دانلود پايان نامه : بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران – براي دريافت درجه کارشناسي ارشد علوم جزائي و جرم شناسي

دانلود پايان نامه : بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران  – براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  علوم جزائي و جرم شناسي

تعداد صفحات: 354

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 9900 تومان

تعداد نمایش: 480 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9900 تومان – خرید

دانلود پايان نامه : بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران  – براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  علوم جزائي و جرم شناسي

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه

بخش نخست: کليات

فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي

گفتار اول: تعريف جزاي نقدي

گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي

گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي

فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي

گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي

گفتار دوم: معايب جزاي نقدي

گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي

الف- کاربدل از جزاي نقدي

ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي

فصل سوم: اقسام جزاي نقدي

گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي

الف- جزاي نقدي ثابت

ب- جزاي نقدي ثابت

گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)

تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي

گفتار اول: هدف کيفري

گفتار دوم: هدف مالي

گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي

گفتار چهارم: اصل قانوني بودن

گفتار پنجم: اصل شخصي بودن

الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقي

گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي

فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي

گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه

گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم

گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه

گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي

گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني

گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي

بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي

فصل اول:تشديد جزاي نقدي

گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقي مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي

الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي

ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي

گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي

الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304

ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1352

ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي

د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي

فصل سوم: تعليق جزاي نقدي

فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي

بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجراي جزاي نقدي

گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن

الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي

ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي

1-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار

2-فرار محکوم عليه

3-تقسيط جزاي نقدي

4-اجتماع حبس با جزاي نقدي

گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي

گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي

الف- طريقه وصول از ددگاه مدني

ب- وصول به صورت تضامني

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسيط جراي نقدي

1- جواز و عدم جواز تقسيط

2- مرجع اعطاي تقسيط

3- شرايط تقسيط

4- عدول از تقسيط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن

الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي

  • ماهيت بازداشت
  • مدت بازداشت
  • تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي

ب- شيوه هاي معافيت

1- معافيت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غيرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم عليه

گفتار سوم: فوت محکوم عليه

گفتار چهارم: عفو

نتايج و پيشنهادات

 

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي…

 

گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي

در تعريف جزاي نقدي که مجرم ملزم است مبلغ مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد، الزم به پرداخت مبلغي وجه به صندوق دولت، ممکن است اين توهم را بوجود آورد که محکوم عليه همانند يک مديون، بايد به هر نحوي از انحاء نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در حکم به صندوق دولت اقدام نمايد و چنين امري از ديد محکوم، به صورت پرداخت يک دين جلوه مي کند؛ بطوري که احساس محکوم نسبت به پرداخت جزاي نقدي بي شباهت با احساس ديني را که در مقابل يک طلبکار دارد، نيست. لذا از آنجائي که نتيجه پرداخت منتفع شدن دولت و…

 

گفتار اول: جزاي نقدي ثابت و نسبي

مبناي تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي ماده 13 قانون مجازات عمومي سال 1352 است. هر چند از مدتها قبل و پيش از اين تقسيم بندي، به صورت مصداقهاي فراوان در قوانين در آن برخورد مي کرديم، لب آنکه ذکري از اين نامگذاري در قوانين بشود.

اين تقسيم بندي يا نامگذاري حسب قانون مذکور يک تقسيم بندي صرف به لحاظ سهولت در شناخت و يادگيري و يا تفکيک آنها از هم نبوده است. بلکه علاوه بر اين متضمن آثاري بوده و آن اينکه، در جزاي نقدي نسبي، کيفيات مخففه و مشدده اعمال نمي گرديد. در حالي که در جزاي نقدي ثابت اين کيفيات قابل اعمال بود.[1]

با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و مجازات اسلامي 1370، گر چه اين تقسيم بندي ديده نمي شود و اعمال و يا عدم اعمال کيفيات مخففه و يا مشدده در جزاي نقدي ثابت و يا نسبي به سکوت برگزار گرديده يا بهتر بگوئيم ثمره اين تقسيم بندي

[1] – تبصره ماده 46 قانون مجازات عمومي 1352…

 

« بخش دوم»

عوامل موثر در تعيين

جزاي نقدي


فصل اول: تشديد جزاي نقدي

هنگامي که جزاي نقدي کيفر عمل ارتمابي است، عللي همچون تعدد و تکرار جرم از عوامل تشيد کننده جزاي نقدي به حساب مي آيند و بدين وسيله مجازات مرتکب تشديد مي گردد. بررسي اين علل در جزاي نقدي موقعيت و جايگاه آنرا از اين حيث روشن مي سازد.

گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي

گفته مي شود هرگاه شخص واحد مرتکب جرائم مختلف گردد و بخاطر جرم و يا جرائم قبلي محکوميت قطعي نيافته باشد، تعدد جرم مصداق پيدا کرده است.

به تناسب و تعادل رساندن مجازات اعمالي با درجه تباهي و خطرناکي مجرم باعث ملحوظ نظر داشتن تعدد جرم مي شود. از اينجاست که تعدد جرم به صورت موجبي براي تشديد مجازات طرح مي گردد. فردي کردن کيفر نيز ايجاب مي نمايد با شخصي که مرتکب چند جرم گرديده به شدت بيشتري برخورد شود. بدين منظور براي متناسب…

 

ب: بعد از قانون مجازات عمومي 1352

معيب گفته در خصوص تبديل حبس به جزاي نقدي باعث شد که تجديد نظر در نحوه نگرش اين تبديل به وجود آيد. حسب لازم الاجراء شدن قانون مجازات عمومي 1352، حبس تکديري مطلقاً و حبس تأديبي تا دو ماه به طور کلي از طبقه بندي مجازاتها حذف گرديد. بنابراين لازم بود در آن جائي که قوانين چنين مجازاتهائي را کيفر فعل يا ترک فعل مقرر کرده بودند، براي آنها چاره اي انديشيده شود. بدين لحاظ با وضع قاعده کلي حبسهاي تا 61 روز تبديل به جزاي نقدي گرديدند. ماده 11 قانون مذکور مقرر مي داشت: « در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس، حکم به…

 

مرجع اعطاي تقسيط

معتقدين به تقسيط جزاي نقدي پس از اعتقاد به اينکه تقسيط جزاي نقدي در حقوق ما پذيرفته شده است، راجع به مرجع اعطاي تقسيط سه نظر را عنوان کرده اند:[1]

يکم- اعطاي قرلر تقسيط توسط دادگاه صادر کننده حکم

دوم- اعطاي تقسيط از سوي اجراي احکام

سوم- اعطاي قرار تقسيط توسط دادگاخ با پيشنهاد اجراي احکام

طرفداران نظريه نخست به مواد قوانيني اشاره مي کنند که در آن به مناسبت هائي دادگاه عهده دار تقسيط ديت، ديه، موضوع تعهد و يا زيان ناشب از جرم مي باشند. مواد مورد استناد به شرح ذيل است:

الف- ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 که مقرر مي دارد: « اشخاصي که دارائي نداشته و يا دارائي آنها کافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتواند

[1] – احمد مظفري، همان منبع، ص 8…

 

الف- منابع فارسي

1- آخوندي، محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369

2-آزمايش، علي، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 72- 1371

3-آزمايش، علي، «بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 13، سال 1352

4- آشوب، …، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقي، شماره 23، شماره 23، سال 1371

5- آشوري، محمد، آئين دادرسي کيفري، جلد اول، چاپ دوم، سمت، 1376

6- آشوري، محمد، «نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوي کيفري» مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 34، سال 1374

7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1375

8- ابوالفتحي، الوالفتح، تعليق اجراي مجازلت در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، علميه، بدون سال انتشار

9-احمد ادريس، عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372

10-اردبيلي، محمدعلي، « جايگزينهاي زندانهاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران»، مجله تححقيقات حقوقي، شماره 12 -11، سال 1372- 1371

11- اشملک، رابرت و پيکا، ژرژ، «کيفرشناسي و علم اراده زندانها». ترجمه عزيز طوسي، مهنامه قضائي، شماره 114، سال 1354

12- اعظم صادقي، جواد، اصل شخصي بودن مجازاتها، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 1373

13-بولک، برنار، کيفرشناسي، ترجمه حسين نجفي ابرند آبادي، مجمع علمي و فرهنگي مجد، سال 1372

14- باهري، محمد، جزوه درسي حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 40- 1339

15- پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373

16- پيناتل، ژان، « کيفرهاي جانشين و جرم شناسي»، ترجمه علي حسين نجفي، فصل نامه حق، دفتر ششم

17- تقي خاني، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ايران، رساله دکتريف دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1351

18- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، 1372

19- دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران، 1348

20-سميعي، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران، 1332

21- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ چعهارم، ويستار، 1373

22- شهابي، محمود، تقريرات اصول، دانشگاه تهران، 1335

23- شهابي، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

24- صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، دانشگاه ملي ايران، 1352

25- صلاحي، جاويد، کيفرشناسي، آرش، 1352

26- طاهري، ناصر، «قانون مجازات اسلامي در بوته آزمايش ديگر»، مجله کانون وکلاي دادگستري، دوره جديد شماره 7- 6، سال 72- 1371

27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوي کيفري و حکم کيفري» مجموعه حقوقي، شماره 14، سال 1320

28- علي آبادي، عبدالحسبين، حقوق جنائي، جلد دوم، فردوسي، 1368

29- علي آبادي، عبدالحسين، موازين قضائي، جلد دوم، حسينيه ارشاد، 1363

30- عميد، حسن، فرهنگ فارسي، جلد دوم، اميرکبير، 1367

31- فرسيو، . . .، اجراي مجازات مهنامه قضائي، شماره 27، سال 1347

32- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري، مسووليت مدني)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374

33- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني(ضامن قهري، مسؤوليت مدني)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374.

34-کاتوزيان، ناصر،« ماهيت و قلمرو ديه-زيان ناشي از جرم»، مجله کانون وکلاي دادگستري شماره7-6 سال72-1371.

35-کشاورز صدر، سيد محمد علي، آئين و رويه دادرسي کيفري با قوانين ديوان کيفر، ابن سينا، 1348.

36-گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياء الدين نقابت، جلد دوم، ابن سينا، 1344.

37-متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضائي، از سال 1311 تا 1330، قسمت کيفري، 1330.

38-محسني، مرتضي و کلانتريان، مرتضي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري، در زمينه مسائل کيفري.

39-مدني، سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372.

40-مروستي، يحيي،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 3، سال 7،1345.

41-مظفري، احمد،«تقسيط جزاي نقدي»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376.

42-معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، امير کبير 1365.

43-ملک اسمعيلي، عزيزا…، حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، 2535.

44-مهدوي، ابراهيم،«توقيف متضامنين براي عدم پرداخت جريمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دي1342.

45-ناصرزاده، هوشنگ، آئين دادرسي کيفري،(بازداشت و حبس در حقوق ايران)، يلدا،1373.

46-نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کانون وکلاي دادگستري، 1375.

47-وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، جلد چهارم، داد، 1374.

48-هدايتي، محمد علي، آئين دادرسي کيفري، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342.

49- هومن، احمد، زندان و زندانيها يا رژيم پني تانسير، دانشگاه تهران، 1349.

50-يشک، هنريش،« حقوق جزاي آلمان در بوته آزمايش»، ترجمه محمد آشوري، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368.

ب- منابع خارجي

1- افندي، يسف محمد، شرح قانون العقوبات، مطبعه الصادق في مصر القاهره، بدون سال انتشار

2- خضر، عبدالرحمن، قانون اصول المحاکمات الجزائيه البغدادي، 1940

3-عاليه، سمير، قانون الهقوبات القسم العام، المسوليه و الجزاء، الموسسه الجامعه لدراسات و االنشر و التوزيع، بيروت 1994

4- عوده، عبدالقادر، التشريح الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الاول، الطبفه الثانيه، مکتبه دارالعربه، مصر، قاهره، 1959

 

5- Nigel,Walker,Crime and punishment in Britain,Edinburgh University press,1973

 

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید