دانلود مقاله : تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

دانلود مقاله : تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

تعداد صفحات: 240

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 5950 تومان

تعداد نمایش: 445 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 آوریل 2016

به روز رسانی در: 23 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5950 تومان – خرید

دانلود مقاله : تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

 

مقدمه:

تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.

انسان به ميزان ادراک نياز به کار و خطراتي که قدرت کار يا ادامه آن را تهديد ميکند دچار ترس از آينده و نگراني براي سرنوشت خود ميشود. احساس ترس انسان از آينده و نگراني براي سرنوشت به طور دائم عامل انگيزش وي جهت دستيابي به وسايلي بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتايج آن از قبيل فقر (تيره روزي) و نيازمندي حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان هاي مختلف، با وسايل گوناگوني با اين خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه اي وسايل موسوم به وسايل سنتي متوسل شده است مثل پس انداز، تعاوني اجتماعي و بيمه خاص با وجود اين، تحولات اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني به ويژه پس از انقلاب صنعتي و عواملي که باعث رشد فرديت و گستتن پيوند هاي تعاون اجتماعي شده است ناکارآمدي اين وسايل و ناتواني آنها را از همگام شدن با اين تحولات در رويارويي با خطرات جديد انقلاب صنعتي، اثبات کرده است. از بطن اين…

 

 

ايالات متحده امريکا

مقدمه

آگاهي از کوشش هاي جهاني براي استقرار نظام هاي تامين اجتماعي و مطالعه و بررسي فرآيند تاريخي پيدايش و تحولات اين نظام ها در کشور هاي مختلف و نيز شناخت مباني و ساز و کار هاي اين دگرگوني ها بستر ارزشمندي براي فعاليت هاي پژوهشي در مقوله تامين اجتماعي در کشور فراهم ميکند. البته اين امر به معناي الگو برداري صرف و پيروي بدون تحليل از آنچه در ساير کشور ها انجام گرفته نيست، بلکه مطالعاتي از اين دست اين امکان را فراهم مي آورد تا با مقايسه اي تحليلي مباني نظري و نيز روش شناسي پژوهشي در زمينه تامين اجتماعي شناخته شود و اصولي ترين روش براي تشخيص مسائل و تنگناها و مناسب ترين شيوه هاي بومي براي برون رفت از آنها تعيين و به کار گرفته شود.

مطالعه و تفحص در نظام تامين اجتماعي ايالات متحده آمريکا، که واژه تامين اجتماعي را نخستين بهار در جهان در قانوني تحت همين عنوان که به سال 1935 از سوي کنگره به تصويب رسيد مطرح کرد و سابقه تحولات آن از لحاظ قدمت تاريخي اين نظام و پراکندگي و گستردگي جغرافيايي و جمعيتي ايالات متحده آمريکا و نيز ساختار اقتصاد آزاد حاکم بر آن، ميتواند يافته هاي ارزشمندي به دست دهد.

برنامه هاي حمايتي

هر گاه فرد به دليل فقدان سابقه کار و کسب درآمد حائز شرايط استفاده از مزاياي تامين اجتماعي نباشد يا مزاياي دريافتي وي از طريق تامين اجتماعي بسيار ناچيز باشد، تحت پوشش برنامه حمايتي درآمد مکمل قرار ميگيرد. هر چند مجري برنامه حمايتي درآمد مکمل نيز اداره تامين اجتماعي است…

 

بازنشستگي

کليه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اجباري تحت پوشش بيمه بازنشستگي قرار دارند، در حالي که گروه خويش فرمايان ميتوانند به صورت اختياري تحت پوشش خدمات مذکور قرار گيرند. زمان انتظار (حداقل سابقه) براي برخورداري از مزاياي بيمه بازنشستگي در چارچوب مقررات و ضوابط عمومي قانون بازنشستگي آلمان حداقل 5 سال است.

– بازماندگان (فوت)

کليه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اجباري تحت پوشش بيمه بازماندگان (فوت) قرار دارند. گروه خويش فرمايان ميتوانند به صورت اختياري تحت پوشش خدمات مذکور قرار گيرند. پرداخت تعهدات بيمه بازماندگان (فوت) به گروه هاي مذکور در چارچوب مقررات و ضوابط عمومي براي ساير گروه هاي جمعيتي کشور انجام مي پذيرد.

– درمان و ايام بارداري

در آلمان براي گروه جمعيتي صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خويش فرمايان نظام خاص و مستقل بيمه اجتماعي درمان پيش بيني نشده است و افراد مذکور ميتوانند تحت پوشش خدمات بيمه درمان کليه صندوق هاي بيمه اي کشور قرار گيرند.

– غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري

در آلمان براي گروه جمعيتي صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خويش فرمايان نظام خاص و مستقل بيمه اجتماعي درمان پيش بيني نشده است و…

 

کمک عائله مندي

کليه افراد گروه جمعيتي کشاورزان از مزاياي کمک عائله مندي در چارچوب مقررات و ضوابط عمومي کشور برخوردارند. علاوه بر اين، کليه کشاورزان و اعضاي خانواده شاغل آنان در بخش کشاورزي استحقاق دريافت مزاياي تکميلي براي جايگزيني فرد کمکي (جانشين شغلي) در محل کار خود را در برابر صندوق بيمه کشاورزان در چارچوب مزاياي مراقبت و پرستاري از فرزند نو رسيده دارند. مزاياي مذکور پس از انقضاي دوره جايگزيني فرد کمکي (جانشين شغلي) و تا پايان سن 18 ماهگي فرزند نو رسيده بيمه شده قابل پرداخت است و بالغ بر 94 شيلينگ اتريش (معادل 83/6يورو) در روز براي مادران متاهل يا مادراني که به صورت مشترک در يک خانواده زندگي…

 

غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري

آن دسته از صاحبان مشاغل آزاد که طي دو سال قبل از وقوع بيماري به ميزان کافي حق بيمه پرداخت حق بيمه کرده باشند، ميتوانند از مزاياي غرامت دستمزد اوليه بيماري برخوردار شوند.

شايان ذکر است که ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري به دو صورت تاديه ميشود. در نوع اول مبلغ 90/50 ليره انگليس (معادل 81 يورو ) به صورت هفتگي طي 28 هفته اول بيماري و پس از گذشت 28 هفته مبلغ 50/67 ليره انگليس (معادل 107 يورو) در هفته به بيمه شده قابل پرداخت است.

به علاوه، کليه صاحبان مشاغل آزاد در چارچوب ضوابط و مقررات نظام عام تامين اجتماعي ميتوانند، در صورت نياز، از مزاياي نقدي کمک عائله مندي (مزاياي حمايتي) طي دوران بيماري برخوردار شوند. صاحبان مشاغل آزاد استحقاق برخورداري از غرامت دستمزد قانوني ايام بيماري را ندارند که بالغ بر 20/60 ليره انگليس (برابر 95 يورو) است و از شروع بيماري شاغل (مزد و حقوق بگيران) منظور ميشد، زيرا حق بيمه مذکور نيز از سوي کارفرمايان ذيربط تقبل و پرداخت ميشود.

کليه صاحبان مشاغل آزاد زن استحقاق برخورداري از مزاياي غرامت دستمزد ايام بارداري را که بالغ بر 20/60 ليره انگليس (برابر 95 يورو) در هفته است براي يک دوره زماني به مدت جمعاً 18 هفته دارند، مشروط بر آن که طي 66 هفته قبل از زمان احتمالي…

 

بازنشستگي

بيمه بازنشستگي در دانمارک مبتني بر دو روش است. در روش نخست، کليه شهروندان کشور از مستمري بازنشستگي ملي (همگاني) برخوردار هستند. شرط اصلي برخورداري از مزاياي مستمري بازنشستگي ملي (همگاني) اقامت در دانمارک و همچنين دارا بودن تابعيت دانمارک است. از اين جهت تفاوتي براي گروه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خويش فرمايان با ساير گروه هاي جمعيتي در ارتباط با بهره مندي از مزاياي مستمري بازنشستگي وجود ندارد.

روش دوم، که بيمه بازنشستگي تکميلي محسوب ميشود و موسم به ATP است، صرفاً شامل حال شاغلان غير مستقل (مزد و حقوق بگيران) ميشود. صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خويش فرمايان در صورتي ميتوانند از مزاياي بيمه بازنشستگي تکميلي (ATP) استفاده کنند…

 

حقوق وظيفه همسر

همسر متوفي (يا کسي که قبلاً همسر او بوده و بعد با او زندگي مي کرده است يا از متوفي فرزند دارد)، در صورتي که کمتر از 67 سال داشته و داراي بيمه بازنشستگي باشد، و همسر متوفايش بيمه بوده و حداقل به مدت سه سال قبل از فوت کار کرده باشد، محق به دريافت مزاياي بازنشستگي است. همسر متوفي، همچنين اگر همسر فقيدش حداقل به مدت سه سال قبل از مرگ خود حقوق بازنشستگي دريافت کرده باشد، محق به دريافت مزاياي بازنشستگي است. اين مزايا تا زماني پرداخت ميشود که دريافت کننده هنوز بيمه بازنشستگي دارد يا همسر متوافيش بازنشستگي مکمل دريافت مي کرده است. در صورت دوم، معادل بازنشستگي پايه به او پرداخت ميشود. اگر بازمانده يا متوفي حداقل به مدت بيست سال مقيم قلمرو پادشاهي نروژ باشند، شرط ضرورت داشتن بيمه بازنشستگي حذف ميشود.

حقوق وظيفه به همسر و ديگر بازماندگان پرداخت ميشود، مشروط بر آنکه ازدواج آنها پنج سال طول کشيده باشد يا آنکه همسر بازمانده در حال حاضر يا در گذشته داراي فرزند از شخص متوفي باشد يا در حال مراقبت از فرزندان متوفي باشد و جمع مدت ازدواج آنها و مدتي که در حال مراقبت از فرزندان….

 

يارانه هاي کالايي

مصر در گذشته، براي مبارزه با فقر، روش هاي مختلفي را آزمود و به باز توزيع فردي به نفع فقيران دست زد. يکي از آن روش ها، يارانه دادن به کالاهاي اساسي بود. فرض بر اين بود که اين گونه انتقال هاي غير مستقيم باعث افزايش درآمد واقعي فقيران ميشود و بهاي کالاهاي مصرفي ضروري را براي آنها کاهش ميدهد. اما انتقال هاي غير مستقيم از انتقال هاي مستقيم (نظير مساعدت اجتماعي) بسيار غير عادلانه تر و ناکار آمد تر است. زيرا مرفهان نيز معمولاً به موازات فقيران از آن بهره مند ميشوند، در حالي که برخي از فقيران، بدين سبب که متقاضي کالاهاي يارانه اي نيستند، اساساً از آن سهمي نمي برند. تعيين دقيق جمعيت هدف نيز کاري دشوار و پر هزينه است.

امروزه، با آنکه پول کمتري صرف ميشود، زيان هاي ناشي از ناکارآمدي همچنان بسيار زياد است. يارانه دادن به بيشتر کالاها در 1992 قطع شد اکنون فقط شکر، چاي، روغن آشپزي، و نان بلدي (1) هنوز يارانه دارند. با اين حال هزينه هاي اداري همچنان بسيار بالاست و گزارش هايي دال بر ناتواني ها و نيز موارد سو استفاده و فساد در دستگاه هاي…

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید