دانلود تحقیق : بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک

دانلود تحقیق : بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک

تعداد صفحات: 34

فرمت فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 2900 تومان

تعداد نمایش: 463 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 مارس 2016

به روز رسانی در: 1 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

دانلود تحقیق : بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک

چکیده

 

 یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات …………………………………………………………………………………………… 1 1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2- 1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

4-1اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

5-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7

1-2پایه های نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

3-2ارائه مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل سوم :روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 15

1-3 نوع تحقیق از نظر هدف ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 16

3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات…………… 16

4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم : یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 17

1-4روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 20

فصل پنجم :تفسیر یافته ها ………………………………………………………………………………………………………… 22

1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده …………………………………………………………………………………………………….. 23

فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها ……………………………………………………………………….. 24

1-6خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-6نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

3-6پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

1- نمونه پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

 

فصل اول

 کلیات

1-1 مقدمه

بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به تجهیز منابع پرداخته و از طرف دیگر با اعطای وام تسهیلات به نیازمندان منابع مالی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند نقش واسطه گری را ایفا می کند و از این طریق باعث می شود جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.

متصدیان امور بانکی یا همان تحویلداران به عنوان پرسنل صف دربانکها نقش دریافت وپرداخت  را وجوه بر عهده دارند وتجهیز منابع مالی در بانک توسط این قشر انجام می پذیرد.

 

2- 1 بیان مساله

یکی از مشکلات متصدیان وجود کسری یا فزونی در صندوق تحویلداری می باشد که باعث بروز مشکلات دیگری همچون بدبینی همکاران  نسبت به هم یا بدبینی مشتریان نسبت به بانک واحیانا متضرر شدن خود تحویلداران می شود.

محقق در این پژوهش سعی دارد اولا عواملی را که باعث به وجود آمدن این امر می شود شناسایی کند سپس روشهای پیشگیری کاهش وحذف بروز چنین امری را بررسی کند.

 

3-1اهمیت موضوع:

   تحقیق در زمینه علل کسری وفزونی صندوق تحویلداران می تواند به صورت کلی با شناسایی عوامل بروز این مساله در جهت کشف روشهای پیشگیری وکاهش آن به تحویلداران کمک کند و از عواقب سوء آن جلو گیری کند.     

 

ضرورت موضوع:

پیشامدهای ناگواری که به واسطه این امر می تواند دامنگیر گروههای درگیر این مساله یعنی تحویلداران وخانواده های آنان- همکاران بانکی- مشتریان و بانک شود به صورت خلاصه به قرار زیر است:

1- بدبینی همکاران نسبت به هم و از بین رفتن صمیمیت بین آنها

2- بدبینی مشتریان نسبت به بانک و به تبع آن کاهش سپرده ها و همچنین لطمه به شهرت بانک

3- متضرر شدن مادی و روانی تحویلداران وخانواده آنها

4- بدبینی متصدیان نسبت به مشتریان

همچنین علاوه از موارد فوق می توان به این نکته اشاره نمود که  کسری وفزونی صندوق در پرونده کارگزینی تحویلداران ثبت می شود و درآینده در تغییر و ترفیع شغلی آنان نیز تاثیر می گذارد. البته این منطقی به نظر می رسد که اگر فردی با بی دقتی در انجام امور محوله یا هر علت دیگری دارای کسری یا فزونی باشد و نتواند شغل محوله را مدیریت نماید  چگونه خواهد توانست در مشاغل حساس که دقت بیشتری را می طلبد انجام وظیفه نموده و از منافع بانک محافظت نماید.

4-1اهداف تحقیق :

 تعیین  عوامل موثر برمیزان کسری وفزونی صندوق تحویلداران 

    بررسی رابطه سابقه و تجربه با میزان کسری و فزونی

    بررسی رابطه اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی با میزان کسری و فزونی

   بررسی رابطه میزان دقت در انجام وظایف شغلی با  میزان کسری و فزونی   

   بررسی رابطه بین  مدیریت صحیح و میزان کسری و فزونی    

تعیین راهکارهایی در جهت کاهش  این مساله

 

5-1فرضیه های  تحقیق :   

1) بین سابقه و تجربه تحویلدار با عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.

2) بین اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی تحویلدار با عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.

3) بین میزان دقت در انجام  وظایف شغلی با عدم  کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.                 4)  بین  مدیریت صحیح شغلی و عدم کسری و فزونی  همبستگی وجود دارد

 

6-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سابقه

تعداد سالهایی که به تحویلداری مشغول بوده است

از تحویلدار درمورد سابقه وی سوال شده است

 

اموزش

دوره های بدو یا ضمن خدمت کارکنان بانک

دوره های گذرانده شده توسط تحویلدار به صورت سوال بسته از وی سوال می شود 

 تحصیلات

درسهایی که در مدارس یا دا نشگاه ها خوانده می شود

سطح و رشته تحصیلی به صورت باز در پرسشنامه خواسته شده است

وظایف شغلی

کارهایی که به صورت روزانه باید یک تحویلدار انجام دهد

میزان دقت و اهتمام به انجام تک تک وظایف از تحویلدار سوال شده است 

مدیریت شغلی

هنر وعلم کار کردن در شرایط غیر عادی یا بحرانی

با ذکر نمونه هایی  میزان واکنش او دربرابر حوادث غیر عادی سنجیده می شود

 

کسری یا فزونی 

اختلاف وجه بین پول فزیکی و مانده رایانه در صندوق تحویلداری

نسبت به بازه زمانی یک ماه به صورت سوال بسته در پرسشنامه مطرح گردیده است.

 

 

                    فصل دوم

            مرور  ادبیات تحقیق

 

 

1-2 پایه های نظری تحقیق

پول

مفهوم واژه پول دقیق ومحدود نیست اگرچه از پول در مکالمات روزمره به معنی سکه و اسکناس رایج نام برده می شود اما مفهوم  مترادف با ثروت بسیار گسترده است و همه انواع دارایی ها را شامل می شود.(بانکداری داخلی1، 1382 ،ص2)

 نقش هایی که پول در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات  از جمله نقش مبادله ذخیره ارزش وسیله پرداختهای آتی واحد ثبت معاملات بازرگانی دردفاترحسابداری ایفا کرد کار دادو ستد وتجارت را توسعه بخشید و موجب پیدایش حرفه صرافی گردید که عملیلات آنها مقدمه کار بانکهای امروزی شد. (همان، ص3)

بانک

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانکها بر دو نوع اند : 1- بانکهای تخصصی مانند بانک کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن و … 2- بانکهای تجاری مانند بانک ملی ، صادرات ، تجارت و …. باضافه بانکهای خصوصی که کلا زیر نظر و تحت نظارت باتک مرکزی انجام وظیفه مینمایند و اصول حاکم بر آنها اسلامی است.

بانکهای تخصصی در سیستم بانکداری دولتی و اکثر بانکهای تجاری خصوصی و یا در حال خصوصی شدن هستند . اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری جذب منابع ، اعطای تسهیلات و در پاره ای موارد ارائه کارهای خدماتی میباشد. (سایت اینترنتی بانک ایران زمین) 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک مصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد .

پاسخ دهید