دانلود مقاله : مدیریت ایمنی سیستم ها

دانلود مقاله : مدیریت ایمنی سیستم ها

تعداد صفحات: 150

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 5600 تومان

تعداد نمایش: 538 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 مارس 2016

به روز رسانی در: 1 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5600 تومان – خرید

دانلود مقاله : مدیریت ایمنی سیستم ها

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

 

فهرست

 • تعاریف
 • در باب راهبردها
 • مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

      فرهنگ ایمنی

      تعهد به فرهنگ ایمنی

      حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

      هدف فرهنگ ایمنی

      تعهد و تدبیر (خط مشی)

3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

      کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

      کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

      کمیته ایمنی در برابر تشعشع

      کمیته زیست ایمنی

      گزده واکنش سریع

      کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

      نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

         مفهوم

         شرح محقه استاندارد استرالیا

      موقعیت کنونی CSU

      شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

      مدیریت بحران

7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

      مراجعت زود هنگام به کار

      مدیرت غرامت به کارگران

      خط مشی

      مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

      Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

      مدیریت و صنعت

      وظایف مناسب

      کشمکش مطالبات

      حق بیمه و توزیع آن

8-3- مدیریت کمکهای اولیه

      (تدارک) تامین کمکهای اولیه

      مدیریت کمکهای اولیه

      گزارش حادثه

      گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام

         وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

   کارمند غیر اجرایی

      کارمند ناظر

      مدیران

      کارمند اجرایی

      معانیات پزشکی پیش از استخدام

      بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

10-3- مدیریت ریسک (خطر)

         مدیریت ریسک OHS

         استانداردها

         اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

         سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

         زمینه ریسک

         شناسایی ریسک

         تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

         اصول

         مدیریت عملکرد

         احکام و قراردادها

         شاخص های عملکرد

         شاخص های عملکرد منفی

         گزارشات جراحت و بیماری

         هزینه های غرامت وبه کارگران

         شاخص های عملکرد مثبت

         شاخص های عملکرد مدیریت

         شاخص های عملیاتی عملکرد

13-3- بایگانی کردن

         اصول

اسناد تحت نظارت

         اطلاعات نسد

         بررسی سند

         شماره گزاری نسخه

         تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

         اصلاحات

         اصلاحات در خط مشی

         اصلاحات اجرایی

14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

         درون سازمانی

         بیرون سازمانی

         گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

         1-4- مقدمه

         2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

         3-4- مسئولیت

         4-4- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

            وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

            بیانیه مشاوره OHS

              هدف ازبیانیه مشاوره OHS

              مشورت با کارکنان

                 کمیته OHS محوطه دانشگاه

                 بیانیه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه های OHS

6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

7-4- مسئولیت و پاسخگویی

8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه ای عملکرد

10-4- استخدام

11-4- مدیریت ریسک

12-4- فرایندهای استاندارد عامل

13-4- پیمانکاران

14-4- کار در خارج از ساختمان

            صورت کلی

            کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی

16-4- مدیریت حادثه

17-4- مدیریت پس از حادثه

18-4- مدیریت آسیب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن

            گزارشات بخش ها

                    گزارشات حادثه برای کارکنان

                    گزارشات حادثه برای دانشجویان

            گزارش اجباری حوادث

            بازرسی های محل

            طرح های فعالیت OHS

21-4- سیکل پیشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعیین نیازها

3-5- طراحی وتعیین استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

6-5- بررسی و اصلاح

7-5- عملکرد منسجم

6- لیست نمودارها

7- فهرست بازبینی

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدردانی

 

 

تعاریف

ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.

محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.

خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر

کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.

حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.

سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در 14 ژوئن 2004 رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی  OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.

معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.

اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.

سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.

محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.

.

.

 

تاریخچه ی سند و مدارک کنترل نسخه

گر چه که کنترل مکانیزمی را برای شناخت محلی که سندتان بر عهده آن محل است فراهم می آورد اما توصیف آنچه که در هر اصلاح جزئی و کلی دخالت داد کافی نیست. انجام این کار نیاز به استفاده از مدارک کنترل نسخه دارد که برای هر شماره نسخه، تاریخ چاپ هر نسخه، فرد مسئول اصلاحات و جزئیات انجام اصلاحات را نشان می دهد. با افزودن اطلاعات مورد نیاز دیگر، همانطور که تحت عنوان اطلاعات سند در بالا مورد بحث قرار گرفت ما تمام اطلاعات مورد نیاز را تنها بر روی یک فرم تهیه می کنیم که نگهداری و پیدا کردن مدارک را آسانتر می کند.

 

اصلاحات

اصلاحات درسیاست (خط مشی)

ایجاد تغییرات درسیاست تنها با تهیه تاییدیه مکتوب و ممهور از مامور یا فرد تایید کننده اصلی عملی می گردد. این تاییدیه ها و مدارک هر سند باید نگهداری شوند. ایجاد تغییرات در سیاست به منظور شماره گذاری نسخه اصلاحات کلی در نظر گرفته می شود و باید عدد سمت چپ نقطه را افزایش دهد و عدد سمت راست نقطه صفر گردد برای مثال نسخه 4/2 تبدیل به نسخه 0/3 می شود

 

اصلاحات اجرایی

اصلاحات اجرایی که در نتیجه تغییر نام بخش ها، تغییر شماره تلفن ها یا تغییرات در اصلاحات و ساختار جملات به شرطی که معنی جمله تغییر نکند می باشد اصلاحات اجرایی محسوب می گردند. این اصلاحات را مدیر اجرایی، بخش منابع انسانی یا نماینده آن حوزه که آن سند خاص را مدیریت می کند اجرای می کنند. اصلاحات اجرایی به عنوان اصلاحات جزئی محسوب می گردند و عدد سمت راست نقطه را افزایش می دهند

برای مثال نسخه 5/1 تبدیل به نسخه ی 6/1 می شود.

گزارش درون و بیرون سازمانی

درون سازمانی

همانطور که فرهنگ ایمنی در داخل دانشگاه گسترش می یابد. گزارش OHS در داخل CSU نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گزارش سالیان درون سازمانی در مورد عملکرد OHS در داخل دانشگاه وجود دارد همچنین گزارشی در مورد OHS وجود دارد که به رهنمودهای وزارت دارایی می پردازد و بخشی از گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.

در داخل دانشگاه، هدف فراهم نمودن انواع گزارشات زیر برای مدیریت ارشد می باشد.

 • گزارشات در مورد شناسایی خطر و اصلاحات
 • گزارشات در مورد طرح های عمل واحد
 • گزارشات در مورد بازرسی های محل کار در واحد
 • گزارشات در مورد سوانح وری داده برای کارکنان و دانشجویان
 • گزارشات در مورد مدیریت آسیب دیدگی و غرامت کارگران در دانشگاه
 • گزارشات در مورد بازرسی های دانشگاه
 • گزارشات در مورد پیگرد قانونی Work Cover دانشگاه
 • گزارشات در مورد ایمنی در برابر تشعشع در دانشگاه
 • گزارشات در مورد زیست ایمنی در دانشگاه
 • گزارشات در مورد آمادگی در مواقع اضطراری

برون سازمانی

در حال حاضر نمونه های اندکی وجود دارند که گزارشات برون سازمانی را ملزم می کند این گزارشات شامل گزارش سوانح به دلیل غرامت کارگران و گزارش حوادث جدی به work cover و مولفه OHS در گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.

گزارش الزامی حوادث به NSW    work cover

قانون 2001 OHS شخص مسئول محل کار را ملزم می کند که حداکثر تا 7 روز پس از وقوع حادثه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی مراتب را به work cover گزارش دهد. به منظور اینکه CSU این شرایط را برآورده نماید و واکنشها را از تمام واحدهای دانشگاه با هم هماهنگ نماید، تمام سوانحی که در آن کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان آسیب دیده اند و دارای معیارهای موجود در لیست زیر می باشند باید از طریق اداره منابع انسانی که به واحدتان خدمات ارائه می دهد به کارمند مدیریت غرامت کارگران و آسیب دیدگی گزارش شود. در ظرف 24 ساعت باید به این توصیه عمل کرد. در اینجا ذکر می کنیم که گزارش غرامت کارگران به بیمه گر وگزارش به work cover دارای محدودیت زمانی نیز می باشد. محدودیت زمانی برای مطلع نمودن بیمه گر تا 48 ساعت پس از وقوع آسیب دیدگی قابل جبران می باشد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک مصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد .

پاسخ دهید