دانلود پایان نامه : ابزارهای مدیریت

دانلود پایان نامه : ابزارهای مدیریت

تعداد صفحات: 344

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 9900 تومان

تعداد نمایش: 457 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 مارس 2016

به روز رسانی در: 1 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9900 تومان – خرید

عنوان پایان نامه

ابزارهای مدیریت

نام درس : پروژه

فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کار

فصل 2:الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار

فصل 3:اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي

فصل 4:نقش خودکارآمدي درتوانمندسازي کارکنان

فصل 5:مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

فصل 6:تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني

فصل7:تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني

فصل 8:مديريت منابع انساني در سازمانهاي يادگيرنده

فصل9:انواع پرداختهاي تشويقي

فصل 10:استرس،دلايل و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان

فصل 11: نگرش مديريت در اثر بخشي سازمان

فصل 12: مديريت منابع انساني در عرصه جهاني

فصل 13: چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

فصل 14: سرمايه اجتماعي و جنسيت در محيط کار

فصل 15: نقش مهارتهاي انساني در کسب مزيت رقابتي

فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار

فصل 17: مديريت پاداش
فصل18: منابع انساني در آغاز هزاره سوم

فصل 19: نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني

فصل 20:بررسي ويژگي‌هاي مديران و مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي در ايجاد انگيزه

فصل 21:ويژگي‌هاي مديران به عنوان تصميم گيرندگان از ديدگاه حضرت علي(ع)

فصل 22:عوامل مؤثر بر کارآيي کارکنان و ايجاد انگيزه در آنان از ديدگاه حضرت علي(ع)

فصل 23:امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري کارکنان

 

 

فهرست ريز موضوعات:

فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کار

* اطمينان در کسب وکار چيست؟

*روش شناسي مدل BC

*چرا اطمينان سازماني؟

*معرفي سازمانهايي با بيشترين اعتماد به نفس

فصل 2:الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار

* فرهنگ

*مشتري مداري

* سرمايه گذاري

*عملکرد

*اقتصاد

*ماهيت فعاليت

فصل 3:اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي

*تعاريف بهره‌وري

* انواع بهره‌وري

*روش محاسبه بهره‌وري کل

*تجزيه و تحليل و بهبود بهره‌وري

*اندازه‌گيري بهره‌وري واحدهاي توليدي درشرکت مورد مطالعه

*  روش محاسبه بهره‌وري

فصل 4:نقش خودکارآمدي درتوانمندسازي کارکنان

*مفهوم خودکارآمدي

*اثرات خودکارآمدي بر کارکردهاي روان شناختي

*راهبردهاي ايجاد و تغيير نظام باور خودکارآمدي کارکنان
فصل 5:مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

*وظايف تيم راهبري

فصل 6:تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني

*ابعاد سيستم اطلاعات منابع انساني

*ويژگيهاي سيستم اطلاعات منابع انساني

فصل7:تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني

*اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

*استفاده از اينترنت براي کارمنديابي

*اثرمتداول اينترنت و فناوري اطلاعات

*تغيير شيوه کنترل کارکنان

*تغيير نقش کارکنان

*تغيير در سبک رهبري

فصل 8:مديريت منابع انساني در سازمانهاي يادگيرنده

*جايگاه مديريت منابع انساني در مديريت دانش

*ايجاد سازمان يادگيرنده با بهره‌گيري از مديريت منابع انساني
*جذب دانشگران
*حفظ و نگهداري دانشگران

فصل9:انواع پرداختهاي تشويقي

*انواع طرح پرداخت

*پاداش در مقابل تشويق
*پيوند عملکرد و پرداخت
*پرداخت متغير و تضمين‌نشده
*طرحهاي تشويقي فردي

*مزايا :

*معايب :

*پرداختهاي تشويقي گروهي

*مشارکت در دستاورد
*پرداخت براي کيفيت و خدمت به مشتري
*مزايا و معايب پرداختهاي گروهي
*تمرکز بر اهداف بازرگاني استراتژيک

*ايجاد و توسعه يک چارچوب جامع جبران خدمت

*حتمي کردن تقويت رفتار مطلوب
*تامين مالي

*تناسب با فرهنگ سازمان

فصل 10:استرس،دلايل و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان

*استرس شغلي، دلايل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها

*استرس چيست؟
*استرس شغلي  چيست؟
*دلايل استرس کاري
*راههاي مقابله بااسترس

فصل 11: نگرش مديريت در اثر بخشي سازمان

*مدير واقعي کيست؟ شما- کارمند-مشتري

*تاثير نوع شخصيت مديران بر اثر بخشي همکاري بين گروهها:

*توسعه مديريت يادگيري در سازمان:

فصل 12: مديريت منابع انساني در عرصه جهاني

*توسعه مديريت يادگيري در سازمان:

*تاثير نوع شخصيت مديران بر اثر بخشي همکاري بين گروهها:
*نيروي فکري کارکنان را آزاد کنيد:
فصل 13: چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

*عوامل موثر بر مديريت منابع انساني

*مدلهاي مديريت منابع انساني
*سطوح مشارکت

*مديريت کارکنان مقيم

فصل 14: سرمايه اجتماعي و جنسيت در محيط کار

*ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد دانش مدار

*نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار
*فرصتهاي پيش روي مديريت منابع انساني در اقتصاد دانش مدار

*نقشها و چالشهاي جديد مديريت منابع انساني

*تسهيــل کننــده دانـش

*برقرار کننده رابطه

*متخصص درکسب آرايش وآمادگي سريع

فصل 15: نقش مهارتهاي انساني در کسب مزيت رقابتي

*سرمايه اجتماعي

*سرمايه اجتماعي در محيط کار
*سرمايه انساني در برابر سرمايه اجتماعي
*شبکه ها
*مشروعيت

*باور عامه از جنسيت و شبکه ها

فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار

*ديدگاه منبع محور به مزيت رقابتي

چارچوب VRIO*
*پرسش از کميابي
*پرسش از تقليد پذيري

*پرسش از حمايت و استفاده سازمان
*الزامهاي مزيت رقابتي
*مزيت رقابتي پايدار حاصل فعاليت گروههاست

فصل 17: مديريت پاداش

*مفهوم شناسي و اهميت پاداش

*انواع پاداش

*سيستم هاي پاداش

*مديريت پاداش

*طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش

*معيارهاي پاداش

فصل18: منابع انساني در آغاز هزاره سوم

*انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها

*نکاتي در برخورد با افراد دشوار
فصل 19: نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني

*چارچوب کلي در توسعه منابع انساني

*همگرايي
فصل 20:بررسي ويژگي‌هاي مديران و مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي در ايجاد انگيزه

*مفهوم فنآوري اطلاعات

*مفهوم توسعه منابع انساني

*تقويت مهارت ادراکي

*تقويت مهارت تصميم گيري
*شکل گيري تفکر استانداردگرا

*تقويت خودنظارتي

 

فصل 21:ويژگي‌هاي مديران به عنوان تصميم گيرندگان از ديدگاه حضرت علي(ع)

*کليد واژه‌ها: مدير، تصميم گيرندگان، کارآيي، انگيزه، کارکنان

*ويژگي‌هاي مديران

فصل 22:عوامل مؤثر بر کارآيي کارکنان و ايجاد انگيزه در آنان از ديدگاه حضرت علي(ع)

* شناسايي وضع و شرايط موجود

* ارائه راه‌حل‌هاي مختلف

* ارزيابي راه‌حل‌ها و گزينش بهترين‌ها

* اجرا و پيگيري

* مجازات فرد خاطي و خيانتکار

* اگر تصميم غلطي گرفته بود بايد از مردم عذر خواهي کند.

فصل 23:امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري کارکنان

* همنشيني با افراد سازمان

* مشورت

* تشويق و تنبيه

* پاسخگويي به کارکنان و کنترل عملکرد آنان

*رفق و مدارا نسبت به زير دستان همراه با قاطعيت

* تواضع و عدم اجتناب از زيردستان

* رعايت عدالت

* رسيدگي به مشکلات مالي و اقتصادي زيردستان

* به کار گماري افراد براساس لياقت و شايستگي

 

فصل 1

اطمينان سازماني در کسب و کار

چکيده:

حقيقت جامعه امروزي اين است که اگر انسانها، احساس بهتري نسبت به کاري داشته باشند، موفقيتشان در آن کار بيشتر خواهد بود. سازمانها نيز از اين موضوع مستثني نيستند. زيرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، براي ادامه کار انرژي بيشتري مي‌‌‌گيرند و احتمال موفقيتشـــــان بيشتر مي شود. «گارتنر»، اطمينان سازماني(BUSINESS CONFIDENCE)  را اينگونه تعريف کرده است: «يک مفهوم و فلسفه سازماني که ازطريق ترکيب و تعامل عواملي چون عملکرد سازمان و موقعيت رقابتي، فرهنگ سازماني، تمايلات و مقاومتها در مقابل تغيير و توان سرمايه گذاري سازماني، ايجاد مي‌شود».

سوال اساسي اين است که عوامل ايجاد و افزايش اعتماد به نفس در سازمانها چيست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزايش دهند؟ و بالاخره از چه طريقي مي توانند، موفقيت خودشان را تضمين کنند؟ زيرا اطمينان سازماني، لزوما” ضامن موفقيت نيست، زيرا عوامل محيطي سازمان از جمله تهديدات محيطي يا فراهم نيامدن فرصتهاي محيطي مي توانند مانع اين موفقيت شوند.

در تحقيقي که از ارديبهشت سال 1382 تا اسفند سال 1383 به طول انجاميد، با 971 سازمان بزرگ و موفق از 8 کشور اروپايي (بلژيک، فرانسه، آلمان، ايرلند، هلند، اسپانيا، سوئد و انگلستان) در زمينه هاي مختلف ازجمله، ارزيابي و تحليل عملکرد، فرهنگ سازماني، مشتري مداري ، مديريت استراتژيک، برنامه ريزي استراتژي، سرمايه گذاري و…، مکاتبه شد و مصاحبه به عمل آمد که نتايج آن را در قالب موضوعات زير مي توانيد مطالعه کنيد. سازمانهاي مورد تحقيق در زمينه هاي توليدي، مالي، صادرات و واردات، خدمات و حتي کسب وکار الکترونيک فعاليت داشتند. نتايج تحقيق در قالب طراحي شاخص سنجش اطمينان و اعتماد به نفس کسب و کار سازماني به شکل مقايسه اي با توصيف مزايا و معايب ممکن در شرايط مختلف ارائه و درانتها، اثرات و راهکارهاي پيشنهادي براي سازمانهاي ايراني نيز توصيف مي شود.

لازم به توضيح است که در پاره‌اي از جملات اين مقاله، دو واژه «اطمينان سازماني» و «اعتماد به نفس در کسب و کار» معادل گرفته شده است.

مقدمه

اين يک حقيقت است که هرچه انسان در رابطه با چيزي، احساس بهتري داشته باشد، احتمال موفقيتش در آن بيشتر است. سازمانها هم از اين قاعده مستثني نيستند. هرچه در باره خودشان، احساس خوبي داشته باشند، انرژي بيشتري گرفته و احتمالا” موفقيتشان نسبت به شرکتهاي ديگر بيشتر خواهد بود. اما چه چيزي باعث ايجاد احساس اطمينان سازماني مي شود و سازمانها چه کنند که اعتماد به نفس بيشتري کسب کنند؟ اطمينان در کسب وکار براي سازمانهايي که توانايي بالقوه براي ارتقاي سطح عملکرد و کسب مزيت رقابتي در مقابل شرکتهاي ديگر دارند، بسيار مهم است.

اطمينان در کسب وکار چيست؟

گارتنر، اعتماد به نفس در کسب وکار را اينگونه تعريف کرده است: «يک مفهوم و فلسفه سازماني که ازطريق ترکيب و تعامل عواملي چون عملکرد سازمان و موقعيت رقابتي، فرهنگ سازماني، تمايلات و مقاومتها در مقابل تغيير و توان سرمايه‌گذاري سازماني، ايجاد مي شود». تحقيق يادشده و نتايج آن که ارائه شاخص اعتماد به نفس (BCI) در کسب وکار است، از دريافت و تجزيه و تحليل اطلاعاتي حاصل شده که در طول زمان تحقيق بسختي دريافت شده است وبراي تصميم سازي و تصميم گيري مديران عالي و سازمانهاي امروزي در آينده بسيار مفيد است.

اطمينان سازماني در کسب وکار لزوما” منجر به موفقيت نمي شود. ممکن است عوامل بيروني مانع از موفقيت شوند و يا اساسا”، حس اعتماد به نفس اشتباه باشد. بديهي است که موفقيت يک موضوع نسبي است و بستگي به اهداف سازمان در زمان خاص دارد. ارزيابي عملکرد بر مبناي اهداف سازمان، بخش کليدي مدل اعتماد به نفس در کسب وکار است که در نمودار 1، ملاحظه مي کنيد. در اين مدل، گارتنر، پنج ناحيه کليدي که بر سطوح اعتماد به نفس سازمان تاثير گذار هستند را معين کرده است. اين پنج ناحيه شامل عملکرد، مشتري مداري، فرهنگ، سرمايه گذاري و اقتصاد هستند. سازماني که واقعا” اعتماد به نفس داشته باشد، سازماني است که قادر به حداکثر کردن تواناييهاي خود است و برتمامي اين پنج ناحيه، کنترل ومديريت مؤثر ومستقيم داردوبين آنها تعادل ايجاد مي کند.

روش شناسي مدل BC

اطلاعات به دست آمــــده از تحقيق يادشده با آمار و اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان در آن کشور و حتي آن صنعت خاص مقايسه شده تا بتوان شاخص اعتماد به نفس هر سازمان را طراحي و تعريف کرد. شاخص اعتماد به نفس کسب وکار، وسيله اي را جهت ارزيابي تک تک سازمانها با استفاده از مجموعه مشترکي از پارامترها فراهم مي آورد و امکان مقايسه سازمانها را با يکديگر با شرايط ثابت ايجاد مي کند. در نتيجه سازمان مي تواند، زمينه هايي را که باعث پيشرفت عملکردشان مي شوند را بشناسند.

چرا اطمينان سازماني؟

مزايايي که استخدام و کار کردن در سازمانهاي با اعتماد به نفس بالا به وجود مي آورد، اطمينان از حمايت مستمر و پايدار سازمان از کارکنان، سرمايــــه گذاري مطمئن ومؤثر در کسب و کارهاي فعلي و جديد و همچنين ايجاد فرايندهاي نوين ارتباطي با مشتريان است. چنين سازماني، توان بالقـــوه اي براي عملکرد عالي وکسب مزيت رقابتي در مقابل رقبا (که اعتماد به نفس کمتري دارند) دارد که دستاورد آن را مي توان به شکلهاي مختلف، مشاهده کرد. ترازهاي سود و زيان مالي، افزايش بهره‌وري کارکنان، کاهش نيروهاي غير کارآمد و افزايش نيروهاي کيفي، رضايت مشتريان و وفاداري آنها و … نمونــــه هايي از اين دستاوردها هستند که البته همه اينها را نمي توان در قالب آمار و اطلاعات کمي بيان کرد. نکته کليدي در طراحي مدل BC و تعريف و بکارگيري شاخص BC، ايجاد تعادل در تمامي فاکتورهاي مورد ارزيابي است. تحقيق انجام شده نشان مي دهد که سازمانهاي تک بعدي که به ساير فاکتورهاي محيطي وسازماني توجهي نکرده اند، کمتر توانسته اند به اهداف تعيين شده در کسب وکار خود نائل آيند.

معرفي سازمانهايي با بيشترين اعتماد به نفس

ارقام حاصل از سنجش شاخص اعتماد به نفس در 20 شرکت اول از شرکتهاي مورد تحقيق، اعداد 67 تا 76 از صد (بيشترين مقدار شاخص 100 است) را نشان مي دهد. در ارزيابي شرکتها، دو نکته عجيب و جالب به چشم مي خورد. نخست آنکه اولين شرکت مربوط به بخش مهندسي در انگلستان است که در طول سالهاي اخير تحت فشار شديد بازار بوده است که اين امر موجب شد که با اعتماد به نفس بالا و همت فزاينده، خود را حفظ کند. نکته دوم اينکه شرکتهاي فعال در امر خدمات و پيمايش اطلاعات و توليد فناوري بخصوص فناوري اطلاعات، جزو شرکتهاي با شاخص بالا هستند که اين موضوع هم به دليل آن است که اين سازمانها خود توليد کننده فناوري و دانش اوليه بودند که به عنوان بزرگترين مزيت آنها به شمار مي رود. لازم به ذکر است که توزيع مقدار BC در بسياري از شرکتهايي که تحت پوشش قرار دارند بين 60 – 51 است و تنها 1درصد جمع نمره بالاي70 را کسب کرده اند. مسئله جالب توجه ديگر دراين تحقيق، ميزان پراکندگي منطقه اي و جغرافيايي 100 شرکت برتر در کسب امتياز بالا درشاخص BC است. کشور انگلستان با بيشترين و کشورهاي آلمان، هلند و سوئد با کمترين ميزان توزيع، در 100 شرکت برتر هستند.

از 100 شرکت برتر، 16 شرکت فعاليت حمل ونقل کالا داشته، 18 شرکت توليدي بوده اند، 12 شرکت به خدمات مالي اشتغال داشته اند و کليه 54 شرکت بعدي، درقالب خدمات و سرمايه گذاري بر روي IT، رايانه، ارتباط الکترونيک و خرده فروشي، فعاليت داشته اند.

براي بدست آوردن مقدار کلي شاخص BC، مقادير پنج محور فعاليت در تحقيق (فرهنگ، مشتري مداري، سرمايه گذاري، عملکرد و اقتصاد)، تلفيق شدند، به طوري که بتوان به يک تعادل در عناصر اصلي رسيد تا از اين طريق بتوان به راهکارهايي جهت بيشينه نمودن ميزان هرکدام از عناصر دست يافت.

براي تعيين و مقايسه شرکتها بر اساس نمره کسب شده در BC، شرکتهايي که بيشترين مقادير و کمترين مقادير را کسب کرده اند، مشخص و حد بالا و پايين مقدار BC مشخص شد. نمودار2، ازطريق نمودار راداري، حد بالا و پايين را در 5 محور اصلي فعاليت نشان مي دهد.

توجه به اين نکته حائز اهميت است که در شرکتهايي که محور فعاليت آنها اقتصاد است، مقادير بدست آمده نمي تواند کاملا” تحت کنترل شرکت باشد و درضمن از يک شرکت به شرکت ديگر در يک کشور نيز نمي تواند زياد متغير باشد، زيرا کليه شرکتهاي يک کشور با يک زيربناي اقتصادي درحال فعاليت هستند. بنابراين درصورتي که يک شرکت با فعاليت اقتصادي، نمره بالايي در BC بدست بياورد و مثلا شرکتهاي ديگر با فعاليت اقتصادي در همان کشور، نمره پاييني آورده باشند، متاثر از وضعيت و سياستهاي اقتصادي کشور نيست و مرتبط با خود شرکت است.

فصل 2

الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید