.
 4. پرسشها به صورت زنجيره اي به يكديگر وابسته اند.
 5. شاگرد درصورتي مي تواند به برنامه ادامه دهد كه مراحل قبل را آموخته باشد.
 6. اطلاعات مربوط به پاسخهاي شاگردان، در آن نگهداري مي شود.
 7. اطلاعات از طريق غيركلامي (تصاوير، نمودار و تصاوير متحرك) نيز به شاگردان ارائه مي شود.
 8. ماشين برخلاف انسان دچار عوارضي مانند بي حوصلگي، عصبانيت و ناراحتي نمي‌شود.

بايدتوجه داشت كه ماشينهاي آموزشي خود به خود داراي ارزش نيستند، آنچه اهميت و ارزش دارد، برنامه اي است كه به ماشين داده مي شود. چنانچه برنامه ضعيف باشد واصول يادگيري و تدريس درآن رعايت نشود، هدف آموزشي تأمين نخواهد شد. بعلاوه، ماشين با تمام مزاياي خود هرگز نمي تواند جانشين معلم شود و معلم هميشه نقش حساس خود را درآموزش خواهد داشت؛ زيرا وي علاوه برآموزش، رابطه عاطفي و انساني نيز با شاگرد برقرار مي كند، درحالي كه ماشين از برقراري چنين رابطه اي ناتوان است. شايد دربعضي موارد، مانند آموزش عقب ماندگان ذهني، ناسازگاران اجتماعي، ديرآموزان و كند آموزان كه مستلزم صبرو حوصله بيشتري است، ماشين بتواند نقش آموزشي را بهتر ايفاد كند، ولي نكته قابل ملاحظه اين است كه روابط اجتماعي وانساني اين افراد مهمتر از آموزش آنهاست و معلم مي تواند درايجاد چنين روابطي به آنها كمك كند، در حالي كه ماشين فقط نقش آموزشي خود را ايفا مي كند.

سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي

نظريه هاي مربوط به آموزش انفرادي، تحولي را درسطح مدارس دنيا، بويژه در امريكا به وجود آورده است. يكي از بارزترين اين تحولات مدارسي هستند كه با روش آموزش انفرادي تجويز شده (IPI) و آموزش انفرادي هدايت شده (IGE) اداره مي شوند. اين نوع آموزش از دهه 1960 گسترش يافته و باعث سازماندهي مجدد همه نظامهاي آموزشي شده است، به طوري كه درسراسر امريكا صدها مدرسه تحت پوشش چنين آموزشي قرار گرفته اند.

آموزش انفرادي تجويز شده (IPI)

دراين روش، هر موضوع درسي به واحدهاي كوچكتري تقسيم مي گردد و هر واحد براي يك جلسه تدريس برنامه ريز مي شود. براي اينكه مدارس موقعيت شاگردان خود را بدانند، درآغاز، ارزشيابي تشخيصي ازشاگرد به عمل مي آورند تا نقطه آغاز فعاليت خود را براساس درجه علمي شاگرد معين كنند. معلم موضوع مناسب را براي شاگرد تعيين مي كند و شاگرد معمولاً‌ فعاليت برروي آن موضوع را به تنهايي آغاز مي نمايد. وقتي كه يادگيري آن واحد به پايان مي رسد، شاگرد آزمايشي را كه قسمتي از آن واحد است مي گذراند يا معلم از او امتحان مي گيرد و نتيجه آزمايش بلافاصله پس از تحليل، اعلام مي شود و درصورت رسيدن به حد مطلوب، واحدبعدي به او ارائه مي شود. چنين فعاليتي روزانه تكرار مي شود و تقريباً نيمي از زمان آموزش شاگرد را پر مي كند. بقيه زمان آموزش روزانه به فعاليتهاي مرسوم از جمله شركت دربحث گروهي، ورزش، سرود و هنر اختصاص مي يابد. دراين روش، هر شاگرد بر اساس توانايي خود حركت مي كند. رقابت بين شاگردان دراين روش به حداقل خود مي رسدو از بين مي رود و به جاي اينكه شاگرد هنگام فعاليت شاگردان ديگر ساكت بنشيند و منتظر بماند، به طور فعال و كامل به وظيفه يادگيري اش مي پردازد. معيار ارزشيابي درسطحي بسيار بالاست، به طوري كه شاگرد درصورتي مي تواند واحدبالاتر را اخذ كند كه 80 درصد يادگيري را كسب كرده باشد. دراين نوع آموزش، گذراندن امتحان به مفهوم تسلط برمحتواي يادگرفته شده است، نه بهتر از ديگران بودن. دراين نوع آموزش، اگر شاگردي مثلاً‌ جبران سال دوم نظري را خوانده باشد، وي اجازه داده مي شود كه در درس جبران سال سوم شركت كند، درحاليكه درمدارس چنين امكاناتي تاشروع سال تحصيلي بعد وجود ندارد؛ مثلاً‌ شاگرد سال سوم راهنمايي ممكن است رياضي سال دوم نظري، انگليسي سال اول نظري يا تعليمات اجتماعي سال چهارم نظري را هم بگذراند. دراين نوع آموزش، هدفهاي آموزشي حتماً‌بايد توسط متخصصان برنامه ريزي و روانشناسان تربيتي، به صورتي مستمر و تسلسلي، تنظيم و طراحي شود تا پايه تحصيلي مانع پيشرفت چنين آموزشي نشود.

نقش معلم در آموزش انفرادي تجويز شده (IPI)

دراين روش، معلم نقش انتقال دهنده اطلاعات را ندارد، بلكه نقش وي متغير است و از مربيگري يك كلاس 30 نفره به يك تصميم گيرنده مراحل و مسائل آموزشي فردي تبديل مي شود. در اين روش، نقش معلم بيشتر به عنوان تحليلگر داده ها و نتايج آزمونهاي ارزشيابي و تعيين كننده سطوح درسي شاگردان مطرح است. اوست كه با ارائه نتايج كار، شاگردان را درفرايند آموزش هدايت كرده، مشكلات آنان را حل مي‌كند.

بسياري از انتقاد گران اين روش معتقدند كه برخي مواد خواندني يا رياضيات بيش از حد پيچيده هستند و به كارزياد نياز دارند و براي نظامهاي آموزشي گران تمام مي‌شوند. ضمناً‌ «مفهوم خود» شاگردان درروش IPI نسبت به شاگردان روشهاي ديگر تحت كنترل است . گروهي نيز معتقدند «مفهوم –خود» دراين روش پايين، ولي واقعگرايانه است. اوهانيان (1971)، منتقد فن آوري جديد، به چند خطر آموزشي با روش  IPI اشاره مي كند و مي گويد : «شاگردان، بويژه آناني كه از نظر سرعت و توانايي متوسط هستند، ممكن است درمدرسه كمتر با افراد ديگر تماس حاصل كنند و درنتيجه، درتعامل اجتماعي دچار مشكل شوند». اوهانيان معتقد است كه دراين روش، وظايف معلم شباهتي به تدريس و فعاليت آموزشي ندارد. به نظر او، آموزش خوب هميشه متكي بر انسان است، نه مواد آموزشي؛ به عبارت ديگر، بايد افكار عمومي به اين نكته معطوف شود كه شاگرد به جاي فكر كردن درباره اينكه چه ياد بگيرد، به اين موضوع فكر كند كه چگونه ياد بگيرد.

آموزش انفرادي هدايت شده IGE

روش آموزش انفرادي هدايت شده يكي ديگر از روشهاي آموزش انفرادي است. اين روش براي آموزش معلمان، هدايت برنامه هاي شاگرداني كه در آينده معلم مي شوند، آزمايش نوآوريهايشان و هدايت تحقيقات و پيشرفت شاگردان به كار مي رود. اين نوع مدارس مثل مدارس معمولي كلاسبندي نشده اند، به طوري كه شاگردان سطوح مختلف مي توانند دريك بخش شركت كنند وهر بخش به صورت آموزش گروهي يا توسط گروهي متشكل از 2 يا 3 معلم كه باهم كار مي كنند اداره مي شود. درهر واحد، معلمان وظايف، مسئوليتها و قدرت متفاوتي دارند ومطابق روش تشخيص – تجويز كه در روش IPI نيز به كار مي رفت عمل مي كنند. ويژگيهاي روش آموزش انفرادي هدايت شده عبارتنداز:

 1. كلاسهاي بدون پايه. كلاسهاي بدون پايه به شاگردان فرصت مي دهد كه در سطح خودشان فعاليتها را درمدرسه ادامه دهند؛ مثلاً شاگرداني كه درماه آذر درسشان تمام شده است، مي توانند درماده دي بدون وقفه به كلاس بروند.
 2. آموزش گروهي . آموزش گروهي به روشي اطلاق مي شود كه چندين معلم براي بهبود كارانفرادي شان با هم همكاري وتعداد زيادي شاگرد تربيت كنند. آنان دسته جمعي طرح مي ريزند و اجراو ارزشيابي مي كنند. هرواحد درسي از چند بخش تشكيل شده است. يك تيم شامل گروهي از معلمان است كه اطلاعات شاگردان خود را تحليل مي كنند و درباره هدفهاي آموزشي آنان تصميم مي گيرند. با اين روش، هر معلم احساس مي كند كه از دوستاغن خود وامكانات آنان بهتر استفاده كرده است ووقت بيشتري براي آماده شدن دارد و وقتي را كه بايد صرف همه شاگردان كند، صرف يك نفر مي كند.

تدريس گروهي با نقشهاي متفاوت. دريك تيم آموزشي، همه اعضاء نقش تعيين كننده ومكمل يكديگر رادارند. همه اعضاء به طور يكسان تصميم مي گيرند. اما ممكن است نقش ووظايف مختلفي را عرضه كنند. مسئوليت اصلي فعاليت به عهده رهبر گروه است و گروه تدريس به وسيله دفترداران، معلم ياران ودانشجويان مدارس تربيت معلم- كه هريك نقش مشخص و معيني دارند ياري ميشوند. پرداخت حقوق برحسب وظيفه افراد متفاوت است. يكي از مزاياي اين روش اين است كه بهترين معلمان مي توانند عضو واحد شوند و درآمدي بيشتر از ساير معلمان داشته باشند. اين تفاوت حقوقي باعث مي شود كه معلمان، بهتر و با مسئوليت بيشتري با شاگردان رفتار كنند ونسبت به روشي كه

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید