دانلود پایان نامه : اسناد هويتي

دانلود پایان نامه : اسناد هويتي

تعداد صفحات: 317

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 8400 تومان

تعداد نمایش: 337 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8400 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : اسناد هويتي

 

چكيده

اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .

اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .

در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.

اين تحقيق مشتمل بر     فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه

و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .

مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال…

 

فهرست مطالب :

فصل اول : كليات و ادبيات موضوع

بخش اول : كليات

اول : مقدمه

دوم : بيان مسئله

سوم : سوالات تحقيق

چهارم : اهميت موضوع

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضيات تحقيق

هشتم : نوع و روش تحقيق

نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق

دهم : پيشينه تحقيق

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

          الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام

چهارم : تعريف سند

          الف ) تعريف لغوي سند

          ب ) تعريف اصطلاحي سند

پنجم : انواع سند

ششم : هويت و تعريف آن

          الف ) تعريف لغوي هويت

          ب ) تعريف اصطلاحي هويت

          ج ) تعريف حقوقي هويت

          د ) هويت در تحقيق حاضر

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

          الف ) در ايران قبل از اسلام

          ب ) در ايران بعد از اسلام

هشتم : تعريف اسناد هويتي

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

دهم : انواع اسناد هويتي

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهينامه رانندگي

          د ) كارت پايان خدمت

          ه ) ملاك شناسايي صنفي

يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي

دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند

سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژي باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاريخچه جعل

          الف ) در حقوق ايران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب

د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب

سوم : تعريف و مفهوم جعل

          الف ) معني لغوي جعل

          ب ) معني اصطلاحي جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

          الف ) ركن قانوني

          ب ) ركن مادي

          ج ) ركن معنوي

          د ) ركن ضرري

                   1 ) ضررهاي مادي و معنوي

                   2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي

ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي

          الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغيير و جابجائي عكس

          ج ) ارائه مدارك هويت غير

          د ) دخل و تصرف در امهار روي سند

          ه ) ساخت و تكثير سند

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه كيفري با جرم

          ب ) مبارزه غير كيفري با جرم

نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي

دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

بخش اول : جرائم عليه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاه برداري

          1 ) تاريخچه كلاه برداري

          2 ) تعريف كلاه برداري

          3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري

          4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول

          الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي

          ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري

          ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت

          د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي

          ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي

          و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص

          ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي

سوم : خيانت در امانت

          1 ) تاريخچه خيانت در امانت

          2 ) تعريف خيانت در امانت

          3 ) اركان جرم خيانت در امانت

          4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت

                   الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي

ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول

چهارم : سرقت

          1 ) تاريخچه سرقت

          2 ) تعريف سرقت

          3 ) اركان جرم سرقت

          4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت

                   الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي

                   ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي

                   ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي

پنجم : صدور چك پرداخت نشدني

          1 ) تاريخچه چك

          2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني

          3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني

بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

اول : جرائم امنيتي    

          الف ) اقدام عليه امنيت كشور

          ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي

          ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني

          د ) اقامت غير مجاز در كشور

دوم : جرائم غير امنيتي

          الف ) فريب در ازدواج

          ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

          جرائم ) فرار از خدمت سربازي

          د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي

          ه ) تغيير هويت مجرمين فراري

فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقيق

سوم : جامعه آماري

چهارم : تعريف عملياتي متغيرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها

          الف ) مصاحبه با صاحب نظران

          ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه

ششم : روايي

هفتم : پايايي

هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها

الف ) آزمون دو جمله اي

ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن

بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسي جامعه آماري

سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي

چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال

پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال

ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي

هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال

هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول

نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول

دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق

يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال

          الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن

          ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال

          الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن

          ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي

          الف ) تحليل آزمون فريدمن

          ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول

          الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن

          ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق

شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي

هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي

نتيجه گيري و پيشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق

          1 ) فرضيه اول

          2 ) فرضيه دوم

          3 ) فرضيه سوم

          4 ) فرضيه چهارم

سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق

چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي

پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول

ب : پيشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي

          1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند

          2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول

          1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

          2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده

 

بخش اول : كليات

اول : مقدمه

            قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .

          جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و … انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش…

 

الف ) اسنادي كه فقط كاركرد هويتي دارند ( شناسنامه )

                    شناسنامه تنها سندي است كه وقايع تلخ و شيرين همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام و تاريخ ولادت فرزندان ، طلاق يا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنيوي در آن ثبت و ضبط مي گردد و مدركي است كه به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئوليت مي پذيرد و موظف مي شود تا در اقصي نقاط جهان از حقوق او دفاع و متقابلاً تكاليفي را بر او محول نمايد و به وسيله آن شهروندانش را برمي شمارد و براي آن ها در زمينه هاي مختلف از جمله بهداشت، آموزش ، مسكن ، شغل ، امنيت و امكانات رفاهي برنامه ريزي و سرمايه گذاري مي نمايد ، سندي معتبر ، ارزشمند و داراي آثار…

 

نهم : شيوه مبارزه با جعل اسناد هويتي

          آنچه تاكنون در رابطه با مبارزه با جرم گفته شد مباحثي بود كه مربوط به تمامي جرائم مي باشد كه جرم جعل سند هويتي و به دنبال آن استفاده از اسناد هويتي مجعول نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي مقابله با اين جرائم همه انواع مبارزه موثر مي باشد و بايستي در امر مقابله با جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول هم مبارزه كيفري داشته و هم از انواع مبارزه غيركيفري استفاده نمود.

          جعل سند طبق مطالعات انجام شده از اجتماع سه عنصر اساسي ، جاعل ، سند آسيب پذير و انگيزه ارتكاب جعل شكل گرفته…

 

شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

 

 

 

 

بخش اول :

روش شناسي تحقيق

اول : مقدمه

            دستيابي به هدف هاي علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني كه با روش شناسي[1] درست صورت پذيرد. دكارت [2] در اثرش تحت عنوان ” گفتار در روش ” روش را راهي مي داند كه به منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود . در عرف دانش نيز روش را مجموعه شيوه ها و تدابيري دانسته اند كه براي شناخت حقيقت و بركناري از لغزش بكار برده مي شود . لذا ويژگي هاي خاصي كه هر روش علمي بايستي داشته باشد ، عبارتند از : انتظام ، عقلاني بودن ، روح علمي ، واقعيت گرايي و شك دستوري[3] .

          يكي از اركان مهم هر فعاليت پژوهشي متدولوژي و روش انجام آن مي باشد ، چنانچه يك تحقيق را به ساختمان مسكوني تشبيه كنيم ، روش شناسي آن ، طرح و نقشه اوليه اي است كه ساختمان بر اساس آن بنا مي گردد و مي توان انتظار داشت كه هر فردي كه اين نقشه و طرح را مورد بررسي قرار دهد ، قادر باشد ساختماني را كه مبتني بر آن ساخته خواهد شد در

[1] Methodology

[2] Dekart

[3] ساروخاني ، باقر ، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، پژوهشگاه علوم انساني سال 1387 ، ص 240…

 

ب ) نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه

          1 ) جعل تمامي اسناد هويتي به نحوي در وقوع جرائم عليه اموال موثر مي‌باشند . ليكن ميزان اهميت آنها در اين خصوص متفاوت بوده و تفاوت قابل توجهي ميان اثر هر كدام از اين اسناد مشاهده مي‌شود .

          2 ) از ميان پنج سند هويتي شناسنايي شده ( شناسنامه ، گذرنامه ، گواهينامه ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت و مدارك شناسايي صنفي ) تنها براي گذرنامه تاثيرگذاري چنداني در وقوع جرائم عليه اموال پيش‌بيني نشده و جعل ساير اسناد هويتي از نظر وقوع اين جرائم حائز اهميت تشخيص داده شده‌اند.

          3 ) هر كدام از اين اسناد كاركردهاي ويژه‌اي داشته و بر اساس آن كاركرد در شكل‌هاي مختلف جرائم عليه اموال نقش دارند كه براي امثال ، جعل پايان خدمت يا معافيت براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي هنگام فروش اموال مسروقه يا هويت جعلي و يا دريافت گذرنامه كاربرد داشته و يا از جعل گواهينامه جهت وصول چك‌هاي تقلبي و سرقتي…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید