دانلود پایان نامه : اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود پایان نامه : اصول طراحی آنتنهای حلقوی

تعداد صفحات: 92

فرمت فایل: word

دسته بندی: - - - - -

قیمت: 5700 تومان

تعداد نمایش: 470 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 مارس 2016

به روز رسانی در: 16 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5700 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : اصول طراحی آنتنهای حلقوی

 

مقدمه

فصل اول

1- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………9

1-1- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. 13

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت …………….. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. 61

فصل دوم

2- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. 65

1-2- دوگانگی ……………………………………………………………………… 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… 71

فصل سوم

3- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. 77

منابع و مأخذ ………………………………………………………………….91

 

اصول و تعاریف آنتنها

مقدمه :

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .

البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .

آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .

مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . “جیمز کلارک ماکسول” (1831 – 1879 ) در سال 1864 در حضور…

 

 

– میدانهای دور دو قطبی مغناطیسی کوتاه

در این قسمت ، میدانهای دور یک دو قطبی مغناطیسی کوتاه محاسبه می شود . سپس با استفاده از رابطۀ معادل بین یک حلقه و دو قطبی مغناطیسی که در قسمت 2-1 تکمیل شد، میدان دور یک حلقۀ دایره ای کوچک را بدست می آوریم .

روش پیدا کردن میدانهای یک دو قطبی مغناطیسی کوتاه معمولاً همان است که برای به دست آوردت میدان دور یک دو قطبی الکتریکی به کار رفت . تنها اختلاف آن است که جریان الکتریکی I با یک جریان غیر واقعی مغناطیس Im و نیز E با H جایگزین میشود . در نتیجه برای دو قطبی مغناطیسی که نظیر شکل 5-1 جهت گرفته باشد ، پتانسیل برداری تأخیر یافتۀ F جریان مغناطیسی عبارت است از :

 

 

 

شکل 5-1 وضعیت یک دو قطبی مغناطیسی کوتاه نسبت به دستگاه محورهای مختصات.

(17-1)         ثانیه2(ولت)           

متر آمپر

پتانسیل برداری F فقط یک مؤلفۀ Fz دارد . با اعمال…

 

– آنتن حلقه ای . حالت کلی .

اکنون حالت کلی یک آنتن حلقه ای با جریان یکنواخت هم فاز مطرح می شود . اندازه حلقه ، نظیر قسمتهای قبلی ، به اندازه کوچکی که در مقایسه با طول موج کوچک باشد محدود نمی شود ، اما می تواند هر اندازه ای فرض شود . روش عمل نتیجه ای است که به وسیلۀ فوستر ارائه شده است .

حلقه ای به شعاع a را در نظر می گیریم که مرکزش بر مبدأ دستگاه محورهای مختصات شکل 7-1 قرار داد . جریان I یکنواخت و در تمامی حلقه هم فاز است . با وجود آنکه این شرط وقتی حلقه کوچک باشد به سهولت به دست می آید ، برای حلقه های بزرگ که در یک نقطه انرژی گرفته باشند حالتی طبیعی نیست .

برای حلقه هایی به محیط 4/ λ یا بزرگ تر ، به منظور نزدیک شدن به جریان یکنواخت و هم فاز ، ممکن است در فواصلی در طول حلقه ، از انواع مختلف تغییر دهندۀ فاز استفاده شود .

با فرض آنکه جریان یکنواخت و هم فاز باشد ، رابطه های میدان دور به کمک پتانسیل برداری جریان الکتریکی به دست می آید . ابتدا پتانسیل…

 

آنتنهای حلقوی مربعی

از لحاظ الکتریکی کوچک بوده و دارای محیطی بسیار کوچکتر از یک طول موج هستند،دیدیم که پرتو و مقاومت تشعشعی یک حلقه کوچ به شکلش حساسیت و بستگی نداشته و صرفاً تابع مساحتش می باشند .

همچنین ، تشعشعات ناشی از یک حلقه کوچک در صفحه اش حداکثر بوده و در امتداد محورش صفر می باشد .

این حقایق مستقیماً از ثابت بوده دامنه و فاز جریان در حلقه نتیجه می شود ، که خود ناشی از کوچک بودن حلقه از لحاظ الکتریکی است . همانطوری که محیط یک آنتن حلقوی به اندازه کسر بزرگی از یک طول موج افزایش می یابد ، دامنه و فاز جریان در امتداد حلقه همانند آنتهای دو قطبی تغییر خواهد کرد .

بنابراین ، عملکرد آنتهای حلقوی دارای محیطی در حدود نیم طول موج با بزرگتر یا اندازه و شکل حلقه تغییر خواهد کرد .

مباحث مربوط به آنتهای حلقوی بزرگ اغلب از طریق تحلیل یک آنتن حلقوی تحت مفروضات دامنه و فاز یکنواخت جریان انجام می گیرد . در هر حال ، همان طوری که تذکر داده ایم ، رفتار جریان…

 

فصل دوم :

 

2- آنتهای حلقوی کوچک

یک حلقه حامل جریان که حداکثر ابعادش کوچکتر از حدوداً یک دهم طول موج لحظه باشد ، موسوم به یک آنتن حلقوی کوچک است . در اینجا نیز کوچک به معنای کوچک از لحاظ الکتریکی یا کوچک در مقایسه با یک موج می باشد .

در این بخش دو روش را برای تحلیل و تعیین خوصا تشعشعی آنتهای حلقوی کوچک به کار می بریم :

اولاً نشان می دهیم که یک حلقه کوچک دوگانه یک دو قطیب ایده آل است . با استفاده از دوگانگی مستور در معادلات ماکسول ، نتایجی را که برای دو قطبی ایده آل به دست آوردیم ، برای تعیین میدانهای یک حلقه کوچک تعمیم می دهیم .

ثانیاً ، میدانهای ناشی از یک حلقه کوچک را مستقیماً به دست آورده و نشان می دهیم که نتایج با میدانهای حاصل از کاربرد اصل دوگانگی یکسان است .

 

 

1-2- دوگانگی :

اغلب یک مسئله آنتن پدید می آید ، بطوری که ساختارش دوگانه آنتنی بوده که حل و جوابش معلوم است اگر ساختار آنتها دوگانه های یکدیگر باشند ، میدانهای ناشی از یک آنتن را می توان از عبارت مربوط به میدانهای آنتن دیگر از طریق جایگزینی پارامترها با توجه به اصل دوگانگی به دست آورد . قبل از تحلیل حلقه کوچک ، کاربرد اصل کلی دوگانگی را برای آنتها بررسی می کنیم .

ساختار دو گانه آنتها شبیه شبکه های دوگانه…

 

فهرست منابع و مأخذ :

 

 

 

کتاب            :        ( آنتنها )      اصول و مبانی

مؤلف           :         جان دی . کراس

ترجمه           :        دکتر زهر امامی

 

 

 

کتاب                               :        ( آنتنها )      ساختار و کاربرد

گردآوری و ترجمه           :        دکتر زهر امامی

 

 

 

کتاب                      :        (تحلیل و طراحی آنتنها ) 

مؤلف                    :         وارن ال . استتزمن

                                      گری آ. تیل

ترجمه و تدوین       :        دکتر همایون عریضی  

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید