دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و وي‍‍‌‍ژگي هاي شخصيتي دبيران مدارس

دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و وي‍‍‌‍ژگي هاي شخصيتي دبيران مدارس

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 3200 تومان

تعداد نمایش: 634 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 مارس 2016

به روز رسانی در: 9 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و وي‍‍‌‍ژگي هاي شخصيتي دبيران مدارس

مقدمه

يكي از نقش هاي مهم مدير در مديريت سازمان تحت اداره خود رهبري اودر سازمان مذكور است.با بر عهده گرفتن نقش رهبري مديران در تحقق اهداف سازمان به ابزاري كار آمدمجهز ميشوند. تا كنون از مفهموم رهبري و كار برد آن در دانش مديرت تعاريف گوناگوني بدست داده اند هرسي وبلانچارد(1988) رهبري را به معناي فرايند تاثير گذاري برفعاليت هاي فردي كه در موقعيت خاص براي دست يابي به اهداف گروهي تلاش مي كند مي دانند.به طور كلي وظيفه اصلي رهبر آن است كه در جهت اتحادو همبستگي در سازمان و فراهم كردن شرايطي براي خوشايند سازي محيط كار وايجاد رضايتمندي براي كاركنان اقدامي بايستي به عمل آورند. اصولا افراد نياز هاي متنوع مادي واجتماعي دارند كه براي تامين آنها به سازمان مي پيوندند وازاين روتحقق اثر بخشي سازماني بدون درك درست مديرازنوع شخصيت كاركنان ونيازهايي كه آنان براي ارضاي آنها فعاليت مي كنند ونيز توانايي ومهارت هايي كه به آن مجهزهستند كاري بيهوده است.

سبك رهبري يك مديربه چگونگي تعامل ميان مديروزيردستان مربوط ميشودبه طوري كه زير دستان بتوانند اين الگوهاي رفتاري رادرك كنندهمانگونه كه استوني وهمكاران او (1996)بيان مي دارند.سبك هاي رهبري الگوهاي مختلف رفتاري هستند كه مديران به هنگام هدايت واثر گذاري در كاركنان از خودشان مي دهند(فرحبخش و ستار، 1385)

 

بيان مسئله

از كلمه ي شخصيت تعريف هاي گوناگوني اراىه شده است از نظر ريشه اي گفته شدكه كلمه شخصيت كه برابركلمهpersonalityانگليسي يا personalite فرانسه است در حقيقت از ريشه لاتين persone گرفته شده كه به معني نقاب يا ماسكي بودكه در يونان وروم قديم بازيگران تىاتربر چهره مي گذاشتنداين تعبير تلويحا اشاره براين مطلب دارد كه شخصيت هركس ماسكي است كه او بر چهره خود مي زندتا وجه تمييز اواز ديگران باشد. به طور كلي شخصيت را ميتوان عبارت ازي مجموعه ي ويژگي هاي جسمي رواني ورفتاري كه هر فرد را ازافراد ديگر متمايز مي كند دانست(كريمي، روانشناسي شخصيت، 1398).

آيزنك بامطالعات دقيق آماري وتجزيه وتحليل نتايج پرسش نامه­هاي مختلف شخصيتي معتقدشدكه براي شخصيت افرادمي توان رو بعدقاعل گرديديكي بعد برونگرايي ديگري بعددرونگرايي.درونگرايي ويژگي خلقي است كه با ديدگاه دروني وذهني همراه بوده و درونگرايان استعدادسرشتشان براي تحريك پذيري زياد است از محركها اجتناب مي­كنند. كمترمعتاد به دودهستندبيشتردرخودفرومي روند.خيال پرورندعلاقه اي به شركت در اجتماعات از خودشان نمي دهند گوشه گير وانزوادوست هستند ميزان هوششان بالايت قوهي بيانشان عالي است معمولا دركارهادقيق هستندولي گام ها را آهسته وبا احتياط بر مي دارندفزوني طلب هستند ولي براي كارهاي كه انجام مي دهند بقدر كافي ارزش قاعل نيستند بيشتر پايبند به سنت ها واصول ديرين هستند گرايش به احساس كمبود در آنهازياد است براي ابتلاي به دلواپسي افسردگي ووسواس آمادگي بيشتر دارند .برونگرايي ويژگي خلقي است كه باديدگاه عيني وخارجي مشخص شده واستعدادآنهابراي تحريك پذيري كم است يعني حساسيت كمتري در برابر محركهادارند فاصله هاي زماني را كوتاه تر از درون گرايان احساس ميكنند به دنبال چيزهاي تحريك آميزميگردندازكارهايي كه درآنهااحتمال خطرياضررمي رودروگردان نيستندبه كار كوشش چندان علاقه اي ندارند ونيروي كمتري به كار مي اندازند هوششان نسبت كم وقوه ي بيانشان ضعيف است پايداري واستقامت ندارند در كارهايشان شتابزدگي هست ولي دقت نيست چندان فزوني طلب نيستندولي براي كارهايي كه انجام مي دهند زياده از حد ارزش قاعلند.انعطاف پذيري شوخي و لطيفه راخيلي دوست دارند(سياسي، 1374ص335).

سبك رهبري يك مدير به چگونگي تعامل ميان مدير وزيردستان مربوط مي شود وبه طور كلي به الگوي رفتري هر فردهنگام اثرگذاري بررفتارديگران گفته مي شودوبه طوري كه زيردستان بتواننداين الگوهاي رفتاري را درك نمايند همانگونه كه استونر وهمكاران او (1996)بيان مي­دارند سبك هاي رهبري الگوهاي مختلف رفتاري هستند كه مديران به هنگام هدايت واثرگذاري وكاركنان از خودشان مي دهندرشدوتوسعه ي سازمان به چگونگي ارتباط ارتباط ميان رهبر وزير دستان وابسته استوسبك رهبري يك مدير درواقع براساس چگونگي تعامل ميان آنهاتعيين مي شود(فرح بخش1388).تاكنون پژوهش هاي فراواني در زمينه ي رهبري صورت گرفته است باتوجه به همبين پژوهش نظريه هاي بسياري درباره ي رهبري شكل گرفته است.يكي از اين نظريه ها نظريه رفتار رهبري است اين روكيردرفتاري درمطالعه ي رهبري بروضعيتي متمركز شده است كه در آن زير دستان رفتار واقعي مدير را مشاهده مي كنند نتايج پژوهش هادر اين رويكردنشان مي دهدكه مديران در انجام وظايف رهبري داراي دو بعد وظيفه رفتارمدارورفتاررابطه مدارمي باشند اگرچه گرايش برخي مديران به يكي از اين دو بعد بيشتر است وبر همين اساس مي توان آنان رامديراني رابطه مدار ياوظايف مدارناميد.در رفتاروظيفه مدار مديران به تحقق هدفهاي سازماني در هر شرايطي اهميت بسياري مي دهند به انجام وظايف براساس قوانين ومقررات سازمان تأكيدمي كنند نظارت و كنترل مستقيم و بعضاشديدبرمنابع انساني سازمان دارند.

.

.

ماكياوليسم:

استفاده از ديگران در جهت خود درسال 1513ميلادي فيلسوف ايتاليايي به نام نيكولاماكياولي كتابي به نام شهريار نوشت كه در آن راه هاي ظالمانه اي را براي درست داشتن اقتدار سياسي پيشنهاد كرد.افراد داراي گرايشات ماكيا ولي تلاش زيادي به متقاعد كردن ديگران براي قبول توصيه هاي خود دارند از حقه هاي پليدي براي رسيدن به اهداف استفاده مي كنند واجازه نمي دهند كه احساسات قلبي بر آنها تأثير بگذارد و علاقه زيادي به اتلاف كردي جهت كسب منافع بيشتر دارند.(مشبكي،1380ص126).

نظريه كارن هورناي درمورد شخصيت

به نظر هورناي ،عامل برانگيزاننده ي شخصيت آدمي،نياز به امنيت و تلاش در جهت از ماهيت آدمي داشت و معتقد بود كه انسان مي تواند بر اضطراب هاي خويش غلبه كرده و استعدادهاي بالقوه خويش را بطور كامل بارور نماييد.

از ديدگاه هورناي نياز هاي روان رنجوري عبارت است از:1-نياز به محبت و تأييد 2-نياز به داشتن شريك زندگي مقتدر3-نياز به محدوديت زندگي 4- نياز به قدرت 5-نياز به بهره كشي 6-نياز به وجهه و اعتبار 7-نياز به تحسين و تمجيد شخصي 8-نياز به موفقيت و همت بلند 9-نياز به خود بسندگي و استقلال 10-نياز به كمال و مصون ماندن از انتقاد ديگران

به اعتقاد هورناي اين نياز ها در همه مردم وجود دارد و آنچه اين نياز هارا نا بهنجار مي كند،تلاش شويدواحساس اجبار كردن براي ارضاي آنها به عنوان تنها وسيله رفع اضطراب اساسي است .هورناي كه بعدها از اين طبقه بندي راضي نبود،متوجه شد كه مي توان اين نياز هارا درسه طبقه كلي كه هريك نشانگرنگرش فرد نسبت به خود و ديگران است ،تقسيم نمود.اين نياز ها شامل حركت به سوي ديگران ،حركت عليه ديگران و دوري جستن از ديگران است.هريك از اين روندهاي رفتاري به سنخهاي رفتاري خاص منجر مي شوند اين سنخهاشامل حركت به سوي ديگران (سنخ تسليم گر)،حركت عليه ديگران(سنخ پرخاشگر)و دوري جستن از ديگران (سنخ گسسته)مي باشد(شولتز1386ص180).

شخصيت تسليم گر:حركت به سوي ديگران

نياز شديد ودايمي به محبت واتكا به ديگران كه به صورت نياز به دوست داشته شدن،مورد نياز بودن ومورد حمايت قرارگرفتن ديده مي شود،از ويژگي هاي شخصيت تسليم گر است.چنين افرادي اين نياز هارا درهمه حال ودر ارتباط با همه كس نشان مي دهند،اما بااين حال معمولأبيشتر در ارتباط با فرد خاصي مثل يك دوست ويا همسر يا به طور كلي كسي كه مسؤليت زندگي اين گونه افراد را قبول كرده و آنها رادر مورد حمايت و راهنمايي قرارمي دهند،به چشم مي خورد.

اين افراد براي رسيدن به اهدافشان ديگران رابه خصوص همسر ويا اشخاصي را كه به آنها بسيار نزديك اند،مورد بهره برداري قرار مي دهند و طوري رفتار مي كنند كه نزد آنان جذاب و دولت داشتني به نظر برسند.شخصيت هاي تسليم گر مايل اند مطابق انتظارها و خواسته هاي ديگران عمل كنند و به همين دليل ،معمولأاشخاصي از خود گذشته ،ملاحظه كار و سخاوتمند پنداشته مي شوند.شخصيت هاي تسليم گر با سايرين برخوردي دوستانه دارند وخواسته هاي آنانرا مقدم تر از خواسته هاي خود مي دانند .اين افراد خود را مستحق سرزنش مي دانند و به راحتي تسليم ديگران مي شوند.هرگز خودنمايي يااز سايرين انتقاد نمي كنند وهميشه سعي مي كنند توقعي از ديگران نداشته باشند ،خلاصه از انجام هيچ كاري براي كسب محبت و تأييد ديگران كوتاهيي نمي كنند.به علاوه اين افراد يك نگرش دايمي نسبت به خودشان دارند كه هسته اصيس اين نگرش احساس درماندگي وضعفي است كه به راحتي به آن اغلب به شكل جلب محبت اعتراف مي كنند.هورناي پي برد كه اشخاص تسليم گرميل به كنترل ،فريب دادن و استثمار كردن ديگران دارند و احساس كينه و مخالفت خود را سركوب مي كنند و بر خلاف آنچه بروز مي دهند ،علاقه اي به ديگران ندارند.اين افراد با سلطه پذيري و چابلوسي از ديگران و انجام هركاري كه سايرين از آنها بخواهند ،سعي مي كنند تكانه هاي سركوب شده خود را كنترل كنند (شولتز، 1386ص181).

شخصيت پر خاشگر :حركت عليه ديگران

شخصيت پر خاشگر،همانگونه كه از نامش پيداست نقطه مقابل سنخ تسليم گر قرار دارد دنيا در نظر انان دنيايي است متخاصم كه فقط شايسته ترين و حيله گرترين مردم در ان زنده ميمانند دنيا همانندجنگلي است كه در ان برتري قدرت و در نوه خويي فضيلتهاي غالب اند انگيزه اصلي سنخ پرخاشگر همانند تسليم گر كاهش اضطراب اساسي است شخصيست هاي پرخاشگر بيمي از طرد شدن از سوي ديگران ندارد .به ديگران هيچگونه توجهي ندارند وبسيار خشن و سلطه جويانه رفتار مي كند

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید